Now showing items 21-40 of 533

 • Simulace tepelného zpracování tyčové oceli na indukčních zušlechťovacích linkách 

  Chmiel, David
  Bakalářská práce se zabývá možností simulací tepelného zpracování indukčním způsobem. Literární rozbor je zaměřen na indukční způsob zušlechťování, jeho fyzikální podstatu a na jeho využití pro tepelné zpracování. Pro ...
 • Produkce a energetické využívání rychlerostoucích dřevin 

  Šebela, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma produkce a energetické využívání rychlerostoucích dřevin. Dále provést souhrnnou energetickou bilanci produkce rychlerostoucích dřevin. V první části se práce zabývá ...
 • Návrh pracoviště pro řezání tvarových objektů z polystyrenu průmyslovým robotem 

  Macek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá především konstrukčním řešením koncového efektoru pro řezání tvarových objektů z polystyrenu průmyslovým robotem. V práci je popsána podstata způsobů řezání polystyrenu, volba vhodného typu ...
 • Testovací plošina se třemi stupni volnosti 

  Spáčil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí paralelního manipulátoru se třemi stupni volnosti, jejíž využití se předpokládá při testovánínádrží na NH3. V rámci práce se seznámíme s návrhem mechanismu v prostředí ...
 • Měření rozložení ekvivalentu suché hmoty buňky kvantitativním fázovým kontrastem koherencí řízeného holografického mikroskopu 

  Kovářová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je vypracování rešerše k přepočtům fáze na hodnoty suché hmoty a provedení experimentů ověřující význam suché hmoty. Teoretická část pojednává nejdříve o historii holografické mikroskopie a vývoji ...
 • Virtuální prototyp elektrických strojů v ADAMS 

  Lysák, Jan
  Práce se zabývá metodikou mechatronického návrhu systémů za použití virtuálních prototypů. Virtuální prototyp obsahuje počítačový simulační model, který svým chováním reprezentuje fyzický prototyp soustavy. Tento přístup ...
 • Řezání materiálu vodním paprskem 

  Chmelař, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají základy metody dělení. Poté se následující text věnuje jednotlivým ...
 • Využití kapaliny při tvarování trubek 

  Vilda, Dalibor
  Práce předkládá studii technologií, které využívají při tvarování trubek jako tvářecí médium kapalinu. Obsahuje popis metod nízkotlakého, vysokotlakého a postupového hydroformingu i radiálního vypínání kapalinou. Součástí ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Bořil, Antonín
  Cílem bakalářské práce je, ze známých konstrukcí štípacích strojů navrhnout vlastní konstrukci štípacího stroje, včetně pevnostních výpočtů a návrhu hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální ...
 • Konstrukce bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje 

  Kokavec, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické části bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje. Zaměřuje se na průzkum dostupných bezpečnostních spínačů vhodných pro tvářecí stroje. Popisuje konstrukci a funkci vybraného ...
 • Výroba rotační součásti na CNC stroji 

  Hort, Zbyněk
  Hlavním tématem bakalářské práce je návrh výroby rotační součásti (hřídele). Práce obsahuje volbu polotovaru, technologický postup, návodky, návrh a popis strojů a nástrojů. Součástí práce je i výrobní výkres hřídele. Dále ...
 • Odmrazovací soustavy letadel 

  Fazekaš, Slavomír
  Cieľom mojej bakalárskej práce je zoznámiť sa s nebezpečenstvom námrazy na lietadlách, jej vznikom a spôsobom odstránenia. Práca zahŕňa popis jednotlivých sústav na ochranu lietadla proti námraze a ich rozdelenie na ...
 • Porovnání inženýrských koncepcí pro stanovení deformačně napěťových poměrů v kořenech vrubu v pružně plastickém stavu 

  Peč, Michal
  Tato práce je zaměřena na srovnání dostupných výpočetních metod pro určení deformačně-napěťových stavů v součástech při jednoosé napjatosti. Hlavními cíly této práce bylo vytvořit přehled dostupných metod a jejich rozbor, ...
 • Převodovka přímočarého pneumotoru 

  Bedeč, Csaba
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem mechanismu pro převádění přímočarého pohybu na rotační kývavý pohyb užitý jako pohon dveří v autobusech. V první části je obsažen rozbor a aplikace použitelných druhů ...
 • Rešerše v oblasti vstřelovacích strojů pro výrobu jader 

  Klíma, Jiří
  Práce se zabývá konstrukcí a technologií výroby jader na vstřelovacích strojích. Jsou zde zpracovány základní charakteristiky strojů a přehled světových výrobců. Stroje jsou porovnány z hlediska uspořádání a použitého ...
 • Vztlaková mechanizace křídla 

  Rakovský, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vztlakovej mechanizácie krídla. V práci je uvedený účel vztlakovej mechanizácie, rozdelenie prostriedkov vztlakovej mechanizácie, stručný náhľad do ich histórie a ich bližší popis ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Benda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod pro výrobu trvalých modelů. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely vyrobené z pryskyřice. Dále jsou zde popsány ...
 • Návrh a optimalizace piezoaktuátorů 

  Jajtner, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu, vývoji a optimalizaci lineárního piezoaktuátoru typu impact-drive určeného k aplikaci v rastrovacím tunelovacím mikroskopu kde bude pracovat jako mechanický manipulátor měřící jehly, ...
 • Výroba součásti "Klíčenka" 

  Kašpar, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je výroba vstřikovací formy na zadanou součást klíčenka. V první části práce je popsáno základní rozdělení plastů, technologie vstřikování plastů a zásady konstrukce forem. Druhá část se ...
 • Klasické a zlomkové modelování kmitavého pohybu 

  Hošek, Jaromír
  V této práci se zabýváme problematikou tlumených kmitů. Vedle klasického popisu za pomocí členu přímo úměrného první derivaci polohy se soustředíme na model obsahující derivaci neceločíselného řádu, tzv. zlomkový model ...