Now showing items 1-20 of 723

 • Vývoj různých druhů popílkových pórobetonů 

  Bednárik, Vít
  Tato bakalářská práce pojednává o současných technologiích výroby a surovinách, používaných při výrobě popílkového pórobetonu. Právě volba vhodných surovin je důležitým předpokladem pro dosažení požadovaných vlastností ...
 • Návrh a posouzení asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Hotař, Petr
  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek podle normy ČSN EN 13108-2 a TP 148. Práce vychází z prostudované ...
 • Rodinný dům s opravnou počítačů 

  Šimánková, Markéta
  Tématem této bakalářské práce je rodinný dům s opravnou počítačů. Objekt je řešen pro čtyřčlennou rodinu. Nachází na Vysočině v městě Havlíčkův Brod. Objekt je řešen jako dvoupodlažní s garáží a jednoplášťovou plochou střechou.
 • Návrh skladby ETICS využívající izolační jádro z pórobetonu 

  Machala, David
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem kontaktního samonosného zateplovacího systému s pórobetonovým izolačním jádrem. V textu jsou zpracovány poznatky o systému ETICS, důkladně jsou popsány vlastnosti pórobetonu, ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Josefov 

  Staněk, Boleslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu účelové mapy v oblasti krasového reliéfu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu v oblasti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází zhruba ve ...
 • Rodinný dům s hodinářstvím 

  Bank, Martin
  Předmětem projektu je novostavba rodinného domu s provozovnou hodinářství v katastrálním území obce Vyšehoří, okres Šumperk. Dům je samostatně stojící ve stávající zástavbě. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má tři ...
 • Rodinný dům v Borači 

  Egerová, Tereza
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v Borači. Cílem je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová a textová část. Novostavba je určena pro trvalé ...
 • Kaskády kotlů a jejich řízení 

  Juráček, Martin
  Téma bakalářské práce je “ Kaskády kotlů a jejich řízení. “ Úkolem není pouze navrhnout otopnou soustavu a zdroj tepla v bytovém domě, který se nachází v Hranicích, ale také navrhnout správně trojcestné ventily a vyvažovací ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Linhart, Pavel
  Rodinný dům rozdělený na část obytnou a technologickou ( autodílna ). Provozovna je připojena k rodinnému domu.
 • Ocelová konstrukce přístřešku 

  Kuba, Cyril
  Nová ocelová konstrukce čerpací stanice PHM. Návrh tvaru a rozměrů konstrukce. Výpočet vnitřních sil a dimenzování hlavních nosných prvků pro dvě varianty. Porovnání variant. Statický výpočet pro vybranou variantu. Půdorys ...
 • Studie kvality prutových prvků v MKP 

  Martinásková, Magdalena
  Byly vybrány úlohy, u kterých bylo možno očekávat komplikace při modelování nebo výpočtu. Ty byly řešeny pomocí MKP v komerčních softwarech RFEM, Scia, Axis a ANSYS. Řešené úlohy zahrnují geometrické nelinearity, případně ...
 • Rodinný dům 

  Čermák, Jaroslav
  Jedná se o objekt pro čtyř až pětičlennou rodinu. Dům je dvoupodlažní s podsklepením a je postaven ze systému Porotherm. Svislé nosné konstrukce tvoří Porotherm 30 P+D a jsou zatepleny kontaktní tepelnou izolací. Stropy ...
 • Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu 

  Podolník, Adam
  Podkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické analýzy, také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu. Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací ...
 • Rodinný dům 

  Hyxa, Petr
  Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům se zakomponovanou garáží. Nosný systém je tvořen tvarovkami Medmax vyplněnými železobetonem. Stropní konstrukce je realizována ze stropních panelů Med10 a železobetonové ...
 • Technologická etapa dokončovací práce na rekonstrukci tělocvičny 

  Kincl, Jakub
  V mojí bakalářské práci jsem se zabýval dokončovacími pracemi horní stavby a dále také možnostmi skladby sportovní podlahy v tělocvičně, u kterých jsem vybíral ze dvou typů, a sice ze zdvojené dřevěné podlahy jako zástupce ...
 • Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích - technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Velešík, Josef
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly typu LLENTAB. Technologická etapa obsahuje osazení kotevních bloků do zhlaví pilot, montáž ocelové konstrukce haly, montáž panelového stropu, montáž opláštění ...
 • Zdravotně technické instalace a využití šedé a dešťové vody v průmyslovém areálu 

  Talač, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v administrativní budově areálu podniku E S L, a.s., včetně návrhu způsobu využívání dešťové a šedé vody. Teoretická část je vzhledem k odlišným vlastnostem ...
 • Portlandské cementy s vápencem a portlandské směsné cementy - vlastnosti, možnosti použití 

  Matyk, Tomáš
  Současná výroba cementu je ekologicky a ekonomicky náročná, proto je celosvětovým trendem snižování množství vyrobeného portlandského slínku a jeho nahrazení neslínkovými minerály. Portlandské směsné cementy představují ...
 • Rodinný dům 

  Suza, Martin
  Bakalářská práce „Rodinný dům“je zpracována ve formě projektové dokumentace, řešící výstavbu jednobytového, samostatně stojícího, rodinného domu. Jedná se o dům dvoupodlažní, částečně podsklepený, s plochou střechou, ...
 • Bytový dům 

  Gilar, Ondřej
  Projekt třípodlažního bytového domu s pěti byty. V prvním nadzemním podlaží je navržen bezbariérový byt. Objekt se nachází v obci Kolomuty, nedaleko Mladé Boleslavi. Má obdélníkový půdorys a sedlovou střechu.