Now showing items 229-248 of 438

 • Obrábění kompozitních materiálů pomocí robotů 

  Rubišar, Václav
  Diplomová práce se zabývá obráběním kompozitních materiálů pomocí robotů. Je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na podrobné představení pojmu „průmyslový robot“ s ...
 • Obrábění žáruvzdorných keramických materiálů frézováním 

  Reiter, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění keramických materiálů. V teoretické části je popsáno rozdělení keramických materiálů, jejich struktura, výroba a vlastnosti. Dále je v této kapitole uvedeno rozdělení žáruvzdorných ...
 • Odlučování drobných prachových částic při spalování uhlí 

  Lančarič, Vít
  Práca je zameraná na podrobný popis tuhých znečisťujúcich častíc, ktoré sú produktom spaľovania. Predstavenie typov technológii pre záchyt tuhých znečisťujúcich častíc. Výpočet elektrostatického odlučovača na konkrétne ...
 • Odstředivý vypínač vodní turbíny - modernizace 

  Koutný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem odstředivého vypínače vodní turbíny. Jedná se o bezpečnostní prvek, který při překročení povolených otáček odstaví zařízení. V první části této práce jsou uvedena dosud používaná ...
 • Oduhličení a odplynění vysokolegovaných chromových ocelí ve vakuu 

  Ertelt, Tomáš
  Práce se zabývá výzkumem vlivu vakua na odplynění a oduhličení vysokolegovaných korozivzdorných ocelí. Cílem jeho použití je zvýšení korozní odolnosti a mechanických vlastností oceli. Teoretická část je věnována rozboru ...
 • Omezování emisí CO2 v letecké dopravě 

  Fričová, Barbora
  Témou tejto diplomovej práce je obmedzovanie emisií oxidu uhliitého v leteckej doprave. Je to aktuálna téma, pretože celosvetovo stúpol záujem verejnosti o zneisovanie životného prostredia. Reakciou na záujem bolo vytvorenie ...
 • Opatření pro zmírnění následků těžké havárie reaktoru GFR 

  Mlčúch, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou těžké havárie plynem chlazeného rychlého reaktoru GFR. V úvodu práce je zpracován přehled problematiky plynem chlazeného rychlého reaktoru. Následuje rešerše způsobů možných řešení ...
 • Optické vlastnosti asymetrických plasmonických struktur 

  Babocký, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá studiem rezonančních módů v asymetrických plasmonických strukturách. V první části jsou shrnuty základní teoretické modely pro popis rezonančních módů plasmonických nanostruktur. V další části ...
 • Optimalizace kogeneračního systému 

  Stacha, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci případu kogeneračního systému za účelem posouzení výpočtových vlastností optimalizačních metod. V práci je uveden popis jednotlivých metod spolu s blokovými diagramy. V první ...
 • Optimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechů 

  Plíšek, Roman
  Diplomová práce popisuje experiment svařování pozinkovaných plechů pomocí vláknového laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů přeplátovaných spojů s rozdílnou mezerou mezi oběma svařovanými díly. Teoretická část ...
 • Optimalizace laserového tavného dělení povlakovaných hliníkových plechů 

  Pokorák, Milan
  Diplomová práce se primárně zabývá optimalizací laserového řezného centra pro dělení povlakovaného plechu a následným srovnáním dosažených výsledků se vzorkem zhotoveným technologií vodního paprsku. Je rozdělena na dvě ...
 • Optimalizace NC programu pomocí CAD/CAM software 

  Paseka, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh úsporných opatření v procesu technologické přípravy výroby průmyslového podniku. V první části je zpracován obecný teoretický rozbor součástkové základny a stávajících NC programů. Na ...
 • Optimalizace polohy propelerové turbíny v kašně 

  Duda, Petr
  Diplomová práce obsahuje základní informace o propelerových turbínách. Zabývá se správných umístěním v kašně tak aby bylo zajištěno co nejoptimálnějšího plnění. Část práce je věnována úkazům vznikajících v mezilopatkovém ...
 • Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce 

  Ulrich, Josef
  Diplomová práce se zabývá optimalizací vstřikovacích parametrů při uvádění vstřikovací formy do výroby. V úvodu se nachází studie plastů, vstřikovacích forem, vstřikovacích strojů, samotných vstřikovacích parametrů a jejich ...
 • Optimalizace technologie voskových modelů ve firmě Alucast 

  Šmatelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vznikem voskových modelů v procesu výroby přesných odlitků metodou tzv. lití na vytavitelný model. Tato velmi náročná metoda výroby odlitků je náchylná na důkladné provedení každé operace od tvorby ...
 • Optimalizace technologie výroby plastového uzávěru tuby 

  Majerčíková, Erika
  Práca sa zaoberá optimalizáciou technológie výroby plastového uzáveru tuby vyrábaného vstrekovaním. Veľkosť výrobnej série je 5 000 000 kusov ročne a minimálna doba výroby je 5 rokov. V práci je spracovaná literárna štúdia ...
 • Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes 

  Kolesár, Roman
  Práce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již ...
 • Optimalizace uložení projektorové čočky 

  Bezděk, Matěj
  Diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu držáku projektorové čočky. Práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým oddělením firmy Varroc Lighting Systems, s.r.o. V práci je nejprve stručně popsán vývoj ...
 • Optimalizace vyhodnocování testů sloupku řízení 

  Janda, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá studií postupu vyhodnocování crash testů sloupku řízení automobilu a jeho následné optimalizování v podobě vytvoření vyhodnocovací sekvence, která značně urychlí proces vyhodnocení. V teoretické ...
 • Optimalizace výrobního provozu výroby velkoobjemových výlisků z plastů 

  Grycz, Radek
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního provozu vstřikovny plastů. První část je zaměřena na analýzu současného stavu, díky níž bylo zjištěno především množství přepravovaného materiálu. Ve druhé části jsou navrženy ...