Now showing items 373-392 of 533

 • Sekundární zdroje elektrické energie pro mobilní robotiku 

  Špaček, David
  Hlavním cílem práce je porovnání a sjednocení dostupných sekundárních zdrojů pro mobilní robotiku z hlediska jejich výkonnosti, trvanlivosti, složení, hmotnosti a ceny. Práce by měla sloužit k výběru vhodného napájecího ...
 • Sekvenční růst GaN nanokrystalů na substrát SiO2 modifikovaný metodou FIB 

  Flajšmanová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na selektivní růst gallia (Ga) a nitridu gallia (GaN). V teoretické části je stručně popsán růst ultratenkých vrstev s ohledem na GaN a techniky jeho přípravy. Experimentální část se zabývá ...
 • Senzor měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací senzoru pro měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji. Senzor musí být schopen měřit i na místech s nedostatkem prostoru.
 • Sestavení technologického procesu obsahujícího CNC stroj 

  Baklík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti (předlohová hřídel). V první části je volen vhodný polotovar pro zadanou součást, následuje přiřazení výrobních strojů a volba vhodných nástrojů. Je zpracován technologický ...
 • Sestavení technologie pro součást "kabelová spojka" s etapou rapid prototyping 

  Palacký, Vladislav
  Bakalářská práce je tvořena souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu konstrukce a výroby kabelové spojky. Práce obsahuje dvě technicky realizovatelné varianty řešení. Je zde navržen kompletní ...
 • Simulace tepelného zpracování tyčové oceli na indukčních zušlechťovacích linkách 

  Chmiel, David
  Bakalářská práce se zabývá možností simulací tepelného zpracování indukčním způsobem. Literární rozbor je zaměřen na indukční způsob zušlechťování, jeho fyzikální podstatu a na jeho využití pro tepelné zpracování. Pro ...
 • Simulace zobrazení holografickým mikroskopem se zahrnutím optických vad obrazu 

  Effenberger, Adam
  Cílem této práce je simulace pozorování živé buňky pohybující se po zašuměném pozadí. Zkušeností, získaných při tvorbě této simulace, bylo využito pro korekci uměle vytvořených dat a následně dat z reálného měření. K tomu ...
 • Simulační modelování kinematiky VNT mechanismu 

  Zelda, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním kinematiky VNT mechanismu turbodmychadla. V úvodní části je obecný přehled přeplňování spalovacích motorů, rešerše optimalizačních metod a přehled typů simulačních modelů. Následuje ...
 • Six Sigma - práce bez chyb 

  Drábková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a zaváděním strategie Six Sigma do podniku. Je v ní pojednáno o základních postupech a návodech, jak implementovat tuto strategii, čtrnáct klíčových principů pro vedení pro transformující ...
 • Skladba a použití měřicího systému k výzkumu mazacího přístroje 

  Brhlík, Rostislav
  Tato práce se zabývá adaptací měřicího systému pro analýzu funkce děliče maziva. Pro určování vlastností mazacího systému je v rámci nového konstrukčního návrhu využito tlakoměrů, průtokoměrů a dynamických vah; je navržena ...
 • Snižování energetické náročnosti větrání v budovách 

  Sláčík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá různými způsoby větrání budov, zejména snižováním energetické náročnosti větrání. První část je zaměřena na faktory, které ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí. Ve druhé části jsou uvedeny ...
 • Snižování mechanických ztrát motoru 

  Černohous, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanických ztrát ve spalovacích motorech a ukazuje metody a způsoby k jejich zjišťování. Dále představuje moderní trendy při snižování mechanických ztrát.
 • Software pro evidenci poruchových stavů 

  Menšík, Tomáš
  Tato práce se zabývá zpracováním a evidováním zaznamenávaných hlášení poruch strojového parku při výkonu práce operativní údržby týmu technické podpory. Software je nasazen do testovacího provozu ve firmě HONEYWELL, spol ...
 • Softwarové metody modelování analytických ploch 

  Stodola, Jakub
  V první části se práce zabývá projekcí bodů z Euklidova prostoru do roviny a zobrazením takto vzniklých rovinných bodů na počítači. Druhá část se zaměřuje na diskretizaci analyticky zadané plochy. To je její aproximace ...
 • Solární kolektory fy Viessmann – technicko-ekonomické posouzení 

  Kábele, Pavel
  Obsahem práce je technicko-ekonomické posouzení solárních kolektorů fy Viessmann. První část se zaměřuje na obecné rozdělení, popis jednotlivých typů a na parametry ovlivňující funkci kolektorů. Ve druhé části, která je ...
 • Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou 

  Růžička, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby vzniku a metodami redukce oxidů dusíku ve spalinách v kontextu české a evropské legislativy. Porovnává nový zákon o ochraně ovzduší se zákonem předchozím a nastiňuje účinek nových ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Benda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod pro výrobu trvalých modelů. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely vyrobené z pryskyřice. Dále jsou zde popsány ...
 • Současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér 

  Malík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér, které významně přispívají ke zvýšení účinnosti a životnosti leteckých turbín. Práce je literární rešerší, která obsahuje komplexní ...
 • Soustružení pružinových ocelí 

  Žídek, Jan
  Tato bakalářská práce se týká analýzy soustružení pružinových ocelí se zaměřením na aplikace vyšších řezných rychlostí a moderní řezné materiály. Jejím cílem je realizace experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocení.
 • Soustružnické stroje 

  Vidlák, Marek
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením soustružnických strojů a popisem základních komponent. Je rozdělena na tři části. První část pojednává o historii a definici obrábění. Dále se zaměřuji na stavbu soustruhu a popis ...