Anzeige der Dokumente 1-20 von 533

 • Analýza struktury Hadfieldovy oceli v závislosti na deformačním zatěžování 

  Darida, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou struktury Hadfieldovy oceli v závislosti na deformačním zatěžování. První část práce udává přehled základních mechanických a fyzikálních vlastností Hadfieldovy oceli, její chemické ...
 • Difuze v kovech 

  Pavlík, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o základních zákonitostech a typech difuze v kovových materiálech, kde je difuze hlavní možností přenosu látky. Rovněž obsahuje základní informace o fenomenologickém a fyzikálním přístupu k ...
 • Reakční syntéza objemových intermetalických materiálů na bázi systému Fe-Al 

  Dyčková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá aluminidy železa. V literární studii jsou rozebrány nejznámější a nejpoužívanější intermetalické materiály, difúze a další možné technologie výroby. V experimentální části bylo použito nástřiku, ...
 • Aplikace kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu 

  Beck, Branislav
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení vhodnosti využití kompozitních materiálů v automobilo- vém průmyslu. První kapitola nabízí přehled vybraných typů kompozitních materiálů, obsahuje jejich základní rozdělení a popis ...
 • Mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem vyrobené metodou Tundish a procesem Initek 

  Vítek, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem. V první části je popsána klasifikace, rozdělení a struktura litiny. Další část je zaměřena na popis litiny s kuličkovým grafitem, modifikaci, ...
 • Titan, jeho slitiny a intermetalika pro bilologické a průmyslové aplikace 

  Vespalec, Vítězslav
  Tvorba této bakalářské práce byla provedena formou literární rešerše, která shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V první kapitole je uvedena historie výroby a použití titanu. Následující kapitola obsahuje ...
 • Stanovení možné příčiny korozního poškození povrchu litinové formy 

  Sobola, Petr
  Bakalářská práce se zabývá řešením problému sklářských forem, na kterých bylo působením korozního média po dobu maximálně dvou dní způsobeno poškození. Obsahuje teoretický rozbor problému, návrh a provedení experimentu. ...
 • Současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér 

  Malík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér, které významně přispívají ke zvýšení účinnosti a životnosti leteckých turbín. Práce je literární rešerší, která obsahuje komplexní ...
 • Trubní materiály 

  Pecl, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení s důležitými aspekty volby materiálu pro výrobu, montáž a provoz trubních systémů. V práci je zmíněna vhodnost jednotlivých skupin trubních materiálů pro různé podmínky technologické i ...
 • Studium vývoje pórů při slinování pokročilých oxidových keramických materiálů 

  Spusta, Tomáš
  Predložená bakalárska práca má za úlohu experimentálne stanoviť chovanie pórov pri prechode od otvorenej k uzatvorenej pórovitosti v oxidických keramických materiáloch (Al2O3, t-ZrO2, c-ZrO2). Boli použité komerčne vyrábané ...
 • Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi 

  Mareš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou koroze a možnostmi protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Postupně jsou zmíněny principy a mechanismy elektrochemické koroze, formy korozního napadení a vlivy prostředí na korozní procesy. ...
 • Výroba litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí 

  Blaha, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litiny s kuličkovým grafitem, jejího chemického složení, ...
 • Dřevo jako konstrukční materiál 

  Lauš, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je objasnit stavbu a vlastnosti dřeva jako materiálu. Zahrnuje nejdůležitější poznatky o dřevě. Popisuje konkrétní makroskopickou a mikroskopickou stavbu, zaměřuje se na fyzikální a mechanické ...
 • Optimalizace tepelného zpracování cementační oceli 

  Roubalová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti středně legované cementační oceli 18CrNiMo7-6. Jedná se o posouzení a navrhnutí vhodné austenitizační teploty. Pro ...
 • Analýza havárie raketoplánu Columbia 

  Neduchal, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nehody raketoplánu Columbia. Text pojednává nejprve obecně o materiálech používaných v letectví a kosmonautice, konkrétně pak o kompozitních materiálech. Ty jsou zde rozebírány ...
 • Anodická oxidace hliníku a jeho slitin 

  Remešová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvrdou anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin. Jako experimentální materiály byly použity různé hliníkové materiály, vyrobené tvářením za studena a odléváním. Práce obsahuje údaje o chemickém ...
 • Studium kinetiky růstu zrn oxidových pokročilých keramických materiálů 

  Kazda, Adam
  Cílem bakalářské práce bylo studium kinetiky růstu zrn u 5 různých keramických materiálů: tetragonální ZrO2 (dopovaný 3mol.% Y2O3, s velikostí částic 80 nm), dva kubické ZrO2 (dopované 8 mol.% Y2O3, s velikostí částic 80 ...
 • Studium biokeramických materiálů pro dentální aplikace 

  Lokvenc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá keramickými materiály používanými ve stomatologii. Úvod práce se věnuje popisu biokompatibility, jakožto charakteristické vlastnosti všech biomateriálů. Práce dále pojednává o výhodách a nevýhodách ...
 • Evoluce materiálů používaných na výrobu sjezdových lyží 

  Václavík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se technologiemi a materiály používanými na výrobu sjezdových lyží s hlubším zaměřením na posledních deset let. Zkoumány jsou jak materiály pro výrobu jádra lyže, ...
 • Povrchová úprava slitin zinku 

  Kinc, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zabývající se problematikou zinkových slitin. V první části práce je popsána výroba čistého zinku různými metodami a zpracování odpadů. Dále je uveden výčet zinkových slitin ...