Now showing items 1-20 of 534

 • Aerodynamické parametry nákladních vozidel 

  Šilar, Josef
  Cílem této bakalářské práce je zachycení a popis termínů z oblasti aerodynamiky, za účelem pochopení problematiky aerodynamiky vozidel. Je zde vytvořen souhrnný přehled konstrukčních prvků snižujících aerodynamický odpor ...
 • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

  Foltýn, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...
 • Aktivní snímače pro zjišťování okamžitých hodnot napětí a deformací 

  Vychopeň, Petr
  Snímače používané v technické praxi jsou děleny do různých skupin. Jednou z nich jsou aktivní snímače, do kterých patří indukční, fotoelektrické, termoelektrické, pyroelektrické a piezoelektrické. Na základě literární ...
 • Akustická holografie 

  Vacula, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a postup při bezkontaktní identifikaci zdroje zvuků pro blízká i vzdálená pole. Principy jednotlivých metodik akustické holografie jsou zde stručně popsány a pro detailnější uvedení ...
 • Algoritmy vyhledávání 

  Ďuriš, Martin
  Práca sa venuje opisu a analýze vybraných algoritmov vyhľadávania v jednodnorozmerných poliach. Algoritmy sú analyzované matematicky a graficky. Matematická analýza je realizovaná na základe množstva vykonaných porovnaní ...
 • Alternativní zdroje energie pro RD 

  Němec, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dodávky tepelné energie pro rodinné domy z obnovitelných zdrojů. Cílem celé práce je poskytnout souhrn možností dodávek tepelné energie pomocí obnovitelných zdrojů (solární ...
 • Analýza havárie raketoplánu Columbia 

  Neduchal, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nehody raketoplánu Columbia. Text pojednává nejprve obecně o materiálech používaných v letectví a kosmonautice, konkrétně pak o kompozitních materiálech. Ty jsou zde rozebírány ...
 • Analýza obrobitelnosti pružinových ocelí po tepelném zpracování 

  Vašíček, František
  Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností pružinových ocelí po tepelném zpracování. Stručná rešerše je věnována obrobitelnosti ocelí se zaměřením na pružinové oceli, různým vlivům působících na materiál, a také vybraným ...
 • Analýza provozních dat tepelného čerpadla 

  Šeda, Libor
  V bakalářské práci jsou shrnuty dostupné metody a koeficienty užívané k testování výkonu a ekologické náročnosti tepelných čerpadel. Pro testování dle norem ISO jsou zde také vysvětleny vstupující faktory. V praktické části ...
 • Analýza provozu soustavy MVE Kníničky a MVE Komín 

  Novotný, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je popis soustavy malých vodních elektráren Kníničky – Komín a optimalizace provozu této soustavy pomocí vhodného matematického modelu. Pro uvedení do problematiky je na začátku práce zařazena ...
 • Analýza stability diferenciálních rovnic se zpožděním 

  Pustějovský, Michal
  V práci se zabýváme analýzou asymptotické stability zpožděných diferenciálních rovnic. Nej\-prve se soustředíme na jejich zavedení. Dále se zabýváme rozborem stability pro lineární autonomní rovnice. Zde dospějeme k několika ...
 • Analýza struktury Hadfieldovy oceli v závislosti na deformačním zatěžování 

  Darida, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou struktury Hadfieldovy oceli v závislosti na deformačním zatěžování. První část práce udává přehled základních mechanických a fyzikálních vlastností Hadfieldovy oceli, její chemické ...
 • Analýza struktury povrchu vzniklého po vystružování moderní vystružovací hlavicí MT3. 

  Krejska, Martin
  V úvodní části této práce jsou definovány základní parametry struktury povrchu, způsoby měření a značení struktury povrchu na výkrese. Dále jsou popsány druhy nástrojových materiálů, metody povlakování nástrojů, definován ...
 • Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace 

  Cagaš, Radek
  Bakalářská práce se zabývá měřením teplotních deformací plastového vzorku. Teoretická část popisuje systémy pro optickou digitalizaci a jejich využití pro měření deformace. Vlastní práce se zabývá popisem systému Tritop a ...
 • Analýza teplotních polí palivových elementů 

  Vacek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je popsat výpočtové postupy při řešení teplotního pole v jednotlivých částech palivového elementu. Dále provést řešení pro palivový element VVER-440 při vybraných provozních stavech. Tato řešení ...
 • Analýza výpočtového modelu konstrukce mechatronické soustavy a jeho dynamické chování 

  Merkl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelováním příčníku obráběcího stroje v programu Ansys Workbench. Cílem práce bylo určení dynamických vlastností této konstrukce, provedení statické analýzy a dále pak exportování ...
 • Anodická oxidace hliníku a jeho slitin 

  Remešová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvrdou anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin. Jako experimentální materiály byly použity různé hliníkové materiály, vyrobené tvářením za studena a odléváním. Práce obsahuje údaje o chemickém ...
 • Aplikace CAD/CAM technologie pro výrobu prezentačního těžítka 

  Bukovský, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací výroby prezentačního těžítka. K výrobě modelu byl využit CAD software Autodesk Inventor a CAM software PowerMill v. 6.0. Výroba těžítka byla provedena na frézce FV 25 CNC.
 • Aplikace Fibonacci čísel v ekonomii - Elliottův vlnový princip 

  Rusyniak, Martin
  Elliottov vlnový princíp, ako technika na predpovedanie cenových pohybov, skĺbuje poznatky o Fibonacciho číslach, zlatom reze a psychológii davu. Metóda nahrádza cenové fluktuácie vlnami, medzi ktorými vyhľadáva súvislosti ...
 • Aplikace grafénu modifikovaného metodou FIB v oblasti senzorů relativní vlhkosti 

  Kormoš, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možným využitím grafénu v oblasti senzorov relatívnej vlhkosti. Pôsobenie vodnej pary na elektrické vlastnosti grafénu je charakterizované ako zmena odporu grafénovej vrstvy. Ďalej je skúmaný ...