Show simple item record

OTDM to WDM conversion

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorKupčiha, Lukášcs
dc.date.accessioned2014-12-19T06:09:10Z
dc.date.available2014-12-19T06:09:10Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUPČIHA, L. Vzájemná konverze OTDM a WDM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66655cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26557
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo seznámit se s možnostmi konverze mezi technologiemi OTDM a WDM. Vzhledem k rozsáhlé problematice byl nejprve popsán princip samotného optického přenosového systému. Samostatná kapitola byla věnována jevům ovlivňujícím optické přenosy. V rámci útlumu optických vláken byly zmíněny materiálové absorpce, lineární a nelineární rozptyly a ohybové ztráty. Následoval popis vidové, chromatické a polarizační vidové disperze optických vláken. Poslední část kapitoly představovaly nelineární jevy, mezi které patří vlastní fázová modulace, křížová modulace a čtyřvlnné směšování. Praktická práce byla již věnována problematice multiplexních přenosových systémů. Vysvětleny byly principy fungování frekvenčních, prostorových a hybridních multiplexních přenosových systémů. Detailně pak byly popsány a srovnány přenosové systémy časového a vlnového multiplexu. Pozornost byla věnována také jednotlivým prvkům přenosového řetězce multiplexu, jako jsou jednotlivé typy zdrojů záření, detektorů, modulátorů, optických zesilovačů, rozbočovačů, slučovačů, multiplexorů a demultiplexorů. Následující část práce měla za cíl vyústit v návrh modelu vzájemné konverze mezi systémy OTDM a WDM. Nejprve byly zhodnoceny doposud provedené experimenty týkající se konverze mezi OTDM a WDM. Poté byl navržen principiální model konverze OTDM/WDM/OTDM. Vysvětleny byly jeho jednotlivé části a jejich funkce. Součástí návrhu byla i obecná doporučení k případné praktické realizaci. Vzhledem k omezenému množství času vyhrazeného pro přístup k simulačnímu programu Optsim byly provedeny simulace pouze některých dílčích částí konverzního modelu. V závěru práce bylo provedeno zhodnocení navrženého modelu.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was introducing the options of conversion between OTDM and WDM technologies. Since this issue is rather extensive, first of all the principle of optical transmission system is described. One chapter presents the effects influencing the optical transmissions. Material absorption, linear and nonlinear scattering and bending losses are mentioned in terms of fiber losses, followed by description of waveguide, chromatic and polarization-mode dispersion of optical fibers. Last part of the chapter presents nonlinear effects, including self-phase modulation, cross-phase modulation and four-wave mixing. The practical part of the thesis deals with multichannel systems. The principles of frequency, space a hybrid multiplexing are explained. Multichannel systems with optical time domain multiplexing and waveguide multiplexing are described in detail and compared. The elements of the transmission chain of multiplex, such as different types of lasers, detectors, modulators, optical amplifiers, splitters, couplers, MUX and DEMUX are discussed. The next part of the thesis was aimed at suggesting the model of mutual conversion between OTDM and WDM systems. First of all, the previously performed experiments concerning the conversion between OTDM and WTM were evaluated. Then the model of OTDM/WDM/OTDM conversion was designed, with explanation of its parts and their function. The general recommendations for practical implementation were are also included. Due to the limited amount of time reserved for access to the simulation program Optsim, the simulations were performed only for certain parts of the proposed conversion model. At the end of the thesis, the proposed model is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOTDMcs
dc.subjectWDMcs
dc.subjectFWMcs
dc.subjectXPMcs
dc.subjectkomprese pulsůcs
dc.subjectOTDMen
dc.subjectWDMen
dc.subjectFWMen
dc.subjectXPMen
dc.subjectpulse compressionen
dc.titleVzájemná konverze OTDM a WDMcs
dc.title.alternativeOTDM to WDM conversionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.extent1.82 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-14-12:25:15cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66655en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:48:20en
sync.item.modts2019.05.18 01:25:31en
dc.contributor.refereeKřepelka, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record