Now showing items 346-365 of 533

 • Radioaktivní odpad v nemocničních zařízeních 

  Bradáč, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na málo známou problematiku institucionálního odpadu produkovaného nemocničními zařízeními, jeho vzniku, shromažďování a následné likvidace. V práci je uvedeno základní rozdělení těchto odpadů ...
 • Rastrovací elektronová mikroskopie vzorků zahřívaných na zvýšenou teplotu 

  Flekna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rastrovací elektronovou mikroskopií vzorků, které jsou zahřívány na teploty do 650 °C pomocí průchodu elektrického proudu. V práci je podán teoretický popis základních principů elektronové ...
 • Rám historického motocyklu 

  Dítě, Michal
  Tato práce se zabývá změnou mechanických vlastností rámu historického motocyklu vlivem úbytku materiálu korozí. Dále pak popisuje postup renovace rámu historického motocyklu.
 • Reakční syntéza objemových intermetalických materiálů na bázi systému Fe-Al 

  Dyčková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá aluminidy železa. V literární studii jsou rozebrány nejznámější a nejpoužívanější intermetalické materiály, difúze a další možné technologie výroby. V experimentální části bylo použito nástřiku, ...
 • Realizace a analýza regulačních obvodů v MATLAB/Simulink 

  Hanuš, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na porovnávání vlastností nejpoužívanějších typů regulátorů. Toto porovnání je realizováno v programu MATLAB/Simulink na modelu stejnosměrného motoru. Nejprve je v bakalářské práci uveden ...
 • Realizace zemních výměníků v podmínkách ČR 

  Macenauerová, Tereza
  Tato práce mapuje realizace zemních výměníků tepla pro vzduchotechnické systémy budov na území České republiky, především pak v oblasti jižní Moravy. Cílem bylo shromáždit základní informace o konkrétních zařízeních – jako ...
 • Regenerativní kmitání při soustružení 

  Sucháček, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vibracemi, vznikajícími při soustružení. Je známo několik principů vzniku těchto vibrací. Patří zde regenerativní princip a princip polohové vazby. Vibrace jsou způsobeny vzájemným chvěním ...
 • Rekonstrukce leštící aparatury 

  Kotiza, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí leštící aparatury pro doleštění kulovitých těles, která se nachází v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně. V první části bakalářské práce je uveden stručný přehled doposud ...
 • Rekuperace energie u vozidel poháněných lidskou silou 

  Frank, Boris
  Táto práca sa zaoberá použitím zotrvačníku ako prostriedku na rekuperovanie brzdnej energie vo vozidlách pohaňaných ľudskou silou. V úvode je spracovaná rešerš ohľadne konštrukcie a použitia zotrvačníku na rekuperáciu vo ...
 • Reprap, 3D FDM tiskárna 

  Minařík, Miroslav
  Podstatou této bakalářské práce je popis RepRapu, 3D FDM tiskáren. Nejprve práce popisuje některé metody rapid prototypingu a základní principy FDM tisku. V druhé části práce je pozornost zaměřena na RepRap tiskárny a na ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Coufal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby upínání nástrojů pro frézovací stroje. První část obsahuje základní rozdělení nástrojových upínačů. Popisuje moţnosti upínání nástrojových drţáků ve vřetenu obráběcího stroje. Druhá ...
 • Rešerše technických aplikací rheologických olejů (výpočtové a experimentální modelování) 

  Křížová, Blanka
  Tato bakalářská práce, jež má rešeršní charakter, pojednává o rheologických olejích a jejich využití. Začátek se zabývá stručným úvodem do rheologie a základní terminologií. Na něj volně navazuje část věnována problematice ...
 • Rešerše v oblasti vstřelovacích strojů pro výrobu jader 

  Klíma, Jiří
  Práce se zabývá konstrukcí a technologií výroby jader na vstřelovacích strojích. Jsou zde zpracovány základní charakteristiky strojů a přehled světových výrobců. Stroje jsou porovnány z hlediska uspořádání a použitého ...
 • Rešerše zaměřena na naklápěcí segmentová ložiska (výpočtové a experimentální modelování) 

  Havlásek, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočtové a experimentální modelování naklápěcích segmentových ložisek. Výpočtové i experimentální modelování vychází z řešení problematiky mazání anglickým profesorem Osbornem Reynoldsem, ...
 • Rešeršní studie problematiky zpracování dat v prostředí LabVIEW 

  Lejska, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní zpracování problematiky zpracování dat v programu LabVIEW
 • Ropa jako zdroj energie 

  Maršík, Jaroslav
  Tato bakalářská práce má podat o ropě komplexní přehled, je adresována výhradně široké veřejnosti. Je rozdělena do šesti částí, první část popisuje jakýsi obecný úvod, jak a kde ropa vzniká a jaké základní druhy existují. ...
 • Rotační spalovací motory pro závodní použití 

  Kadlec, Jakub
  Tato bakalářská práce podává chronologický přehled o rotačních spalovacích motorech použitých v oblasti motorsportu. Zaměřuje se na popis a porovnání jejich konstrukce a provozních parametrů.
 • Rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou 

  Ježek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tématem leteckých nehod, způsobených selháním lidského faktoru při údržbě. Především se věnuje nejčastějším lidským chybám a okolnostem, které mohou vést k nehodě či neštěstí. Obsah bakalářské ...
 • Rozdíly mezi JAR-FCL a Part-FCL pro vydání průkazu způsobilosti 

  Šebesta, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o legislativních změnách souvisejících s přechodem Evropského leteckého práva z předpisu JAR-FCL na předpis Part-FCL. Zaměřuje se především na rozdíly ve vydávání průkazu způsobilosti.
 • Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo 

  Najman, Jan
  Tato práce částečně navazuje na projekt dálkově ovládaného vozidla Car4, který byl součástí několika bakalářských a diplomových prací v mechatronické laboratoři FSI VUT v Brně. Cílem této práce je vývoj antikolizního systému ...