Poslední příspěvky

 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě se sociálními byty 

  Kucharik, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v domě se sociálními byty v Uničově. Jedná se o třípodlažní dům s jedním podzemním podlažím. Byty se nachází ve dvou nadzemních podlažích. V teoretické ...
 • Formy a metody motivace ve stavebním podniku 

  Eimann, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá formami a metodami motivace ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti stavebnictví a motivace. Praktická část je řešena na základě dotazníku ve stavebních ...
 • Konstrukční návrh výukových modelů hydraulického okruhu laboratoře 

  Havlát, Michal
  Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební ve Vysokém Mýtě bude v budoucnu budovat hydraulický laboratorní okruh, který bude sloužit především pro výuku studentů hydrauliky a hydrologie. Součástí laboratoře bude ...
 • Návrh obytné zóny v obci Herálec 

  Mittermayerová, Anita
  Předmětem této bakalářské práce je rozmístění parcel na vymezené ploše a vyřešení dopravní infrastruktury včetně parkovacích a odstavných stání pro výstavbu rodinných domů v obci Herálec - Chaloupky. Pro vymezenou plochu ...
 • Lávka pro pěší 

  Smělíková, Petra
  Náplní bakalářské práce je statické posouzení nosné konstrukce stávající lávky pro pěší a cyklisty v Kunovicích u Uherského Hradiště. Rozpětí lávky je 28m. Lávka je konstrukčně řešena jako prostorová prutová soustava s ...
 • Statická analýza zhroucení části opěrné zdi Špilberku 

  Malý, David
  Studie vychází z dnes již zhroucené části opěrné zdi na Hradě Špilberk. Cílem je analyzovat poruchu a následné zhroucení opěrné zdi a provést posudky dle příslušných norem zjišťující okolnosti vedoucí ke zřícení. Numerické ...
 • Statické řešení dřevěné střešní konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním a posouzením již realizované dřevěné konstrukce zastřešení haly tělocvičny Základní školy TGM v Bílovci. Studie je zpracována v programovém systému ANSYS. Jsou vytvořeny ...
 • Statické řešení dřevostavby 

  Burza, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení krovu dřevostavby. První část se zabývá zatížením působícím na prostorově složitý krov, který je modelován ve výpočtovém programu Scia Engineer 2012. Dále jsou v práci posuzovány ...
 • Automatizace statického řešení některých problémů dřevěných konstrukcí 

  Hetver, Jan
  Cílem této práce je vytvoření programu s automatickým návrhem a posouzením spojů s kolíkovými spojovacími prostředky. Program využívá postupů uvedených v ČSN 73 1702 a tzv. Johansenových vztahů pro výpočet únosnosti. ...
 • Multimediální mapy v prostředí INTERNETu 

  Marešová, Kristýna
  Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení s kartografickými díly s multimediálním obsahem v prostředí internetu. Díla s multimediálním obsahem jsou rozdělena podle vybraných kritérií. Jako součást bakalářské práce ...
 • Porovnání metod generace navazujících bodů v aerotriangulaci 

  Hromková, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je porovnání metod generace navazovacích bodů v aerotriangulaci v programu Photomod 4.3 od ruské společnosti Racurs. Součástí práce je detailní popis inicializace projektu, následné provedení ...
 • Kroměříž na mapách - vývoj a perspektivy 

  Scheichenost, Jan
  Práce se zabývá zobrazením Kroměříže na mapách s topografickým a katastrálním obsahem. Zabývá se zobrazením města na nejstarších mapách Moravy a na dalších novějších a soudobých topografických a katastrálních mapách, jak ...
 • Analýza astronomického azimutu odvozeného z měření na Měsíc 

  Záhorová, Kateřina
  Cílem práce je navrhnout postup měření pro určení astronomického azimutu z měření na měsíc, přístrojem Leica T1800, tak, aby byla dosažena požadovaná přesnost a zjistit, jestli lze a je účelné použít tento přístroj pro ...
 • 3D modelování v prostření Photomodeler scanner 

  Ráczová, Gabriela
  Náplní této bakalářské práce je tvorba 3D modelu přemostění částí objektů stavební fakulty na ulici Rybkova. K vytvoření 3D modelu byla použita metoda blízké fotogrammetrie. Vlícovací body byly určeny protínáním z úhlů a ...
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 

  Ondrůšková, Hana
  V bakalářské práci je rozebrán postup vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene pro danou osu plynovodu v digitální katastrální mapě a katastrální mapě - digitalizované. Zájmová lokalita se nachází v ...
 • Statická analýza dřevěného krovu 

  Cicálková, Eliška
  Práce “Statická analýza dřevěného krovu“ je zpracována jako statický výpočet tradičního dřevěného krovu. Pro analýzu modelu konstrukce je použit program využívající metody konečných prvků - program Dlubal RFEM 4. Podle ...
 • Seismická analýza konstrukcí s využitím IRS redukce 

  Svrčina, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním výsledků na výpočtových modelech konstrukcí bez využití a s využitím IRS redukce. Získané výsledky jsou srovnány s jednoduchými prutovými modely daných konstrukcí.
 • Studie chování tradičních tesařských konstrukcí 

  Šafránková, Lucie
  Bakalářská práce „Studie chování tradičních tesařských konstrukcí“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořené prostorové výpočtové modely, jednotlivé ...
 • Účinky větru na výškové konstrukce 

  Damek, Marek
  Práce s zaměřuje na porovnání dvou přístupů zatížení větrem na výškové konstrukce. Deterministický přístup bude posouzen dle normy na zatižení ČSN EN 1991-1-4. Stochastický přístup dle reálně naměřených rychlostí větru a ...
 • Zaměření areálů vodárenských objektů 

  Mašková, Petra
  Cílem této bakalářské práce je tvorba účelové mapy polohopisné a výškopisné situace areálů tří vodárenských objektů na území města Žďáru nad Sázavou. Součástí mapy je orientační nekótovaný zákres stávajících inženýrských ...

Zobrazit další