Poslední příspěvky

 • Provozně-technický stav stokové sítě 

  Škařupová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat přehled metod, které slouží pro analýzu provozně-technického stavu stokových sítí. V rámci práce jsem zpracovala podpůrný softwarový program v Excelu, který vychází z navrhované ...
 • Doplnění PPBP pro účely PÚ 

  Novák, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je provedení revize bodů podrobného polohového bodového pole a návrh nových bodů pro jeho doplnění včetně vlastní realizace v terénu. Nové body byly určeny klasickými geodetickými metodami ...
 • Rodinný dům v proluce s řemeslnou výrobou 

  Bačovský, Vlastimil
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu s řemeslnou výrobou v Kučerově č.p. 65. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající uliční zástavbu. Svým tvarem a ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Surovcová, Ivana
  Jedná se o samostatně stojící stavbu nadstandardního rodinného domu se samostatně stojící dvojgaráží. Dům je určený pro bydlení tříčlenné rodiny. RD i garáž jsou obdélníkového půdorysu s jednoplášťovou plochou střechou. ...
 • Centrum transferu technologií VUT 

  Driják, Ondřej
  Budova, jako téma bakalářské práce. Průmyslová budova, ve které se budou tvořit nové technologie, nové stroje, nové chemické prvky, které vymysleli studenti Vysokého učení technického v Brně. Tvar budovy vznikal postupně, ...
 • Optimalizace ceny stavebního díla 

  Nyklová, Petra
  Tato práce se zabývá optimalizací ceny rodinného domu. Cílem je nahradit z položkového rozpočtu materiály, které nejvíce ovlivňují cenu stavebního objektu při zachování nebo vylepšení kvality. Z rozpočtu byly vybrány tři ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Kukla, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřevu teplé vody pro polyfunkční dům. Dodávka tepla je realizována přes horkovodní předávací stanici v suterénu objektu. Zdrojem tepla je soustava centrálního zásobování ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Kadlecová, Kateřina
  Projekt řeší kaskádovitý dvoupodlažní rodinný dům s bytovou jednotkou v 1NP, určenou pro 4-5 osob a masážním salónem v 2NP. Rodinný dům je navrhnut v nezastavěné okrajové části obce Větřní na svažitém pozemku, se sklonem ...
 • Rodinný dům s kancelářskou částí 

  Zeťka, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na novostavbu rodinného domu s kancelářskou částí. Objekt je částečné podsklepen s přízemím a podkrovím, zastřešený sedlovou střechou. ...
 • Možnosti intenzifikace procesu úpravy vody – mikrofiltrace a ultrafiltrace 

  Zelený, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití membránových filtrací v procesu intenzifikace úpravy vody. V úvodu představuje vznik a vývoj těchto technologií, jejich postupné rozšiřování a uplatnění. Následně se zabývá ...
 • Odvod odpadních vod z hotelu 

  Vilhelmová, Marie
  Bakalářská práce je na téma Odvod odpadních vod z hotelu. Cílem je navržení vnitřní dešťové a splaškové kanalizace a navržení předčištění splaškové vody z kuchyňského zařízení a dešťové vody ze zpevněných ploch. Teoretická ...
 • Strojně-technologický návrh zkušební trati vodoměrných vrtulí 

  Buchta, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá strojně-technologickým návrhem zkušební trati vodoměrných vrtulí. Obsahuje projektovou dokumentaci, seznam strojů a zařízení.
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu bytového domu 

  Kopečková, Hana
  Hlavním cílem bakalářské práce je provést předběžný stavebně technický průzkum bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném sousedství areálu Filozofické fakulty, kde bude ...
 • Železobetonová válcová nádrž 

  Chumová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení železobetonové válcové nádrže. Zahrnuje dimenzování dna nádrže a jejích stěn na vybrané zatěžovací stavy a zpracování výkresové dokumentace. Výpočet vnitřních sil proběhl ...
 • Rodinný dům 

  Indrová, Eva
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící budovu. Stavba je řešena jako novostavba jednopodlažního, částečně podsklepeného rodinného ...
 • Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 3. lokalita 

  Byrtusová, Ivana
  Cílem této balalářské práce je vytvoření účelové mapy areálu renesančního zámku v Rosicích u Brna v měřítku 1:500. Úvodní část práce je věnována předmětu měření a přípravným pracím jako je rekognoskace lokality nebo použité ...
 • Rodinný dům ve Vsetíně 

  Londa, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou. Objekt je navržen na parcele č. 1126 ve Vsetíně. Jedná se o dvoupodlažní dům, zděný z keramických bloků ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím Loštice 

  Figura, Tomáš
  Bakalářská práce ,,Rodinný dům s kadeřnictvím Loštice“ řeší nadstandardní vilu s provozem v Lošticích. Objekt je situován do rovinného terénu. Objekt je navržen jako 2 podlažní, nepodsklepený ve stěnovém systému HELUZ. ...
 • Rodinný dům v Žebětíně 

  Račan, Václav
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu v Brně, městské části Žebětín. Objekt je určen pro čtyřčlennou rodinu. Navržený dům má dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní, všechny obdélníkových tvarů. ...
 • Rodinný dům v Kuřimi 

  Sedláček, Jan
  Předmětem této práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu v obci Kuřim. Jde o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s krytým stáním pro jeden osobní automobil. Tvar domu je obdélníkový s jednoplášťovou plochou střechou. ...

Zobrazit další