Now showing items 502-521 of 533

 • Výroba krytu 

  Dymák, Petr
  Kryt je součástka používaná k zakrytí ložiska motoru. Materiál, použitý pro jeho výrobu, je ocel 11 320. Z možných technologií pro výrobu byla zvolena jako nejvhodnější metoda konvenčního tažení bez ztenčení stěny. Pro ...
 • Výroba krytu ložiska 

  Kopeček, Václav
  KOPEČEK Václav: Výroba krytu ložiska. . Kryt ložiska je výrobek rotačního tvaru použitý v jednostupňové převodovce. Je vyroben z materiálu ČSN 17 247 o sérii 60 000 kusů ročně. Nejoptimálnější varianta výroby, navrhnuta ...
 • Výroba kuželového ozubeného kola na univerzálni CNC frézce 

  Holeček, Aleš
  Tato práce se zabývá jak teoretickým popsáním problematiky kuželových ozubených kol, tak praktickým vytvořením 3D modelu zvoleného ozubeného kuželového kola a jeho NC obráběcího programu pro universální CNC obráběcí stroj ...
 • Výroba litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí 

  Blaha, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litiny s kuličkovým grafitem, jejího chemického složení, ...
 • Výroba náhradního ozubeného kola metodou RP 

  Světlík, David
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice výroby náhradního ozubeného kola pomocí technologie Fused Deposition Modeling, srovnáním vyrobeného kusu metodou FDM s kusem vyrobeným konvenčními technologiemi a jejich ekonomickým ...
 • Výroba pneumatik 

  Beránek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat výrobu pneumatik a jejich konstrukci. Její součástí je také popsat moderní trendy ve výrobě a nastínit budoucnost pneumatik.
 • Výroba rotační součásti na CNC stroji 

  Hort, Zbyněk
  Hlavním tématem bakalářské práce je návrh výroby rotační součásti (hřídele). Práce obsahuje volbu polotovaru, technologický postup, návodky, návrh a popis strojů a nástrojů. Součástí práce je i výrobní výkres hřídele. Dále ...
 • Výroba součásti "Držák pro lištu závěsů" 

  Pytlík, Radek
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby držáku pro lištu závěsů z pozinkovaného ocelového plechu 11 305 o tloušťce 1 mm. Výrobní série je stanovena na 20 000 ks/rok. Podle literární ...
 • Výroba součásti "Držák" plošným tvářením 

  Buchta, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh výroby ocelového držáku z materiálu 11 373, stříháním a následným ohýbáním. Hlavním tématem práce bylo vytvořit nástroje, které by umožnily jednoduchou a ...
 • Výroba součásti "Klíčenka" 

  Kašpar, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je výroba vstřikovací formy na zadanou součást klíčenka. V první části práce je popsáno základní rozdělení plastů, technologie vstřikování plastů a zásady konstrukce forem. Druhá část se ...
 • Výroba součásti "Víko" 

  Vyhnanovský, Jaroslav
  Tento projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby součásti „Víko“ vyráběné z plechu tloušťky 1 mm, z materiálu 11 375 (1.0038). Součást se bude vyrábět ...
 • Výroba součásti z plechu pomocí technologie HMT 

  Štancl, Jiří
  Projekt bakalářské práce řeší návrh technologie výroby výtažku z hlubokotažného ocelového plechu 17 240 o tloušťce 2 mm. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení, výpočtů a výrobní sérii 40 000 kusů za ...
 • Výroba součástí pro 3D tiskárnu 

  Javorek, Vladimír
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu technologie výroby zvolených dílů pro 3D tiskárnu z vybraného materiálu obráběním. Cílem práce je navrhnout vhodný výrobní postup, příprava polotovarů, výběr ...
 • Výroba víka tlakové nádoby 

  Sobotka, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia, předkládá návrh technologických parametrů vstřikování a návrh nástroje pro plastový výrobek – dílec byl navržen z materiálu PA 6 NOVAMID B30P natur. Na základě literární ...
 • Výroba vrtáků tvářením a jejich využití v praxi 

  Narovec, David
  Bakalářská práce pojednává o tvářených vrtácích, jejich výrobě a použití v praxi. V první části je popsána technologie tváření se zaměřením na ohřev materiálu pro tváření. Druhá část je zaměřena na obecné shrnutí vrtání. ...
 • Vývoj aplikací s využitrím grafického vývojového prostředí Irrlicht Engine 

  Balcárek, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s grafickým vývojovým prostředím Irrlicht engine a následné vyvinutí ukázkové aplikace se zaměřením na Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství. V první ...
 • Vývoj Simulink bloku pro automatické generování kódu pro embedded procesor 

  Luermann, Andreas
  Táto práce se zabývá vytvořením bloku v prostředí Simulink, který bude generovat automatický kód pro obsluhu alfanumerického LCD (Liquid-crystal display).
 • Vznik a snižování obsahu NOx ve spalinách 

  Čech, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou oxidů dusíku, které vznikají při procesu spalování. Práce je soustředěna především na popis jednotlivých mechanismů vzniku a na jednotlivá opatření, která jsou používaná ...
 • Vznik a vývoj letounu B-737 

  Habrnal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem dopravního letounu B-737. Popisuje historické pozadí a souvislosti vzniku, posléze vývoj jednotlivých generací tohoto letounu. Každé generaci je věnována samostatná kapitola, ...
 • Vztlaková mechanizace křídla 

  Rakovský, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vztlakovej mechanizácie krídla. V práci je uvedený účel vztlakovej mechanizácie, rozdelenie prostriedkov vztlakovej mechanizácie, stručný náhľad do ich histórie a ich bližší popis ...