Now showing items 104-123 of 438

 • Laserové mikroobrábění 

  Láznička, Pavel
  Tato práce se zabývá lasery, jejich obecnou teorií a použitím. Dále teoretická část popisuje laserové mikroobrábění a gravírování. Experimentální část práce se zabývá několika pokusy provedenými pomocí výkonového vláknového ...
 • Laserové pájení v automobilním průmyslu 

  Podstavek, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG Strojírenská technologie popisuje základní metody spojování v automobilovém průmyslu. Dále se zabývá optimalizací pájecího procesu na zadním víku ŠKODA Superb. V ...
 • Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Pavlica, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou. V teoretické části se práce věnuje historickému vývoji paralelních kinematických struktur, jejich ...
 • Magnetická transformace metastabilních vrstev fcc Fe/Cu(100) pomocí fokusovaného iontového svazku 

  Gloss, Jonáš
  Metastabilní tenké vrstvy paramagnetického, plošně centrovaného kubického (fcc) Fe připravené na monokrystalu Cu(100) jsou dobrými kandidáty pro tvorbu magnetických struktur pomocí fokusovaného iontového svazku díky jejich ...
 • Manipulátor pro manipulaci s velkonábalem 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce se zabývá konstrukcí konkrétního zařízení na manipulaci s velkonábalem, například rolí papíru navinuté na papírové trubici. Je v ní obsažen konstrukční návrh zařízení, kontrolní výpočty konstruk ních uzlů, ...
 • Matematické metody zabezpečení přenosu digitálních dat 

  Bartušek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení digitálních dat pomocí CRC. V práci je popsán princip bezpečnostního kódování, zejména pak zabezpečení dat pomocí CRC, u něhož je vysvětlen matematický princip zabezpečení, ...
 • Mechanická protéza horní končetiny 

  Koukal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací prototypu mechanické protézy horní končetiny pro transradiální amputace. Tedy pro pacienty s pahýlem mezi loketním kloubem a zápěstím. Protéza je navrhována ...
 • Mechanické a technologické vlastnosti duplexních ocelí v závislosti na hodnotě PREN 

  Nejedlý, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá korozivzdornými austeniticko-feritickými (duplexními) ocelemi a jejich mechanickými a technologickými vlastnostmi. První část práce je zaměřena na seznámení s těmito vysokolegovanými materiály. ...
 • Mechanické legování a zhutňování kovových kompozitních prášků 

  Husák, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na proces mechanického legování. Jedná se o proces úpravy heterogenní směsi práškových materiálů do homogenního kompozitního prášku a následné přípravy hutných těles z tohoto prášku. Experimenty ...
 • Mechanické odlučování popílku při spalování biomasy 

  Štěpánek, Petr
  Práce se zabývá problematikou drobných prachových částic vyskytujících se v plynných produktech spalování biomasy. Představuje technologie využitelné pro záchyt tuhých částic z proudu spalin. Zaměřuje se hlavně na principy ...
 • Mechanické vlastnosti a lomové chování svarových spojů a základních materiálů přívodního potrubí vodní turbíny 

  Vlk, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení mechanických vlastností a lomového chování základních materiálů a svarových spojů přívodního potrubí vodní turbíny. Výsledky zkoušek tahem, zkoušek lomové houževnatosti, zkoušek ...
 • Mechanický návrh průběžného zásobníku příze a jeho realizace 

  Klusoň, Vladimír
  Práce se zabývá vývojem zařízení Průběžného zásobníku příze pro textilní stroj. Průběžný zásobník přízeobsahuje poháněný navíjecí válec s rotačním kompenzátorem napětí příze, flyerem. Poháněný otočný zásobník je spřažen s ...
 • Mechanismus únavového poškození superslitiny MAR-M 247 

  Jíša, Jakub
  V diplomové práci byla zkoumána únavová odolnost materiálu MAR-M 247 při teplotách 650 °C, 800 °C a 900 °C. Na základě dosažených výsledků byly zkonstruovány křivky životnosti (S/N křivky) a posuzován vliv teploty na únavové ...
 • MEMS termoelektrický generátor v letecké aplikaci 

  Janák, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem autonomního zdroje elektrické energie založeného na MEMS termoelektrickém generátoru. Uvažovaný generátor bude následně použit pro napájení autonomní senzorické jednotky pro letecké ...
 • Měření aerodynamických charakteristik vozidla na základě jízdních testů 

  Horký, Martin
  Tato práce se zabývá vyhodnocováním aerodynamických vlastností vozidla na základě jízdních testů, konkrétně dojezdových zkoušek a zkoušek za konstantní rychlosti.
 • Měření charakteristik zkrutných tyčí a stabilizátorů 

  Bláha, David
  Tato diplomová práce se zabývá měřením charakteristik stabilizačních tyčí. Úkolem této práce je navrhnout měřicí zařízení pro měření zkrutné tuhosti stabilizátorů osobních automobilů, navrhnout měřicí řetězec pro zjištění ...
 • Měření momentů setrvačnosti vozidla 

  Grác, David
  Tato diplomová práce se zabývá zvolením vhodné metody pro zjištění momentu setrvačnosti ke svislé, příčné a podélné ose procházející těžištěm vozidla. Pomocí speciálního mechanického stavu, zkonstruovaného na ÚADI, bylo ...
 • Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů 

  Dokoupil, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. Zpráva je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána teorie, která se ...
 • Měření poddajností zavěšení kol 

  Suchý, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na metodu určení polohy kola pomocí fotogrammetrického zařízení Tritop. Verifikace metody je provedena měřením na vozidle Formule Student Dragon II. Měřená data zpracovává algoritmus výpočtu ...
 • Měření povrchových teplot ve strojírenství 

  Stránský, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou zjišťování povrchové teploty kontaktní a bezkontaktní metodou. Práce obsahuje soupis a formulace základních pojmů a termodynamických zákonů. Dále se práce zabývá popisem a srovnáním ...