Now showing items 276-295 of 533

 • Obrábění korozivzdorných ocelí a titanových slitin 

  Tropp, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na těžkoobrobitelné materiály, konkrétně korozivzdorné oceli a titanové slitiny, z hlediska obrábění. Obrábění těchto materiálů se liší od běžného obrábění ocelí velkou náročností a nákladností, ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Kinc, Jiří
  Tato práce popisuje titan a slitiny titanu z hlediska vlastností, výroby a použití. Informuje o problematice spojené s obráběním titanu, základními obráběcími metodami. V praktické části práce byla soustružena titanová ...
 • Obytný minikaravan 

  Bartošík, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh a konstrukce malého obytného karavanu určeného pro dvě osoby s využitím výhradně v letních měsících. Konstrukce a zpracování karavanu by mělo přinášet dostatečný komfort pro kratší výlety. ...
 • Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi 

  Mareš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou koroze a možnostmi protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Postupně jsou zmíněny principy a mechanismy elektrochemické koroze, formy korozního napadení a vlivy prostředí na korozní procesy. ...
 • Odhad možných následků při úniku hořlavé látky 

  Miček, Michal
  Táto bakalárska práca bola zameraná na odhad možných následkov pri úniku horľavej látky. Práca je rozdelená do troch hlavných časti. V prvej časti sú obsiahnuté vybrané závažné priemyselné havárie vo svete aj v Českej ...
 • Odhad možných následků při úniku toxické látky 

  Hajný, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá odhadem možných následků při úniku toxické látky a je rozdělena do tří celků. První z nich obsahuje rešeršní popis významných havárií spojených s tímto únikem v České republice i ve světě. ...
 • Odmrazovací soustavy letadel 

  Fazekaš, Slavomír
  Cieľom mojej bakalárskej práce je zoznámiť sa s nebezpečenstvom námrazy na lietadlách, jej vznikom a spôsobom odstránenia. Práca zahŕňa popis jednotlivých sústav na ochranu lietadla proti námraze a ich rozdelenie na ...
 • Odsolování mořské vody 

  Kamenický, Robin
  Každodenní nedostatek pitné vody vede ke snahám tento problém řešit. Jedna z možnosti je odsolování ať už destilační, za pomoci membrán a osmózy, či dalších nekonvenčních způsobů jako je zmražení vody. Tato práce se zabývá ...
 • Okruhy řádu p^2 a p^3 

  Haluza, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací a zkoumaním vlastností okruhů řádu p^2 a p^3 (p je prvočíslo). Jsou zde zavedeny a používány pojmy, jako ideál okruhu nebo polynomy nad konečným polem. Kromě blíže nespecifikovaných ...
 • Oleje spalovacích motorů 

  Dzurenda, Ján
  Bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání spalovacích motorů, tj. systémy mazání, a oleji spalovacích motorů. V úvodu je práce zaměřena na problematiku mazacích systémů, jejich dělení ...
 • On-line počítačové hry 

  Žamberský, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá on-line počítačovými hrami, přesněji webovými hrami. První část je věnována popisu jednotlivých technologií, použitelných pro tvorbu webových her. Další 2 kapitoly jsou věnovány ukázkovým ...
 • Optimalizace přeseřízení svařovacích linek 

  Hanauer, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 se zabývá problematikou laserového svařování railů na sériových svařovacích linkách se zaměřením na snížení celkových nákladů na výrobu jednoho kusu. Předkládá ...
 • Optimalizace tepelného zpracování cementační oceli 

  Roubalová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti středně legované cementační oceli 18CrNiMo7-6. Jedná se o posouzení a navrhnutí vhodné austenitizační teploty. Pro ...
 • Optimalizace uspořádání výrobního procesu ve firmě Bosch Diesel Jihlava 

  Rudel, Václav
  Bakalářská práce se zabývá především optimalizací výrobního procesu. Byl zanalyzován aktuální stav, provedeny kapacitní propočty a z nich poté vypracováno variantní řešení. Varianty byly zhodnoceny po technicko-ekonomické ...
 • Optimalizace v inženýrských úlohách 

  Kokrda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konvexní optimalizací a konkrétně zpracovává návrh optimálních podpěr zatíženého nosníku. Pro porozumění řešené problematiky jsou vyloženy základní pojmy z konvexní optimalizace, teorie ...
 • Optimalizace vysokofrekvenčního atomárního disociačního zdroje pro depozici GaN 

  Kern, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá sprevádzkovaním a optimalizáciou vysokofrekvenčného atomárneho disociačného zdroja dusíka pre depozíciu GaN. Teoretická časť sa zaoberá atomárnymi zdrojmi, rastom ultratenkých vrstiev a ...
 • Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z povrchu NCD 

  Piastek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem studené elektronové emise z povrchu nanokrystalického diamantu (NCD). Vzorky NCD byly připraveny pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (CVD). Experimentálně byla zkoumána ...
 • Osvětlení automobilu 

  Žlebek, Michal
  Záměrem této práce je přiblížit konstrukci a vývoj světlometů a zaměřit se na problematiku jejich chlazení. Úvodní část je věnována přehledu osvětlení vozidla a světlometům obecně. Zabývá se jejich historií, výrobci, ...
 • Ověření kvality prototypu výrobku zákazníky 

  Božek, Alexandr
  Významnou kategorií zákaznických požadavků na kvalitu jsou tzv. základní požadavky, tedy požadavky, které zákazník nepovažuje za nutné sdělovat, protože je očekává automaticky, nepřemýšlí o nich až do chvíle, kdy je výrobek ...
 • Palivová čerpadla v raketách 

  Kalina, Adam
  Tato bakalářská práce pojednává o používaných čerpadlech v raketové technice, jejich provozních parametrech a obecné geometrii. Zvláštní pozornost je věnována inducerům, jejich vlivu na kavitaci v čerpadlech a přehled ...