• Analýza tržních cen nemovitostí určených k bydlení v dané lokalitě 

  Petríková, Daša
  Bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí a způsob jejich financování. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se trhu s realitami, provádí rozdělení tohoto trhu podle různých hledisek a zabývá se možnostmi ...
 • Rodinný dům vilového typu 

  Štrop, Jaroslav
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům vilového typu. Objekt je řešen jako nepodsklepený, dvoupodlažní s obytným podkrovím, který se nachází na rovinném terénu v klidném prostředí. ...
 • Analýza nákladů rodinného domu při stavbě "na klíč" a investorským způsobem výstavby 

  Konečný, Jan
  První část této bakalářské práce, která je více teoretická, obsahuje informace týkající se statistického třídění ve stavebnictví, účastníků výstavby, legislativního prostředí, cen ve stavebnictví a rozpočtů. V druhé části ...
 • Vliv elektrárenských popílků na trvanlivost betonů 

  Vašek, Tomáš
  Bakalářská práce sestává ze dvou částí, tedy teoretické a praktické. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o výrobě a rozdělení elektrárenských popílků, vývoj a podstata betonů s vysokým obsahem popílku ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Šrubařová, Jana
  Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na stávající zástavbu. Leží mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Ponávka. Architektonicky a výtvarně ...
 • Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 3. lokalita 

  Byrtusová, Ivana
  Cílem této balalářské práce je vytvoření účelové mapy areálu renesančního zámku v Rosicích u Brna v měřítku 1:500. Úvodní část práce je věnována předmětu měření a přípravným pracím jako je rekognoskace lokality nebo použité ...
 • Intenzifikace čistíren odpadních vod 

  Kudrnová, Eliška
  Tato práce se zabývá intenzifikací čistíren odpadních vod, která zahrnuje zlepšení či posílení výkonnosti stávajících čistírenských jednotek. V úvodu jsou stručně rozebrány způsoby vypouštění a odkanalizování odpadních vod ...
 • Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody 

  Lízalová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně ...
 • Koučování jako metoda manažerské práce ve stavebním podniku 

  Kolomazníková, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá koučováním jako metodou manažerské práce ve stavebním podniku. Snaží se zjistit, zda se koučování ve stavebních firmách využívá a pokud ne, co je příčinou. K výzkumu je použit dotazník a ...
 • Možnosti ekonomického zvýhodnění liniových staveb 

  Netušilová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi ekonomického zvýhodnění liniových staveb. Teoretická část se věnuje problematice cen, rozpočtů a nákladů investora při výstavbě. V praktické části jsou uvedeny alternativní možnosti ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Jelínková, Barbora
  Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, atraktivní prostředí a návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k transformaci ...
 • Nelineární analýza únosnosti železobetonové základové patky 

  Dubina, Radek
  Železobetonové monolitické patky jsou jedním z druhů plošného zakládání, které se převážně používá pod skeletovými systémy. Tyto systémy přenáší veškerá zatížení z výše položených pater přes sloupy do patek a přes ně do ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Kocourek, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v standardním provedení. Dům je umístěn ve svažitém terénu. Tvar domu tvoří kvádr se sedlovou střechou. Hlavní vstup do domu se nachází v jeho horní části. Zastavěnou plochu tvoří ...
 • Polymerní systémy ochrany betonových podlah 

  Novotná, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zkoušením polymerních ochranných vrstev, které se používají především na průmyslové podlahy. Je zde vytvořena souhrnná tabulka norem, kde je rozděleno zkoušení materiálů prováděné na pojivech, ...
 • Vytápění hotelu 

  Batrla, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh vytápění hotelu. Hlavním úkolem projektu je vhodné zvolení návrhu vytápění a jeho návrh, tak aby bylo zajištěno bezproblémové a co nejefektivnější fungování celého topného systému.
 • Financování a řízení stavební zakázky 

  Hort, Eva
  Téma bakalářské práce je financování a řízení stavební zakázky. Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Šuba, Dušan
  Tato bakalářská práce má tři části. První část popisuje důvod, proč stavíme rybí přechody a co je to revitalizace. Druhá část se zabývá druhy rybích přechodů. Poslední třetí část je věnována konkrétně jednomu rybímu přechodu ...
 • Nadjezd ulice Hlavní ve Frýdku-Místku 

  Pěkník, Robin
  Předmětem bakalářské práce je návrh nadjezdu ulice Hlavní ve Frýdku-Místku. Hlavní náplni je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byli zpracované dvě studie a druhá varianta s předem předpjatých prefabrikovaných ...
 • Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby 

  Šorm, Petr
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové šachty metodou tryskové ...
 • Vliv půdní struktury na hydraulické vlastnosti půdy 

  Čermák, Petr
  Velmi významnou roli hraje půda v hydrologickém cyklu krajiny. Podle kvality, typu struktury a dalších vlastností půdy se odvíjí její retenční a akumulační schopnost. Retenční schopnost půdy je dána gravitačními póry ...