Poslední příspěvky

 • Analýza možnosti výroby pěnového skla s využitím alternativních surovinových zdrojů 

  Janák, Petr
  Kvůli rychlému technologickému vývoji a neustále se zvyšujícímu množství odpadů je současné době kladem velký důraz na ochranu životního prostředí a využívání druhotných surovin. Sklo má jako druhotná surovina vysoký ...
 • Financování činností ve stavebním podniku 

  Hrdinová, Denisa
  Bakalářská práce “Financování činností ve stavebním podniku“ je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat vybranou činnost podniku. S ohledem na specifika stavební výroby je z hlediska finanční stability klíčové zajištění ...
 • Optimalizace provozu dešťových zdrží 

  Čížová, Veronika
  Práce se zabývá problematikou dešťových zdrží na stokové síti. Jsou zde zmíněny důvody pro zařazení dešťových zdrží, druhy, funkce, způsoby zařazení do stokové soustavy a doporučení pro výběr. Dále jsou zde uvedeny způsoby ...
 • Minipivovar Vysočina - technologická etapa zakládání 

  Horáková, Petra
  Cílem bakalářské práce je vyřešit technologickou etapu zakládání pro objekt minipivovaru Vysočina, vytvořit technologické předpisy na provedení zemních prací a zakládání. Alternativně aplikovat další dva způsoby zakládání ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Ištoková, Petra
  V bakalářské práci je řešena novostavba samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou ze stavebního zdícího systému Supertherm. Objekt se bude nacházet v obci Zastávka, okres Brno – venkov. Dům je řešen jako třípodlažní ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku Častolovice – Solnice v km 9,4 – 11,6 

  Faltýnek, Petr
  Návrh optimalizace traťového úseku Častolovice – Solnice v km 9,4 – 11,6. Návrh zvýšení traťové rychlosti na maximální možnou hodnotu, skladba železničního svršku a návrh typu konstrukce železničních přejezdů. Ve vybraném ...
 • Rodinný dům 

  Pončíková, Pavla
  Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící stavbu s garáží. Stavba má dvě podlaží. Rodinný dům je nepodsklepený s pultovou střechou. Konstrukční systém tvoří svislé zděné stěny z ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v programu VKM v oblasti s DKM 

  Trubač, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním geometrického plánu v oblasti s digitální katastrální mapou v programu VKM. Pro účely práce byl vybrán geometrický plán na vyznačení budovy v katastrálním území Srnojedy v okrese ...
 • Průmyslová budova 

  Michálek, Vojtěch
  V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce průmyslové haly o půdorysných rozměrech 30x63 m, maximální výškou 17,300m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné ...
 • Garáže Hroznová, Brno - řešení zajištění svahu a založení stavby 

  Všetečka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na technologické provádění etapy realizace pažící konstrukce s následným založením objektu garáží ve městě Brně. Práce obsahuje technologie provádění, návrh strojní sestavy, řešení zařízení ...
 • Směsný cement pro speciální účely 

  Hrdina, Matěj
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií výroby portlandského cementu. Jeho surovinovým složením, mineralogickým složením, teorií vzniku slínkových minerálů při výpalu a jeho možným mísením s jinými ...
 • Nabídková cena stavební zakázky 

  Vitásek, Stanislav
  Tato práce se zabývá nabídkovou cenou pro revitalizaci panelového domu financovaného ze soukromých zdrojů investora. Pro sestavení nabídkové ceny se využije položkového rozpočtu a aplikováním rozhodovací matice se zjistí ...
 • Novostavba rodinného domu, Hodonín 

  Ševela, Zdeněk
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu. Dům je plně podsklepen, má obytné podkroví a sedlovou střechu s vikýři. Stavba je ...
 • Zahradnické centrum 

  Hodonský, Petr
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce zahradnického centra. Objekt se nachází v lokalitě Brno – Jundrov. Celková výška objektu je 9m a délka 35m. Příčná vazba je tvořena plnostěnným ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Ševčík, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je ocenit stavbu, pro kterou je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. V teoretické části se zabývám cenotvorbou v průběhu životního cyklu stavebního projektu. V praktické části jsem dále rozpracoval ...
 • Ekonomické aspekty zadávání veřejných zakázek 

  Hrdinová, Eva
  Řešeným problémem této bakalářské práce je proces zadávání veřejných zakázek, který je prozkoumán z pohledu zákona č. 137/3006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Za pomoci poslední novely č. 55/2012 ...
 • Zastřešení autobusového nádraží s provozní budovou ve Vrchlabí 

  Vondráček, Vít
  Předmětem řešení bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autobusového nádraží ve Vrchlabí. Ta je řešena jako spolupůsobící ocelový skelet provozní budovy s konstrukcí venkovního zastřešení nástupiště Návrh ...
 • Kompostárny v České republice 

  Glombová, Pavla
  Cílem bakalářské práce je popis problematiky biologického zneškodňování rozložitelných odpadů procesem kompostování. Zabývá se nejdůležitější platnou legislativou užívanou v tomto odvětví, technologiemi kompostování a ...
 • Rodinný dům v Lezníku 

  Kopecká, Ludmila
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Lezníku. Objekt je navržen na parcele 236. Pozemek je rovinatý. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace. Jedná se o rodinný dům s jedním ...
 • Tenisová hala 

  Hanáčík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce tenisové haly obdélníkového půdorysu. Objekt se nachází na území města Brna. Projekt je vypracován ve dvou variantách. První varianta je ocelová konstrukce ...

Zobrazit další