Now showing items 1-20 of 487

 • Přírodní vzory v robotice 

  Juřicová, Vendula
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tu část robotiky, která se nechává inspirovat přírodou. Nejprve je čtenář uveden do teorie interdisciplinárních pojmů BIO – ING, poté následuje hlavní stať rozdělena na inspiraci člověkem ...
 • Povrchová úprava slitin zinku 

  Kinc, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zabývající se problematikou zinkových slitin. V první části práce je popsána výroba čistého zinku různými metodami a zpracování odpadů. Dále je uveden výčet zinkových slitin ...
 • Analýza obrobitelnosti pružinových ocelí po tepelném zpracování 

  Vašíček, František
  Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností pružinových ocelí po tepelném zpracování. Stručná rešerše je věnována obrobitelnosti ocelí se zaměřením na pružinové oceli, různým vlivům působících na materiál, a také vybraným ...
 • On-line počítačové hry 

  Žamberský, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá on-line počítačovými hrami, přesněji webovými hrami. První část je věnována popisu jednotlivých technologií, použitelných pro tvorbu webových her. Další 2 kapitoly jsou věnovány ukázkovým ...
 • Studium vývoje pórů při slinování pokročilých oxidových keramických materiálů 

  Spusta, Tomáš
  Predložená bakalárska práca má za úlohu experimentálne stanoviť chovanie pórov pri prechode od otvorenej k uzatvorenej pórovitosti v oxidických keramických materiáloch (Al2O3, t-ZrO2, c-ZrO2). Boli použité komerčne vyrábané ...
 • Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi 

  Mareš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou koroze a možnostmi protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Postupně jsou zmíněny principy a mechanismy elektrochemické koroze, formy korozního napadení a vlivy prostředí na korozní procesy. ...
 • Simulace tepelného zpracování tyčové oceli na indukčních zušlechťovacích linkách 

  Chmiel, David
  Bakalářská práce se zabývá možností simulací tepelného zpracování indukčním způsobem. Literární rozbor je zaměřen na indukční způsob zušlechťování, jeho fyzikální podstatu a na jeho využití pro tepelné zpracování. Pro ...
 • Návrh jednoduché MIDI sítě 

  Lečbych, Jakub
  Obsahem bakalářské práce je porovnání výhod a nevýhod digitálního zpracování zvuku. Práce se zabývá jednak generováním signálu, editací, záznamem a masteringem. Na problematiku pohlíží očima zvukaře, nikoli umělce. Obsahuje ...
 • Integrita povrchu vyráběné součásti pro sanitární techniku a možnosti zlepšování její kvality 

  Peňák, Martin
  Práce je zaměřena na integritu povrchu během dokončovacích operací výroby těl vodovodních baterií a identifikací jejích možných vad. Cílem je prokázat charakter této vady metodou opakovatelnosti a určit možnosti jejího ...
 • Difuze v kovech 

  Pavlík, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o základních zákonitostech a typech difuze v kovových materiálech, kde je difuze hlavní možností přenosu látky. Rovněž obsahuje základní informace o fenomenologickém a fyzikálním přístupu k ...
 • Jaderné havárie 

  Mik, Martin
  Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se jadernými haváriemi a nehodami ve světě i u nás. Práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá dozorem nad jadernou bezpečností v České republice. Ve druhé části ...
 • Návrh povrchového kondensátoru 

  Kloda, Michal
  Bakalářská práce zabývající se povrchovými kondenzátory je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje povrchový kondenzátor, problematiku přestupu tepla při kondenzaci par a způsob určování součinitele prostupu ...
 • Ejektory a jejich využití v průmyslu 

  Zejda, Vojtěch
  Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s ejektorovými čerpadly. Popisuje jejich princip činnosti, výhody a nevýhody a problematiku jejich použití v různých aplikacích. Hlavní nevýhodou ejektorů je jejich nízká účinnost, a ...
 • Vyrovnání dat a detekce chyb v měření 

  Nováček, Adam
  V průmyslových a energetických zařízeních je využíváno provozních data k řízení provozu a jeho optimalizaci. Data poskytnuté měřením, jsou ale zatíženy chybami plynoucími z nejistoty měření (nepřesnosti měřících přístrojů). ...
 • Návrh paroproudé vývěvy 

  Třináctý, Jan
  Cílem této práce je provést rešerši k udržování vakua v povrchových kondenzátorech a posléze navrhnout základní rozměry jednostupňové paroproudé vývěvy. První část práce se věnuje problematice vakua. Další část se zabývá ...
 • Tepelná komora - výukový model 

  Gregor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou jednoduché tepelné soustavy, která slouží jako výukový model pro regulaci teploty. Tento výukový model se nazývá tepelná komora. Tepelná komora je řízena integrovanou elektronikou, ...
 • Virtuální prototyp elektrických strojů v ADAMS 

  Lysák, Jan
  Práce se zabývá metodikou mechatronického návrhu systémů za použití virtuálních prototypů. Virtuální prototyp obsahuje počítačový simulační model, který svým chováním reprezentuje fyzický prototyp soustavy. Tento přístup ...
 • Senzor měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací senzoru pro měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji. Senzor musí být schopen měřit i na místech s nedostatkem prostoru.
 • Návrh regulace teploty výkonové části zařízení pro radiový přenos 

  Laga, Ondřej
  Tato práce se zabývá řešením problému přehřívání výkonových zařízení pro radiový přenos, konkrétně vysílacích elektronek, které často dosahují při maximálním provozu příliš vysokých teplot. Jedná se o návrh regulace teploty ...
 • Testovací figuríny bočních nárazových zkoušek podle směrnic Euro NCAP 

  Lenděl, Michal
  Práce je věnována tématu testovacích figurín při bočních nárazových zkouškách podle směrnic Euro NCAP. Jsou vysvětleny základní pravidla a principy testů. Hlavní část práce se zabývá konstrukčním řešením figuríny ES-2. ...