Show simple item record

Design of manufacturing technology for plastic program disc

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorGráf, Radomírcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:49Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationGRÁF, R. Návrh technologie výroby plastového programového kotouče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64540cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26614
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro výrobu plastového programového kotouče včetně návrhu technologie potisku. Na začátku práce je proveden rozbor a požadavky na vyráběný dílec včetně volby nejvhodnější technologie – vstřikování plastů. V teoretické části jsou rozebrány veškeré znalosti nutné pro návrh a konstrukci vstřikovací formy. Dílčí teoretické části jsou zaměřeny na problematiku plastových materiálů, nástrojů a strojů pro vstřikování a technologie potisku plastů. Praktická část se zabývá popisem návrhu jednotlivých systémů vstřikovací formy včetně výpočtů, na jejichž základě se provedla volba vhodného vstřikovacího stroje. Konec praktické části je věnován volbě vhodného stroje pro potisk plastového dílce vyrobeného vstřikováním. Pro konstrukci vstřikovací formy byly použity normálie firmy Hasco a 3D CAD systém Solidworks. Na závěr práce je provedeno technicko - ekonomické zhodnocení výroby plastového dílce.cs
dc.description.abstractThis thesis is concerned with the appropriate design of manufacturing technology for plastic program disc including the design of plastic printing technology. At the beginning of this thesis was made an analysis of requirements for manufactured device including selection of the most appropriate technology for its manufacturing – plastic injection. In the theoretical part are described all skills needed for designing and construction of the injection mould. Partial theoretical parts are concerned with the issue of plastic materials, tools and engines for injection, and of plastic printing technology. Practical part is concerned with description of design of each single system inside the injection mould including calculation. On the basis of these calculations was selected the appropriate injection engine. The end of the practical part is concerned with the selection of the appropriate engine for printing on the plastic device which is manufactured by the technology of plastic injection. For construction of the injection mould were applied normalities of the Hasco Company and the 3D CAD system Solidworks. The conclusion of this thesis achieves the technical- economical evaluation for manufacturing of designed plastic device.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlastcs
dc.subjectprogramový kotoučcs
dc.subjectvstřikování plastůcs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectpotisk plastucs
dc.subjectPlasticen
dc.subjectprogram discen
dc.subjectplastic injectionen
dc.subjectinjection moulden
dc.subjectplastic printingen
dc.titleNávrh technologie výroby plastového programového kotoučecs
dc.title.alternativeDesign of manufacturing technology for plastic program discen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-24-15:08:16cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64540en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:40:01en
sync.item.modts2020.03.30 14:02:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKebrle, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s výsledky diplomové práce. Diplomant odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise týkající se DP: 1. Kdyby daná součást měla ozubení po obvodu jako funkční část, jaký byste zvolil materiál daného výstřiku? 2. Pokud byste materiál vylepšil skelnými vlákny, nebyl by to potom kompozitní materiál? 3. Proč jste počítal do ekonomického hodnocení i cenu stroje?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record