Now showing items 29-48 of 533

 • Bezdrátové měření teploty připravovaného pokrmu 

  Pospíšil, Jiří
  Tato bakalářská práce má za cíl kontaktní měření teploty, následné vyhodnocení a bezdrátový přenos informací. Teoretická část pojednává o základních vlastnostech a funkcích mikrokontroléru a bezdrátové komunikace. V praktické ...
 • Bezpečnostní aspekty skladování kapalných uhlovodíků 

  Bařina, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními aspekty skladování kapalných uhlovodíků. Cílem práce je provést rešerši právních předpisů. Dále zjistit možný charakter nehod, identifikovat nebezpečí a stanovit vhodná ...
 • Bezpečnostní turniket 

  Láznička, Petr
  Záměrem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení obousměrně průchozího turniketu s velkým stupněm zabezpečení, ve spolupráci se zlínskou firmou Cominfo a.s. Bakalářská práce bude zaměřena zejména na konstrukční ...
 • Bezsynchronní převodovky motorových vozidel 

  Červenka, Filip
  Tématem této bakalářské práce jsou bezsynchronní převodovky motorových vozidel. Práce je zaměřena na základní výpočtové vztahy užívané při návrhu převodovek, rozdělení převodovek, popis bezsynchronních převodovek včetně ...
 • Biomechanická studie dlah horní končetiny 

  Linhart, Lukáš
  Tato práce se zabývá možnostmi a principy fixace fraktur horní končetiny. Je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola pojednává o biomechanice a jejím zařazení do soudobé vědy. V další kapitole je popsaná stručná historie ...
 • Biomechanika fixace proximálního femuru 

  Hrdlička, Jan
  V této bakalářské práci je řešena problematika způsobů ošetřování fraktur stehenní kosti, konkrétně fraktur nacházejících se v proximální části femuru. Je zde uvedeno několik způsobů jejich ošetřování, jako jsou dlahy, ...
 • Buzeni pocitace (WOL) s ATMega 

  Homola, Stanislav
  Tato práce podrobně popisuje realizaci zapnutí počítačů v síti pomocí funkce Wake on Lan, implementování www serveru do mikroprocesoru a měření teploty. K tomuto je využito mikroprocesoru ATmega 32, teplotního čidla DS18B20 ...
 • Cermety 

  Kontšek, Marián
  Hlavným motívom a cieľom tejto práce, je zhrnúť a doplniť informácie, týkajúce sa materiálov rezných nástrojov, predovšetkým cermetov, ich chemické, fyzikálne a mechanické vlastnosti o najnovšie poznatky súčasného vývoja ...
 • Charakterizace elektronové trysky 

  Horák, Michal
  Práce se zabývá problematikou elektronových zdrojů a elektronově optických systémů. Teoretická část se věnuje odvození vlastností elektrostatických a magnetických čoček, jejich vadám a programům používaných k simulacím v ...
 • Chladicí zařízení v potravinářství 

  Dvořák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na chladicí zařízení v průmyslu, která jsou používaná především v potravinářství. Jsou zde popsány jednotlivé části, ze kterých jsou chladicí zařízení sestavena. Součástí práce je shrnutí, ...
 • CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU 

  Papp, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím stlačeného zemního plynu jako paliva ve vozovém parku tvořeném osobními automobily. Zkoumá výhodnost jeho využití jako alternativu k vozidlům poháněným ropnými produkty.
 • Čištění spalin odsiřováním 

  Křesťan, Jan
  Cílem práce je teoretické zpracování oblasti odsiřování spalin a emisních limitů oxidu siřičitého. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá obsahem síry v palivu, vznikem oxidů síry a jejich dopadem na lidské ...
 • Deformační, napjatostní a bezpečnostní analýza rámu lehokola. 

  Verner, Jan
  Práce obsahuje deformační, napjatostní a bezpečnostní analýzu rámu lehokola firmy AZUB. Po seznámení s historií, definicí prutu, prutovými předpoklady a vytvoření výpočtového modelu rámu, se přešlo k samotnému řešení ...
 • Demonstrační zařízení pro tváření elastickým nástrojem 

  Kubo, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia, predkladá stručný prehľad technológií tvárnenia elastickým nástrojom. Tieto technológie sú využívané kvôli svojim výhodám, predovšetkým pri výrobe leteckej techniky. Projekt ...
 • Depozice gallium-nitridových tenkých vrstev na křemíkové substráty strukturované elektronovou litografií 

  Knotek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá depozicí tenkých vrstev nitridu gallitého (GaN) na křemíkové substráty, které byly strukturovány elektronovou litografií. V práci jsou zkoumány možnosti použití rezistů pro selektivní růst ...
 • Design audio sluchátek 

  Madaras, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu a designem středně velkých až malých sluchátek s hlavovým mostem, které jsou s ohledem na maximální užitečnost zaměřena na skladnost a ovládání. Cílem práce je návrh, který ...
 • Design bezpečnostní kamery 

  Řihánek, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je návrh bezpečnostní kamery, respektující funkční, konstrukční, technologické a estetické požadavky. Cílem je vytvořit design, který by byl elegantní, univerzálně použitelný, nepůsobil ...
 • Design budíku 

  Budík, Marek
  Cílem mé práce je vytvořit originální a funkční design osobního budíku. Tento návrh bude vyhovovat vysokým technickým, ergonomickým a estetickým nárokům na úspěšný produkt. Vedlejším cílem je navrhnout přístroj s osobitým ...
 • Design čističky vzduchu 

  Basler, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je design čističky vzduchu, konkrétně čističky vzduchu menších rozměrů pro využití v domácnosti. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu respektujícího technické, ergonomické a estetické ...
 • Design dataprojektoru 

  Wenzl, Filip
  Předmětem této bakalářské práce je design dataprojektoru pro domácí použití. Cílem je navrhnout design respektující technické, ergonomické a estetické požadavky.