Now showing items 178-197 of 533

 • Magnetické multivrstvy pro aplikace ve spintronice 

  Vaňatka, Marek
  Magnetické multivrstvy jsou využitelné jako senzory magnetického pole nebo jako paměťové buňky v záznamových médiích. Zvládnutí metod přípravy a charakterizace struktur jako spin valve nebo magnetický tunelový článek je ...
 • Manipulační operace s průmyslovými roboty 

  Jašíček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou manipulačních efektorů pro průmyslové roboty. Je v ní pojednáno o jednotlivých typech manipulačních efektorů s detailním rozborem elektrických a pneumatických efektorů a jejich ...
 • Manipulační operace s průmyslovými roboty 

  Černý, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a současným stavem úchopných hlavic. Postupně je pojednáno o průmyslových robotech využívaných pro manipulaci, chapadlech, speciálních jednotkách připojovaných k úchopným ...
 • Matematické modely pneumatik 

  Rubíček, Pavel
  Dnes je pneumatika nedílnou součástí vozidel. Při jejím vývoji se užívá různých metod. Tato práce se některými z nich zabývá. Při jejím výzkumu je třeba znát její vlastnosti a konstrukční řešení. Základní konstrukce ...
 • Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) 

  Ježková, Jitka
  Tato Bakalářská Práce je přehledovým textem, který se zabývá stavem a pohybem ideální kapaliny a ideálního plynu. Hlavním cílem je odvodit Eulerovy pohybové rovnice, které popisují pohyb tekutiny a z nichž lze získat ...
 • Matematický model elastohydrodynamicky mazaného liniového kontaktu 

  Sabová, Iveta
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením matematického modelu elastohydrodynamicky mazaného líniového kontaktu. Hlavným cieľom je vyvinúť a naprogramovať numerický model, ktorý bude znázorňovať priebeh tlaku a hrúbky mazacej ...
 • Mechanické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem vyrobené metodou Tundish a procesem Initek 

  Vítek, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem. V první části je popsána klasifikace, rozdělení a struktura litiny. Další část je zaměřena na popis litiny s kuličkovým grafitem, modifikaci, ...
 • Metoda konečných prvků pro úlohy přenosu tepla 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na popis problematiky vedení tepla a jejího praktického využití při posuzování stavebních konstrukcí. Je zde shrnuta teorie vedení tepla, základní principy metody konečných prvků a přehled současných volně ...
 • Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů 

  Holoubek, David
  Tato práce je zaměřena na metodiku a měření BLDC motorů. V první části je uvedeno dělení elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Druhou část tvoří BLDC motory a jejich přehled, použití v aplikacích a ...
 • Metody měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek 

  Vítek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek. Úvodem práce je vymezení základních veličin vibrací. Dále pojednává o experimentální modální analýze, způsobech buzení vibrací a ...
 • Metody nekonvenčního obrábění 

  Exnerová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá metodami nekonvenčního obrábění. V první části je popsána historie metod obrábění, následuje charakteristika jednotlivých metod a jejich porovnání. Druhá část práce se zaměřuje na metodu vodního ...
 • Metody pro stanovení aerodynamických vlastností vozidel 

  Páleš, Patrik
  Zámerom tejto bakalárskej práce je popis metodiky využívanej na meranie aerodynamických vlastností vozidiel. Presné stanovenie aerodynamických charakteristík vozidla vyžaduje použitie sofistikovaného skúšobného vybavenia ...
 • Metody rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace 

  Dalecký, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce nahodile umístěných neorientovaných objektů pro účely robotické manipulace. Hlavním cílem první části této práce je, seznámit se se základními metodami zpracování obrazu. ...
 • Metody snižování hluku v konstrukci osobních vozidel 

  Kubica, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeršní studie týkající se metod snižování hluku v konstrukci osobních vozidel. V úvodu se práce zaměřuje na akustiku a vliv hluku na člověka. Dále se zaměřuje na způsob vytvoření ...
 • Měření a vyhodnocení vysokorychlostního děje 

  Šťastný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vysokorychlostních kamerových systémů. V první části jsou nastíněny některé důležité historické milníky vysokorychlostního snímání a popsán základní princip zpracování obrazu ...
 • Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Yb-YAG laserem 

  Dočekal, Miroslav
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studijního programu B - STG Strojírenská technologie (2303R002) hodnotí drsnosti řezných hran ocelových plechů při laserovém řezání dle normy ČSN EN ISO 9013. Hodnocené vzorky byly ...
 • Měření okamžité spotřeby automobilu 

  Hudeček, Vít
  Cílem této práce je souhrn různých způsobů měření spotřeby paliva automobilu. Ať už spotřeby okamžité, tak i průměrné. V úvodu je popsáno proč je důležité mít přehled o spotřebě paliva. Následuje průřez různými způsoby ...
 • Měření průhybu filtrační tkaniny 

  Baňoch, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením průhybu filtračních tkanin segmentu rotačních diskových filtrů. Výstupem práce je závislost průhybu tkaniny na tlaku při různém předpětí. První část pojednává o typech používaných ...
 • Měření rozložení ekvivalentu suché hmoty buňky kvantitativním fázovým kontrastem koherencí řízeného holografického mikroskopu 

  Kovářová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je vypracování rešerše k přepočtům fáze na hodnoty suché hmoty a provedení experimentů ověřující význam suché hmoty. Teoretická část pojednává nejdříve o historii holografické mikroskopie a vývoji ...
 • Měření vlastností tuhých a kapalných paliv (biopaliv) 

  Horák, Jakub
  V současnosti existuje velké množství normalizovaných metod měření vlastností paliv. S přibývajícími novými metodami se už tak nepřehledná problematika měření vlastností paliv stává ještě nepřehlednější. Tato bakalářská ...