Show simple item record

SUPPLY CHAIN MANAGEMENTU

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorHamplová, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:54Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:54Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHAMPLOVÁ, P. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other29050cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2724
dc.description.abstractDisertacni prace se sna.i metodicky definovat hlavni p.inosy p.istupu Supply chain managementu (dale SCM) a navrhnout s vyuzitim teto metody pristupy ke zvysovani efektivity a ziskovosti podniku a tim i cele vykonnosti podniku, predstavit moznosti mereni teto vykonnosti a vytvorit urcitou metodiku pro jeji zvysovani s vyuzitim SCM. Prace je koncipovana se zretelem na splneni hlavniho a dilcch cilu disertacni prace. V prvni casti se zabyva zejmena zduvodninim aktualnosti a vyznamu pristupu SCM. Dalsi cast se zameruje na soucasny stav resene problematiky, kde popisuje aktualni nazory odborniku a jednotlive smery vyuzivani SCM v podnicich. Take se zde popisuje zakladni definice a filozofie SCM a zabyva se i IT podporou teto metody. Navazujici cast resi dilci cile disertacni prace, jejichz reseni tvori hlavni ucel a obsah disertacni prace. Tyto dilci cile lze shrnout do ctyr zakladnich oblasti: .. Analyza soucasne urovne vyuzivani modelu SCM v ceskych podnicich, .. Stanoveni relevantnich kriterii pro hodnoceni vykonnosti podniku v oblasti obstaravani v ramci celeho dodavatelskeho retezce, .. Implementace SCM do strategickeho rizeni podniku, .. Vytvoreni metodiky pro zvysovani vykonnosti podniku s vyuzitim SCM. Samostatnou cast prace tvori overeni v praci uvedenych metodickych postupu a konkretni navrhy v praxi rizeni strojirenskeho podniku. Zaverem jsou zdurazneny prinosy disertacni prace pro teorii a jeji prinosy pro rozvoj podniku a manazerskou praxi.cs
dc.description.abstractDissertation work is engaged in methodical definition of the principal contributions of Supply chain management (next SCM) and focuses on proposals of approaches to increase of company effectiveness and profitability and also the whole company performance by using this method, tries to present various possibilities of measurement of this performance and to create a certain methodology for its increasing using SCM. The thesis is conceived having regard to fulfillment of the principal and partial goals of the dissertation thesis. The first part of this work is mainly dedicated to reasons of topicality and meaning of the concept SCM. The next part is focused on the present state of solved questions where describes actual opinions of experts and individual directions of using SCM in companies. This part also describes main definitions and the philosophy of SCM and is also engaged in IT support of this method. The next part is concerned with the partial goals, whose solutions create the main purpose and content of this dissertation thesis. These goals can be summarized in four fundamental spheres: .. The analysis of the present level of using the SCM model in Czech companies, .. Setting of relevant criteria for companies performance measurement in the sphere of purchase within the whole supply chain, .. Implementation of SCM into the company strategic management, .. Creation of the methodology for increasing company performance by using SCM. Partial verifications of the methodical processes in management practice of engineering manufacture companies frame a separate part. Contributions of the academic dissertation for theory and its contribution for corporation development and managerial practice are emphasized last.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSupply chain managementcs
dc.subjectlogistické řízenícs
dc.subjectdodavatelský řetězeccs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectkonkurenční výhoda.cs
dc.subjectSupply chain managementen
dc.subjectlogistics managementen
dc.subjectsupply chainen
dc.subjectperformanceen
dc.subjectcompetitive advantage.en
dc.titleZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍMcs
dc.title.alternativeSUPPLY CHAIN MANAGEMENTUen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-02-12cs
dcterms.modified2009-11-09-10:17:56cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid29050en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:45:44en
sync.item.modts2020.03.30 13:49:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record