• Trubní materiály 

  Pecl, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení s důležitými aspekty volby materiálu pro výrobu, montáž a provoz trubních systémů. V práci je zmíněna vhodnost jednotlivých skupin trubních materiálů pro různé podmínky technologické i ...
 • Návrh okružní pily 

  Taufer, Tomáš
  Návrh vychází z předpokladu zadaného výkonu malého elektromotoru a základních rozměrů. Provedení konstrukčního návrhu dělícího zařízení je doloženo výkresovou dokumentací a technickou zprávou
 • Produkce a energetické využívání rychlerostoucích dřevin 

  Šebela, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma produkce a energetické využívání rychlerostoucích dřevin. Dále provést souhrnnou energetickou bilanci produkce rychlerostoucích dřevin. V první části se práce zabývá ...
 • Odmrazovací soustavy letadel 

  Fazekaš, Slavomír
  Cieľom mojej bakalárskej práce je zoznámiť sa s nebezpečenstvom námrazy na lietadlách, jej vznikom a spôsobom odstránenia. Práca zahŕňa popis jednotlivých sústav na ochranu lietadla proti námraze a ich rozdelenie na ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem 

  Černohous, Jiří
  V poslední době se začínají používat ve slévárnách na výrobu forem a jader vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem. Jedná se o ekologická pojiva, která neškodí životnímu prostředí.
 • Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů 

  Krňávek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro energetické využití biomasy a odpadů. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a zvláště pak zdrojům biomasy z pohledu termického zpracování. Hlavní část práce ...
 • Měření rozložení ekvivalentu suché hmoty buňky kvantitativním fázovým kontrastem koherencí řízeného holografického mikroskopu 

  Kovářová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je vypracování rešerše k přepočtům fáze na hodnoty suché hmoty a provedení experimentů ověřující význam suché hmoty. Teoretická část pojednává nejdříve o historii holografické mikroskopie a vývoji ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

  Vlk, Tomáš
  Práce se zabývá podrobným návrhem průběžného mísiče. Toto zařízení slouží k přípravě formovacích směsí na bázi písku ve slévárenství. V práci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé uzly zařízení z hlediska konstrukce. ...
 • Letové výkony soutěžních RC kluzáků 

  Hájek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá letovými výkony rádiem řízených kluzáků kategorie F3K. Je zde uvedena charakteristika soutěžních letových úloh a charakteristika jednotlivých letových režimů. V práci jsou uvedeny důležité ...
 • Použití parních turbin 

  Kissler, Martin
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s vývojem parních turbín od jejich vzniku až po detailní popis jednoho z jejich významných zástupců mezi moderními turbínami. V úvodní části je práce zaměřena na historický vývoj ...
 • Soustružnické stroje 

  Vidlák, Marek
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením soustružnických strojů a popisem základních komponent. Je rozdělena na tři části. První část pojednává o historii a definici obrábění. Dále se zaměřuji na stavbu soustruhu a popis ...
 • Pozorovací bezpečnost motorových vozidel 

  Hlavatý, Jiří
  Tato práce je zaměřena na pozorovací bezpečnost osobních vozidel. Krátce je zmíněna aktivní bezpečnost, prvky výbavy snažící se předejít dopravní nehodě a dále se se věnuje podkapitolám pozorovací bezpečnosti, výhledu z ...
 • Popis a vyhodnocení momentové charakteristiky šroubového spoje 

  Větrovec, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a vyhodnocením momentové charakteristiky šroubových spojů plastových dílů ve světlometu a jejich problematikou. V rámci vyhodnocení bylo provedeno srovnání stejných tvářecích šroubů ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Jahodová, Miroslava
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vertikální uskladňovací nádrže s pevnou střechou. První část obsahuje rozdělení uskladňovacích nádrží, výhody a nevýhody jednotlivých typů a dále pak konstrukční řešení vertikálních ...
 • Moderní kluzná ložiska 

  Lesák, Tomáš
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se přehledem v současnosti používaných kluzných ložisek, jejich výhodami a nevýhodami v porovnání s valivými ložisky. Dále popisuje jejich konstrukci, technologii výroby, ...
 • Design rychlovarné konvice 

  Drápalová, Jana
  Tématem mé bakalářské práce je design rychlovarné konvice a hlavním cílem je nový pohled na už mnohokrát zpracované téma a vylepšení a inovování stávajícího designu a zároveň dodržení ergonomických, technických a estetických ...
 • Design stolního svítidla 

  Hladík, Filip
  Hlavní náplní této bakalářské práce je vytvoření inovativního návrhu stolního svítidla, který splňuje obecné předpoklady průmyslového designu. Cílem práce bylo navrhnout stolní lampu, která by byla zajímavým spojením ...
 • Excentrický klikový mechanismus 

  Kóňa, Marián
  Tato práce je zaměřena na návrh excentrického klikového mechanismu čtyřdobého motoru. Práce zahrnuje analýzu kinematických veličin mechanismu. Hlavní pozornost je však věnována vyšetřením průběhu dynamických veličin ...
 • Výroba a použití odlitků z vysokolegovaných ocelí 

  Koláček, David
  Tato práce shrnuje poznatky o materiálové problematice korozivzdorných ocelí na odlitky. V úvodu jsou rozebrány příčiny vzniku koroze, její vlil na kovový materiál a je zde vysvětlen samotný vznik korozivzdornosti. Následně ...
 • Cermety 

  Kontšek, Marián
  Hlavným motívom a cieľom tejto práce, je zhrnúť a doplniť informácie, týkajúce sa materiálov rezných nástrojov, predovšetkým cermetov, ich chemické, fyzikálne a mechanické vlastnosti o najnovšie poznatky súčasného vývoja ...