Now showing items 1-20 of 722

 • Rodinný dům s ordinací praktického lékaře v Broumově 

  Volf, Josef
  Tématem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ordinací praktického lékaře v Broumově. Bytová část je rozdělena do dvou samostatných bytových jednotek. Jeden z bytů je mezonetový. Ordinace je bezbariérová. Má ...
 • Bytový dům Hubertus-Technologická etapa spodní stavby 

  Rotrekl, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu Hubertus v obci Karlova Studánka. Obsahem této práce je rozpočet, časový a finanční plán stavby s nasazením pracovníků, kontrolní ...
 • Možnosti využití odpadů z textilního průmyslu při výrobě novodobých izolačních materiálů 

  Břicháček, Pavel
  Staré oděvy tvoří obtížně recyklovatelný odpad, který končí povětšinou ve spalovnách či na skládkách komunálního odpadu. Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit možnosti využití tohoto odpadu ve stavebnictví, ...
 • Modifikace cyklické triaxiální zkoušky 

  Nevrlá, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením modulu pružnosti nestmelených materiálů pro podkladní vrstvy vozovek různými zkušebními postupy při zkoušení v cyklickém triaxiálním přístroji u nás a v zahraničí a jejich srovnáním. ...
 • Návrh vhodných alternativních surovin pro výrobu super izolačních keramických tvarovek 

  Novák, Vítězslav
  Práce se věnuje zlepšení tepelně technických vlastností současných keramických tvarovek pro obvodové zdivo užitím integrování tepelné izolace. V praktické části byla navržena směs z cementu a odpadního PUR granulátu. S ...
 • Slinovací aktivita živců a jejich alternativ 

  Votava, Petr
  Cílem této bakalářské práce je porovnat slinovací aktivitu živců, které jsou nejčastěji používané tavivo v keramice, s jejich alternativami jako jsou lomové odprašky a kostní popel. Teoretická část popisuje proces slinování, ...
 • Variantní technologie a výsledná cena stavebního objektu 

  Pektorová, Marie
  Cílem bakalářské práce je zjištění možností substituce stavebních materiálů a její konečný vliv na cenu stavby většího rozsahu. V praktické části jsem se zaměřila na analýzu nákladů objektu, výběr vhodných nových materiálů ...
 • Metodika posuzování mrazuvzdornosti cihlářských střepů 

  Keršner, Štěpán
  Práce se zaměřuje na shrnutí a popis současných testovacích metod mrazuvzdornosti keramického střepu a dále se zabývá možností uplatnění ultrazvukové metody za účelem objektivního posouzení destrukce cihlářských střepů ...
 • Kvalita drobného drceného přírodního kameniva do pozemních komunikací 

  Surá, Kateřina
  Tato práce se zabývá sledováním kvality drobného přírodního kameniva používaného do stavebních silničních směsí a podkladních vrstev pozemních komunikací. V silniční laboratoři ústavu pozemních komunikací VUT Brno bylo na ...
 • Dimenzování ŽB monolitické stropní konstrukce 

  Otáhal, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku v typickém podlaží víceúčelové budovy na mezní stav únosnosti. Deska je lokálně podepřená železobetonovými sloupy a po obvodě je vetknuta do ...
 • Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu 

  Langrová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. Pro tyto technologické etapy bude vypracován ...
 • Rodinný dvojdům 

  Janů, Kateřina
  Bakalářská práce řeší projekt rodinného dvojdomu ve svažitém terénu. Rodinný dvojdům je umístěn na pozemku parcelního čísla 218/1 a 219 v obci Jezeřany- Maršovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby rodinné vily 

  Hlavenka, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je komplexní technologický popis etapy hrubé stavby rodinného domu. Navrhuje technologické předpisy pro zdění a betonáž monolitické stropní konstrukce, včetně strojních sestav těchto předpisů. Zabývá ...
 • Rodinný dům, Město Albrechtice 

  Lednický, Oldřich
  Tato bakalářská práce je zacílena na návrh rodinného domu a vypracování jeho projektové dokumentace. Dům stojí na parcele č. 2162/104 v katastrálním území Město Albrechtice (693391) na ulici Pavla Nováka. Rodinný dům je ...
 • Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami 

  Lánský, Petr
  Bakalářská práce „Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt leží na parcele číslo ...
 • Rodinný dům v obci Bohdalec 

  Sklenářová, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Bohdalec, katastrální území Žďár nad Sázavou. Objekt je navržen jako dřevostavba ...
 • Podkrovní RD a prodejna s vegetační střechou 

  Žajdlík, Pavel
  Bakalářská práce řeší novostavbu objektu dělěného na část pro bydlení - rodinný dům a pro prodej zboží - prodejna. Samotný rodinný dům je určený pro 4-5 člennou rodinu, má dvě nadzemní podlaží, přičemž druhé je podkrovní. ...
 • Úprava části průtahu silnice I/40 v obci Valtice 

  Vajbar, Svatopluk
  Cílem této bakalářské práce je řešení části průtahu silnice I/40 obce Valtice. Stávající stav nevyhovuje zejména z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematickým se stává odbočení vlevo z ulice Petra Bezruče, nevyhovující ...
 • Novostavba rodinného domu Bludov 

  Urban, Kamil
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu. Dům je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Stavba je navržena z tradičních ...
 • Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému 

  Černíková, Eva
  Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde ...