Poslední příspěvky

 • Železobetonová skeletová konstrukce 

  Prokop, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonové monolitické lokálně podepřené stropní desky a účinkům požáru na betonové konstrukce. Stropní konstrukce se nachází nad 1.NP. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu ...
 • Řízení subdodávek na stavební zakázce 

  Sedláčková, Andrea
  Bakalářská práce zaměřená na téma “Řízení subdodávek na stavební zakázce“ byla vypracována především za cílem výběru vhodných subdodavatelů v nabídkovém výběrovém řízení veřejné stavební zakázky. V prvé řadě se dané téma ...
 • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

  Nevřalová, Jana
  Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...
 • Vzduchotechnika kulturního centra 

  Hodula, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro kulturní centrum, které je umístěné v Praze 6 - Dejvicích. Centrum se skládá ze vstupní haly, restaurace, konferenčního sálu, hygienických zázemí, zázemí restaurace, ...
 • Municipální bytová politika 

  Sedmák, Martin
  Předmětem bakalářské práce „Municipální bytová politika“ je podat stručný přehled a obecnou charakteristiku bytového Fondu města Brna. Práce se zaměřuje na současný stav bydlení v tomto městě. Práce je rozdělena do tří ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Hlavsová, Pavla
  Zadání bakalářské práce řeší objekt polyfunkčního domu při ulici Křenová a Skořepka v Brně, přičemž návrh uvažuje plánovanou Novou městskou třídu. Objekt svým tvarem reaguje na směry okolních ulic a uzavírá blok domů při ...
 • Využití účelového třídění nákladů při finančním řízení podniku 

  Janhuba, Tomáš
  Tato bakalářská práce má za cíl popsat možnosti členění nákladů a jeho využití v rámci optimalizace vedení finančního účetnictví a jeho transformace na manažerské účetnictví, které umožňuje účetním jednotkám získávat ...
 • Prostorová železobetonová konstrukce průmyslového objektu 

  Pelikán, Adam
  Předmětem projektu je nosná konstrukce skladovací haly, která je navržena jako železobetonová prefabrikovaná rámová na rozpětí 18m založená na kalichových patkách. Střešní plášť je netuhý složený ze střešních kazetových ...
 • Nosná konstrukce haly 

  Žák, Ondřej
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení nosné konstrukce víceúčelové haly. Objekt je navržen jako jednopodlažní, osmiúhelníkového půdorysu, s pultovou střechou. Konstrukce haly je tvořena soustavou rámů. Nosná konstrukce ...
 • Prodejna nábytku 

  Richtrová, Pavla
  Cílem bakalářské práce byl návrh a posouzení hlavních prvků nosné konstrukce prodejny nábytku. Lepené lamelové dřevo třídy GL24h bylo navrženo jako hlavní materiál nosných prvků. Konstrukce je symetrická se čtvercovým ...
 • Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru 

  Martiniová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru a zároveň ...
 • Vliv technologie provádění izolací spodní stavby na cenu stavebního objektu 

  Krůta, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem technologie izolace spodní stavby na cenu stavebního objektu. V teoretické části jsou obecně popsány současně používané technologie provádění izolací spodní stavby a základy oceňování ...
 • Rodinný dům 

  Daňková, Zuzana
  V bakalářské práci je řešena novostavba samostatně stojícího rodinného domu. Objekt se bude nacházet v obci Jedovnice, ulice K Propadání, parc. číslo 2322/72, okres Blansko. Rodinný dům je dvoupodlažní s částečným podsklepením. ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Klimeš, Martin
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ordinací v Polici nad Metují. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt je zasazen do svažitého terénu. Budova je navržena ze sytému Porotherm profi dryfix a ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Drexler, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 36 x 48 m. Výška haly je 18 m. Sportovní hala je určená pro běžné sporty, jako je házená, malý fotbal, tenis, volejbal, ...
 • Rodinný dům 

  Hrnčířová, Věra
  Rodinný dům
 • Vícegenerační rodinný dům 

  Lepš, Jiří
  Téma bakalářské práce je novostavba vícegeneračního rodinného domu v Náchodě. Dispoziční řešení je uzpůsobeno do dvou bytových jednotek. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. ...
 • Zaměření lokality "Rudické propadání - Jedovnický potok" 

  Staněk, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá tachymetrickým zaměřením lokality Rudické propadání a vyhotovením tachymetrického plánu v měřítku 1:500. Měření je připojeno do závazných referenčních systémů (S-JTSK, Bpv). V teoretické ...
 • Webové stránky vysokoškolských kartografických a geodetických pracovišť 

  Darmopilová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření strukturovaného rozcestníku na významná vysokoškolská geodetická a kartografická pracoviště u nás a v zemích Evropské unie. Práce se dále zabývá zhodnocením grafické, obsahové i ...
 • Železobetonová konstrukce občanské budovy 

  Hons, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky nad 2.NP občanské budovy, kterou tvoří 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Dále je v práci řešeno monolitické schodiště vedoucí ...

Zobrazit další