• Trubní materiály 

  Pecl, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení s důležitými aspekty volby materiálu pro výrobu, montáž a provoz trubních systémů. V práci je zmíněna vhodnost jednotlivých skupin trubních materiálů pro různé podmínky technologické i ...
 • Návrh okružní pily 

  Taufer, Tomáš
  Návrh vychází z předpokladu zadaného výkonu malého elektromotoru a základních rozměrů. Provedení konstrukčního návrhu dělícího zařízení je doloženo výkresovou dokumentací a technickou zprávou
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Felcman, Miroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout horizontální mobilní štípačku dřevěné kulatiny dle zadaných parametrů. Před vlastním návrhem horizontální štípačky jsou v práci rozebrány jednotlivé typy mobilních štípaček. S ...
 • Řešení příkladů mechaniky tuhých těles 

  Ondrejka, Adam
  Cílem bakalářské práce je dle zadaných příkladů technické mechaniky vytvořit simulační modely s využitím CAD systému Inventor a simulačního nástroje SimMechanics, které budou následně sloužit pro potřeby výuky. Správnost ...
 • Stanovení odchylek měření 3D optického skeneru 

  Dokoupil, Filip
  Cílem této bakalářské práce je experimentální zjištění odchylek měření optického systému ATOS Triple Scan při aplikaci matnícího křídového a titanového nástřiku užitím statistického zpracování dat. Teoretická část práce ...
 • Doprava komunálních odpadů 

  Gal, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou svozu směsného komunálního odpadu do zařízeních na energetické využití odpadu. Hlavní část práce se zaměřuje na přepravu odpadu pomocí železniční nákladní a silniční kamionové ...
 • Nápravy moderních nákladních automobilů 

  Vávra, Radek
  Hlavním cílem této práce je přiblížit směr vývoje náprav moderních nákladních automobilů. Jsou zde uvedeny nejmodernější nápravy nejznámějších značek nákladních vozidel. U jednotlivých typů náprav je uvedena její konstrukce, ...
 • Pásový dopravník 

  Kvita, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu štěrku s dopravním výkonem 60 t.h-1, výškovým rozdílem 3 m a vzdáleností mezi osami bubnů 10 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Kinc, Jiří
  Tato práce popisuje titan a slitiny titanu z hlediska vlastností, výroby a použití. Informuje o problematice spojené s obráběním titanu, základními obráběcími metodami. V praktické části práce byla soustružena titanová ...
 • Stirlingův motor jako součást energetických zdrojů kosmických sond a mimozemských základen 

  Kmeť, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou výroby elektrickej energie potrebnej na prieskumných misiách vo vesmíre. V prvej časti je stručný prehľad spôsobov, ktoré využívajú vesmírne agentúry ako NASA. Ďalej sa zaoberá ...
 • Převodovka přímočarého pneumotoru 

  Bedeč, Csaba
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem mechanismu pro převádění přímočarého pohybu na rotační kývavý pohyb užitý jako pohon dveří v autobusech. V první části je obsažen rozbor a aplikace použitelných druhů ...
 • Kotle malých výkonů jako zdroje pro rodinné domy 

  Studnicki, Jakub
  V práci jsou shrnuty základní parametry kotlů s malým výkonem, určené k použití v rodinných domech. Kotle jsou rozděleny do kapitol dle používaného paliva (plyn, pevné palivo, kapalné palivo, biomasa, pelety …). U každého ...
 • Výroba konzoly 

  Měřičková, Petra
  Konzola slouží k uchycení pohyblivých mechanismů výtahových dveří. Součást je zhotovena z konstrukční oceli 11 375 tloušťky 3 mm, velikost výrobní série činní 30 000 ks/rok. Jako nejoptimálnější technologie výroby byla ...
 • Teplárenská soustava v Brně – paroplynová teplárna Červený mlýn 

  Smolinský, Petr
  První teoretická část rozebírá základní termíny v teplárenství, historii teplárenství a paroplynový cyklus. Druhá část se zaměřuje na brněnské teplárenství jako celek, následně přímo na provoz Červený mlýn. Na závěr posuzuje ...
 • Hydraulické spojky a měniče 

  Skokan, Jan
  Tato bakalářská práce je věnována problematice hydraulických spojek a měničů a jejich kombinaci s mechanickými převody. Hlavní část stručně nastiňuje vývoj a konstrukční řešení hydrodynamických spojek a měničů. Jsou zde ...
 • Reprap, 3D FDM tiskárna 

  Minařík, Miroslav
  Podstatou této bakalářské práce je popis RepRapu, 3D FDM tiskáren. Nejprve práce popisuje některé metody rapid prototypingu a základní principy FDM tisku. V druhé části práce je pozornost zaměřena na RepRap tiskárny a na ...
 • Rekonstrukce leštící aparatury 

  Kotiza, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí leštící aparatury pro doleštění kulovitých těles, která se nachází v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně. V první části bakalářské práce je uveden stručný přehled doposud ...
 • Metoda konečných prvků pro úlohy přenosu tepla 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na popis problematiky vedení tepla a jejího praktického využití při posuzování stavebních konstrukcí. Je zde shrnuta teorie vedení tepla, základní principy metody konečných prvků a přehled současných volně ...
 • Systémy pro ochranu chodců při srážce s vozidlem 

  Rupčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců při střetu s vozidlem. V první části je popsána historii bezpečnosti automobilů. Další část je zaměřena na hodnocení bezpečnosti vozidel. Následující kapitoly jsou věnovány ...
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinného domu 

  Jež, Dalibor
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie pro účely vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou uvedeny obecné informace ...