• Výrobní hala v Černé Hoře, řešení technologické etapy hrubá vrchní stavba 

  Hrouzová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabívá řešením technologické etapy montáže ocelové konstrukce a zastřešení výrobní haly v Černé Hoře. Obsahuje technickou zprávu, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení ...
 • Centrum volného času Brno 

  Peterka, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je návrh centra volného času. Území pro stavbu, v Brně – Novém Lískovci, je ze třech světových stran obestavěno panelovými a řadovými terasovými budovami. Ty jsou navzájem opticky propojeny ...
 • Železobetonový deskový most přes řeku Trkmanku 

  Hradilová, Kristýna
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostu přes řeku Trkmanku ve Velkých Pavlovicích. Most se nachází na místní komunikaci II. třídy. Výpočet bude proveden pomocí deskového modelu výpočetním programem Scia Engineer. Byla ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Zoubek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením, výpočetními pracemi a vyhotovením účelové mapy v lokalitě Brno – Chrlice. Výsledkem práce je digitální mapa v měřítku 1:500 vyhotovena v programech MicroStation a MGEO.
 • Optimalizace zdrojů financování investičního projektu 

  Adámek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je v první části shromáždit teoretické a metodické poznatky o zdrojích financování investičního majetku a ve druhé, praktické části je pak využít pro sestavení modelů tří druhů financování. ...
 • Posouzení existující konstrukce průmyslové haly 

  Hamrlík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající jednopodlažní průmyslové haly obdélníkového půdorysu. Nosný systém konstrukce je tvořen montovaným skeletem. Cílem této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Rodinný dům 

  Uhrová, Anna
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu na reálném pozemku v Říčanech u Brna. Dům je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Nosné konstrukce tvoří převážně keramický systém Porotherm, dům je zastřešen ...
 • Měření posunů mostní opěry a koruny násypového tělesa 

  Malota, Matěj
  Předmětem mé bakalářské práce je sledování posunů mostní opěry a koruny násypového tělesa v západním předpolí Ivančického viaduktu, které je nestabilní z důvodu složitých hydrogeologických poměrům při zakládání opěry a ...
 • Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice 

  Malá, Markéta
  Bakalářská práce s názvem Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice se zabývá rozdělením a popisem druhů sesuvů, metodami jejich řešení a způsoby jejich zabezpečení proti dalšímu sesouvání. Součástí je i praktické řešení ...
 • Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice 

  Mašek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a úpravou toku v intravilánu obce Valašská Bystřice. K vytvoření modelu zájmového úseku koryta řeky byl použit výpočetní program HEC – RAS. Dále bylo vypracováno ...
 • Návrh obytné zóny v obci Herálec 

  Mittermayerová, Anita
  Předmětem této bakalářské práce je rozmístění parcel na vymezené ploše a vyřešení dopravní infrastruktury včetně parkovacích a odstavných stání pro výstavbu rodinných domů v obci Herálec - Chaloupky. Pro vymezenou plochu ...
 • Volnočasové centrum Boršice- technologická etapa horní hrubé stavby 

  Výstup, Stanislav
  Tématem bakalářské práce je řešení horní hrubé stavby Volnočasového centra v Boršicích. Obsahem této práce je technická zpráva řešené části, technologický předpis, technická zpráva širších dopravních vztahů, návrh strojní ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím v Humpolci 

  Kříž, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s kadeřnictvím, určeného pro čtyřčlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen ...
 • Hotel 

  Jará, Andrea
  Jedná se o stavbu hotelu. Objekt je umístěn na rozsáhlém pozemku nacházejícím se u brněnské přehrady. Pozemek je zastavěn mnoha dalšími budovami, které úzce souvisí s provozem hotelu. V tomto projektu je řešena pouze budova ...
 • Rodinný dům 

  Rozumek, Jakub
  Bakalářská práce s názvem „Rodinný dům“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby rodinného domu ve Zlíně. Objekt se nachází v místní části Štípa. Dům je obdélníkového tvaru, má dvě nadzemní podlaží a je částečně ...
 • Studie chování tradičních tesařských konstrukcí 

  Šafránková, Lucie
  Bakalářská práce „Studie chování tradičních tesařských konstrukcí“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořené prostorové výpočtové modely, jednotlivé ...
 • Stavebně technologická studie přestavby zemědělského objektu 

  Hovorková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie přestavby zemědělského objektu v Králově Lhotě, se zaměřením na provádění nástavby objektu a jeho zastřešení. Pro tyto technologické etapy ...
 • Studium vlivu složení betonu na obrusnost povrchů 

  Hoško, Marek
  Práce se zabývá sumarizací poznatků o problematice týkající se ztrátě protismykových vlastností vozovek, která je způsobena obrusem povrchu. Dále pak uvádí souvislosti mezi typy hrubého kameniva a objemu cementového tmele ...
 • Rodinný dům 

  Dawid, Lukáš
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím, podsklepený. Stavba má pouze funkci obytnou. Jedná se o zděný objekt (KM BETA SENDWIX) se sedlovou střechou. Součástí projektu je i řešení ...
 • Energetické hodnocení bytového domu 

  Trajer, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením hospodárnosti panelového domu. Hodnotícím mechanizmem je zvolen energetický audit, který hodnotí budovu z hlediska energetického, ekonomického a environmentálního. Byly navrhnuty ...