Now showing items 430-449 of 533

 • Technická a ekonomická analýza prádelenského provozu 

  Kočí, Martin
  Tato práce se zabývá technickou a ekonomickou analýzou Laboratoře energeticky náročných procesů, která se zabývá optimalizací energetických procesů. Jejím cílem je vytvořit výpočtový nástroj k určení celkové finanční bilance ...
 • Technika závodních vozů v období světových válek 

  Ducheček, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj a techniku historických závodních vozů převážně meziválečného období a jejich vliv na osobní automobily. Stručně jsou nastíněny pravidla a podmínky závodů, historicky první významný ...
 • Technologický proces součásti "hydraulický válec" 

  Cejpek, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti ‘‘hydraulický válec‘‘ v podmínkách firmy S&K TOOLS spol. s r. o. V úvodu práce je proveden rozbor stávajícího technologického procesu. Cílem ...
 • Technologičnost konstrukce tvářených součástí 

  Kafuněk, Jan
  Bakalářská práce je tvořena z rešerše a popisu části praktické. Rešerše obsahuje základní informace o procesech stříhání, ohýbání a tažení, na které navazuje popis konstrukčních zásad při návrhu tvářených součástí z plechů. ...
 • Technologie odprašování spalin 

  Hladík, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše na téma odprašování spalin. V první části práce je stručně nastíněna problematika velikosti a tvaru částic, vyskytujících se v odpadních plynech po spalování. Dále jsou ...
 • Technologie ultrazvukového obrábění 

  Krajči, Jakub
  Cílem této práce je poskytnout čtenáři pohled na problematiku obrábění za pomocí ultrazvuku, seznámit ho s ultrazvukem a jeho fyzikálními vlastnostmi, popsat metody ultrazvukového obrábění, poohlédnutí se na nedestruktivní ...
 • Technologie vrtání a vrtací přípravky 

  Adam, Jan
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, konstrukce přípravku pro danou součást a její posouzením z hlediska technologického a ekonomického. V první části se bakalářská práce věnuje technologii vrtání a ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Žuja, Jaroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o současných metodách a inovačních technologiích vytavitelného voskového modelu. Práce dále popisuje literární rešerši v současnosti využívané metody a taky nabízí reálný pohled do budoucnosti ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Skácel, Jan
  Práce shrnuje základní body nutné pro prvotní vhled do technologií zpracování plastů. Je proveden důkladný rozbor na makromolekulární úrovni, vypracován přehled technologií a polymery a aditiva jsou jednoznačně rozčleněny ...
 • Teorie Lieových grup v robotice 

  Horník, Petr
  V této bakalářské práci se zaměříme na matematický popis dopředné kinematiky v trojrozměrném prostoru pomocí ortogonálních transformací a teorie matic. Užitím nabytých znalostí řešíme příklad metodou pohyblivého repéru, ...
 • Tepelná komora - výukový model 

  Gregor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou jednoduché tepelné soustavy, která slouží jako výukový model pro regulaci teploty. Tento výukový model se nazývá tepelná komora. Tepelná komora je řízena integrovanou elektronikou, ...
 • Tepelné zpracování ocelí 

  Rosecká, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování ocelí. Literární rešerše vysvětluje hlavní způsoby a principy tepelného zpracování ocelí, diagram železo-uhlík rovno-vážné struktury a diagramy IRA a ARA ...
 • Teplárenská soustava v Brně – paroplynová teplárna Červený mlýn 

  Smolinský, Petr
  První teoretická část rozebírá základní termíny v teplárenství, historii teplárenství a paroplynový cyklus. Druhá část se zaměřuje na brněnské teplárenství jako celek, následně přímo na provoz Červený mlýn. Na závěr posuzuje ...
 • Termodynamika parního cyklu jaderných elektráren 

  Kozák, Tomáš
  Práce je zaměřena ve své první části na odvození vztahů pro popis tepelných oběhů, následně na rozbor ideálního Carnotova a zejména parního Rankin-Clausiova oběhu. U Rankin-Clausiova oběhu jsou zmíněny způsoby zvyšování ...
 • Termoelektrický generátor malého výkonu 

  Lokaj, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem fyzikální podstaty přeměny tepelné energie na energii elektrickou a konstrukcí termoelektrického generátoru. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnují konstrukci a ...
 • Termoelektrický generátor pro spalinový tah kotle 

  Třináctý, Jiří
  S tenčící se zásobou fosilních paliv, roste zájem o co možná nejefektivnějšího využívání primárních zdrojů energie. V celé řadě dnešních zařízení odchází značná část energie paliva nevyužita v podobě odpadního tepla. Jako ...
 • Termofyzikální parametry exotermických materiálů pro obklady nálitků a jejich návaznost na simulační programy 

  Zajíček, Roman
  Práce se zabývá použitím exotermických obkladů nálitků. V první kapitole je stručně popsáno jaké vady se mohou vyskytnout při tuhnutí. Dále jsou v práci uvedeny metody odstranění těchto vad, přičemž je podrobně popsána ...
 • Testovací figuríny bočních nárazových zkoušek podle směrnic Euro NCAP 

  Lenděl, Michal
  Práce je věnována tématu testovacích figurín při bočních nárazových zkouškách podle směrnic Euro NCAP. Jsou vysvětleny základní pravidla a principy testů. Hlavní část práce se zabývá konstrukčním řešením figuríny ES-2. ...
 • Testovací plošina se třemi stupni volnosti 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí paralelního manipulátoru se třemi stupni volnosti, jejíž využití se předpokládá při testovánínádrží na NH3. V rámci práce se seznámíme s návrhem mechanismu v prostředí ...
 • Titan, jeho slitiny a intermetalika pro bilologické a průmyslové aplikace 

  Vespalec, Vítězslav
  Tvorba této bakalářské práce byla provedena formou literární rešerše, která shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V první kapitole je uvedena historie výroby a použití titanu. Následující kapitola obsahuje ...