Now showing items 1-20 of 835

 • Nadstandardní rodinný dům 

  Karlík, Štěpán
  Bakalářská práce řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu v obci Přestavlky, okres Přerov. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená z vápenopískového zdícího systému Sendwix. Stropy jsou z monolitického ...
 • Dům s podnikatelským zázemím 

  Feltlová, Kristýna
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s podnikatelským zázemím. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu s šikmou střešní konstrukcí v městě králíky v ulici Dolní 255. Objekt je navržen jako částečně ...
 • Rodinný dům 

  Suchý, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu. Cílem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce je studie rodinného domu, výkresová a textová část. Novostavba je určena pro trvalé ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Špalek, Jiří
  Novostavba částečně podsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Jako provozovna je umístěn masážní salón. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. ...
 • Vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín-Lutín 

  Březina, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín a Lutín, který je řešen jako přeložka stávající silnice II/570, a je zpracován z důvodu zvyšující se intenzity dopravy v těchto obcích. Navrhovaná ...
 • Energetické hodnocení bytového domu 

  Trajer, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodárnosti panelového domu. Hodnotícím mechanizmem je zvolen energetický audit, který hodnotí budovu z hlediska energetického, ekonomického a environmentálního. Byly navrhnuty ...
 • Kroměříž na mapách - vývoj a perspektivy 

  Scheichenost, Jan
  Práce se zabývá zobrazením Kroměříže na mapách s topografickým a katastrálním obsahem. Zabývá se zobrazením města na nejstarších mapách Moravy a na dalších novějších a soudobých topografických a katastrálních mapách, jak ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v povodí 

  Hrnčíř, Rudolf
  Práce obsahuje návrh vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na řešených pozemcích. K posouzení míry ...
 • Autosalon TOPCENTRUM v Hodoníně, řešení technologické etapy hrubá vrchní stavba. 

  Pecháček, Michal
  Tato balalářská práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby vybrané části autosalonu TOP CENTRUM car v Hodoníně. Tento objekt má 3 podlaží, z nichž jedno je podzemní a dvě nadzemní. Zájmová lokalita je ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Skřivánek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby, jeho teoriemi řízení a jednotlivými procesy probíhajících při výstavbě. Jsou zde specifikovány požadavky na veřejné stavební zakázky a jejich legislativa. Je zkoumán ...
 • Posouzení finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí 

  Feichtinger, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí. V teoretické části práce jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Ďuriš, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem projektového managementu a specializovaných softwarů používaných v této sféře. Obsahuje definice projektového managementu v obecné rovině i ve stavebnictví. Navazuje na softwarovou ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Rašovská, Michaela
  Zadání bakalářské práce řeší Technologické a inovační centrum ve městě Telč, určené pro malé a střední podnikatele. Parcela se nachází na okraji města, dříve sloužící jako orná půda. V novém územním plánu je tato oblast ...
 • Rodinný dům 

  Kmenta, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat část projektové dokumentace pro realizaci rodinného domu. Řešený objekt je projektován na stavební parcelu v obci Dolní Bojanove v okrese Hodonín. Jedná se o samostatně stojící, ...
 • Rodinný dům 

  Němečková, Lucie
  Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu v intravilánu obce Nový Bydžov. Rodinný dům je samostatně stojící ve svažitém terénu. Rodinný dům má tvar kvádru, s ustupujícím podlažím a plochou střechou. Dům má dvě nadzemní ...
 • Analýza nákladů na výstavbu rodinného domu stavěného svépomocí a s generálním dodavatelem 

  Roudná, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na kalkulaci finančních nákladů vznikajících při výstavbě, což je v současné době velmi aktuální téma. Reálné platy se stále snižují, a tak se malý investoři stále více zamýšlejí nad každou ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Machač, Matěj
  Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s provozovnou. Jedná se o malou mateřskou školu pro maximální počet 16 žáků. Rodinný dům je umístěn hlavním vchodem na sever. Půdorys má tvar obdélníku o ...
 • Posouzení existující konstrukce průmyslové haly 

  Hamrlík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající jednopodlažní průmyslové haly obdélníkového půdorysu. Nosný systém konstrukce je tvořen montovaným skeletem. Cílem této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Nelineární odezva ocelových konstrukcí na statické zatížení 

  Nezbedová, Anna
  Tato práce se zabývá nelineární odezvou ocelových konstrukcí na statické zatížení. Jsou zde odvozeny vzorce pro nelineární analýzu tlačených, ohýbaných a tažených prutů. U tlačených prvků je popsána problematika vzpěru, u ...
 • Bytový dům - modernizace zdravotně technických instalací 

  Prokop, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zásobování bytového domu v Brně vodou a odváděním odpadních a dešťových vod. Teoretická část pojednává o ústřední přípravě teplé vody. Ve výpočtové části je proveden návrh a výpočet rozvodů ...