Now showing items 21-40 of 487

 • Systémy pro ochranu chodců při srážce s vozidlem 

  Rupčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců při střetu s vozidlem. V první části je popsána historii bezpečnosti automobilů. Další část je zaměřena na hodnocení bezpečnosti vozidel. Následující kapitoly jsou věnovány ...
 • Realizace zemních výměníků v podmínkách ČR 

  Macenauerová, Tereza
  Tato práce mapuje realizace zemních výměníků tepla pro vzduchotechnické systémy budov na území České republiky, především pak v oblasti jižní Moravy. Cílem bylo shromáždit základní informace o konkrétních zařízeních – jako ...
 • Klasické a zlomkové modelování kmitavého pohybu 

  Hošek, Jaromír
  V této práci se zabýváme problematikou tlumených kmitů. Vedle klasického popisu za pomocí členu přímo úměrného první derivaci polohy se soustředíme na model obsahující derivaci neceločíselného řádu, tzv. zlomkový model ...
 • Základy pohybu vesmírných těles 

  Bahník, Michal
  Tato bakalářská práce je přehledovým textem, který se zabývá problematikou pohybu vesmírných těles. Je rozebírán problém jednoho, dvou a tří těles. U prvních dvou úloh odvodíme analytický tvar trajektorie pohybu. Z čehož ...
 • Možné aplikace vysokorychlostních kamerových systémů v průmyslu 

  Hudeček, Jan
  Tato práce se zaměřuje na vysokorychlostní kamery a jejich možné aplikace v průmyslu. Práce se zabývá popisem vysokorychlostních kamer, jejich historií a následným popisem jejich možných aplikacích v průmyslu spolu s ...
 • Hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace 

  Holešovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami a řešeními, které se využívají při hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace. Obsahuje shrnutí používaných kritérií stability, parametrů ...
 • Návrh mechanické konstrukce zkušebního stolu pro elektrickou brzdu 

  Lacko, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom mechanickej konštrukcie skúšobného stolu pre elektrickú brzdu. Súčasťou práce je výrobná dokumentácia a 3D model testovacieho stolu osadeného príslušenstvom.
 • Reprap, 3D FDM tiskárna 

  Minařík, Miroslav
  Podstatou této bakalářské práce je popis RepRapu, 3D FDM tiskáren. Nejprve práce popisuje některé metody rapid prototypingu a základní principy FDM tisku. V druhé části práce je pozornost zaměřena na RepRap tiskárny a na ...
 • Čištění spalin odsiřováním 

  Křesťan, Jan
  Cílem práce je teoretické zpracování oblasti odsiřování spalin a emisních limitů oxidu siřičitého. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá obsahem síry v palivu, vznikem oxidů síry a jejich dopadem na lidské ...
 • Technologie odprašování spalin 

  Hladík, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše na téma odprašování spalin. V první části práce je stručně nastíněna problematika velikosti a tvaru částic, vyskytujících se v odpadních plynech po spalování. Dále jsou ...
 • Velikost částic tuhých popelovin 

  Lochman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby analýzy velikosti tuhých částic popelovin a jejich vlivem na prostředí. První polovina práce je věnována spalování, vzniku popela a palivům, které jsou běžně užívány pro ...
 • Vznik a snižování obsahu NOx ve spalinách 

  Čech, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou oxidů dusíku, které vznikají při procesu spalování. Práce je soustředěna především na popis jednotlivých mechanismů vzniku a na jednotlivá opatření, která jsou používaná ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Skácel, Jan
  Práce shrnuje základní body nutné pro prvotní vhled do technologií zpracování plastů. Je proveden důkladný rozbor na makromolekulární úrovni, vypracován přehled technologií a polymery a aditiva jsou jednoznačně rozčleněny ...
 • Bezpečnostní turniket 

  Láznička, Petr
  Záměrem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení obousměrně průchozího turniketu s velkým stupněm zabezpečení, ve spolupráci se zlínskou firmou Cominfo a.s. Bakalářská práce bude zaměřena zejména na konstrukční ...
 • CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU 

  Papp, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím stlačeného zemního plynu jako paliva ve vozovém parku tvořeném osobními automobily. Zkoumá výhodnost jeho využití jako alternativu k vozidlům poháněným ropnými produkty.
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Bartel, Jindřich
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu zdvižného pozičního stolu s podavačem palet pro přepravu břemen o hmotnosti 1500 kg. Hlavní náplně práce jsou funkční výpočty pohonu zdvihu, pohonu podavače palet a stanovení hlavních ...
 • Jeřáb nástěnný 

  Matuška, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného jeřábu pro nosnost 800 kg a délku vyložení 3 150 mm. Obsahuje důležité pevnostní výpočty včetně kontroly výložníku na únavu a na klopení s ohledem na příslušné ...
 • Výroba litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí 

  Blaha, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litiny s kuličkovým grafitem, jejího chemického složení, ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca je rešeršné spracovanie na tému: Moderné metódy riadenia kvality. V práci sú popísané základné a novšie nástroje riadenia kvality a vzájomné porovnanie ich uplatnenia počas životného cyklu produktu. Z tohto ...
 • Ověření kvality prototypu výrobku zákazníky 

  Božek, Alexandr
  Významnou kategorií zákaznických požadavků na kvalitu jsou tzv. základní požadavky, tedy požadavky, které zákazník nepovažuje za nutné sdělovat, protože je očekává automaticky, nepřemýšlí o nich až do chvíle, kdy je výrobek ...