Now showing items 1-20 of 721

 • Rodinný dům 

  Vandrovec, Aleš
  Bakalářská práce řeší projekt izolovaného rodinného domu. Tento je hmotově rozdělen na dvě hlavní části, půdorysně tvaru písmene „T“. První část o půdorysných rozměrech 7,0 x 25,0 m je dvoupodlažní a částečně podsklepená, ...
 • Rodinný dům 

  Hrnčířová, Věra
  Rodinný dům
 • Rodinný dům 

  Čermák, Jaroslav
  Jedná se o objekt pro čtyř až pětičlennou rodinu. Dům je dvoupodlažní s podsklepením a je postaven ze systému Porotherm. Svislé nosné konstrukce tvoří Porotherm 30 P+D a jsou zatepleny kontaktní tepelnou izolací. Stropy ...
 • Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba 

  Krč, Jan
  Bakalářská práce řeší spodní stavbu polyfunkčního objektu, který je z důvodů složitých základových poměrů založen na vrtaných pilotech ve 3 výškových úrovních. Hlavní částí práce jsou technologické předpisy, zabývající se ...
 • Rodinný dům 

  Kolig, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je projekt novostavby zděného, samostatně stojícího, rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Práce obsahuje studijní a výkresovou dokumentaci. K ...
 • Rodinný dvojdům, Velké Meziříčí 

  Vávra, Petr
  Předmětem zadání bakalářské práce, bylo navrhnout rodinný dvojdům, kde každá z částí je samostatným prostorem pro rodinné bydlení s navrhovaným počtem šesti osob. Rodinný dvojdům byl umístěn ve Velkém Meziříčí. Je řešený ...
 • Nadstavba zadního traktu rodinného domu 

  Jetmar, Ondřej
  Bakalářské práce se zabývá návrhem železobetonové stropní desky. Stropní deska bude v jednom směru převislá za obvodové nosné zdivo. Práce bude obsahovat řešení ve dvou variantách. První varianta uvažuje převislou část ...
 • Tvorba ortofotomapy v systému PhotoMod 

  Sládková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce bylo vyhotovení ortofotomapy v lokalitě Brno – Slatina. Zpracování celého projektu bylo provedeno v softwaru Photomod 4.3, jež je produktem ruské společnosti Racurs. Pro vypracování bylo třeba ...
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku Dyje 

  Krupinec, Jakub
  Předmětem práce "Riziková analýza na vybraném toku Dyje" je zpracování rizikové analýzy na vybrané lokalitě toku Dyje. Na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES, vypracování map nebezpečí, map ohrožení ...
 • Využití šedých a dešťových vod v budovách 

  Úterský, Michal
  Úkolem této bakalářské práce je poukázat na možné využití šedých a dešťových vod v budovách. Hlavním cílem je úspora pitné vody pro konkrétní rodinný dům, zpětné využití vyčištěných šedých vod a dešťových vod v domácnosti ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a jeho následným vlivem na situaci v zasažených územích. Řeší také technická opatření navržená v povodí ovlivňující povrchový odtok. Rozsah práce se ...
 • Využití a aplikace vedlejších energetických produktů (VEP) v silničním stavitelství 

  Ištvánková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá sledováním výroby elektrické energie a následným vznikem a vlastnostmi vedlejších energetických produktů, jejich využíváním a aplikací v silničním stavitelství. Praktická část práce je zaměřena ...
 • Ubytovací objekt lázní 

  Babinec, Ondřej
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Název: Ubytovací objekt lázní Autor: Ondřej Babinec Vedoucí práce: Ing. Arch. Blažena Hubáčková, Ph.D Počet výkresů: 20 Počet příloh: 11 Klíčová ...
 • Skladovací hala 

  Frieda, Jan
  Cílem této práce je navrhnout nosnou ocelovou konstrukci jednolodní haly se sedlovou střechou o rozpětí 24,00 m, délce 48,00 m a výšce 12,08 m. Vzdálenost vazeb je 6,00 m. Vaznice jsou navrženy jako plnostěnné. Použitý typ ...
 • Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 1. lokalita 

  Brátová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je zaměření renesančního areálu zámku v Rosicích. První část práce se zabývá měřickými pracemi, které zahrnují přípravu, tvorbu bodového pole a měření polohopisu a výškopisu. Druhá část práce popisuje ...
 • Analýza tradičních dřevěných konstrukcí 

  Šigutová, Petra
  Předmětem mé bakalářské práce je studie statického působení krovu stodoly. V úvodu se věnuji vytváření rovinných modelů základních typu krovů a jejich chováním při zatížení. Hlavní část se zabývá vytvářením prostorových ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce 

  Pevner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní konstrukce a schodištěm nad 2.NP v administrativním objektu, vypracování návrhu a výkresů výztuže na ohyb a smyk. Výpočet vnitřních ...
 • Rodinný dům 

  Suza, Martin
  Bakalářská práce „Rodinný dům“je zpracována ve formě projektové dokumentace, řešící výstavbu jednobytového, samostatně stojícího, rodinného domu. Jedná se o dům dvoupodlažní, částečně podsklepený, s plochou střechou, ...
 • Mikrokoberce zastudena 

  Koudelka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii kalových vrstev, konkrétně na mikrokoberce prováděné za studena. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé problematiky týkající se této technologie: složení, výroba, vliv na ...
 • Rodinný dům 

  Rozhoň, Ivan
  Dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům s dvojgaráží a zelenou střechou. Pro zdivo jsou použity zdící systémy POROTHERM a BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ. Pro stropní konstrukci je použit systém POROTHERM strop. Provětrávaná fasáda ...