Now showing items 253-272 of 438

 • Parametry procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % 

  Dřímal, Jiří
  Hlavní náplní této diplomové práce je experimentální vyšetření charakteristických parametrů spalování zemního plynu při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 %. Jedná se o tzv. kyslíkem obohacené spalování (OEC). ...
 • Parní kotel na spalování tříděného odpadu 40t/h 

  Fejfuša, Martin
  Tato diplomová práce se zbývá návrhem parního kotle na spalování tříděného odpadu. S ohledem na požadované výstupní parametry páry a zadané palivo byla postupně spočtena stechiometrie spalování, tepelné ztráty a účinnost ...
 • Parní kotel s přihříváním páry na spalování vysokopecního plynu 

  Šenovský, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přihříváním páry, na spalování vysokopecního plynu, do železáren. Složení paliva a základní parametry kotle byly k výpočtu dodány. Úvodní část práce se zabývá popisem ...
 • Parní turbina rychloběžná 

  Vitovská, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci rychloběžné parní turbíny pro dané parametry od společnosti G-Team a.s. ve Velké Bíteši. V úvodní části diplomové práce je krátce zmíněno o historickém vývoji parních turbín, ...
 • Pevnostně deformační analýza uchycení filtru pevných částic na traktoru Zetor Forterra 

  Kučera, Petr
  Předmětem této diplomové práce je MKP analýza konstrukce uchycení filtru pevných částic na traktoru Zetor Forterra. V úvodu práce je krátká rešeršní část zabývající se problematikou emisí u vznětových motorů a způsoby ...
 • Pevnostně deformační analýza uložení vyvažovacího hřídele 

  Král, Martin
  Zadáním této diplomové práce je provést návrh a kontrolu šroubového spojení vývažků a hřídele. Dále je úkolem provedení pevnostní a deformační analýzu vyvažovací hřídele v MKP systému, zhodnocení zjištěných výsledků a ...
 • Pevnostní kontrola nákladního přívěsu HTV 18 

  Chalupa, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní kontrola nákladního přívěsu HIPOCAR HTV 18 a návrh úprav. Pro pevnostní kontrolu byla zvolena metoda konečných prvků. Podle výsledků pevnostní kontroly byl model rámu upraven. ...
 • Pevnostní výpočet mlýnu pro drcení uhlí 

  Ševčík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, provedením a vyhodnocením napěťové a deformační analýzy hlavních částí ventilátorového mlýna na drcení uhlí. Rešeršní část popisuje problematiku a rozdělení mlýnů na ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem 

  Süttő, Daniel
  Cieľom diplomovej práce je zistiť vplyv excentricity kľukového mechanizmu na priebeh síl medzi piestom a vložkou valca, taktiež zistiť jeho vplyv na vyváženie celej sústavy. Je potrebné navrhnúť vyváženie pre zvolenú hodnotu ...
 • Plánování cesty robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Pěnčík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty robotu. Obsahuje přehled obecných přístupů pro plánování cesty. Dále popisuje metody rojové inteligence a jejich aplikace na plánování cesty robotu. Práce obsahuje návrhy ...
 • Plnicí potrubí s proměnným průřezem pro 16V motor 

  Konečný, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout plnicí potrubí s proměnným průřezem pro šestnáctiventilový vznětový motor sestávající z dělené komory sání a z děleného ejektoru. Proměnný průřez sacího potrubí je zajištěn vírovou (swirl) ...
 • Plynová tepelná čerpadla se spalovacím motorem 

  Bedřich, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem technologie plynových tepelných čerpadel (GHP), jejich konstrukčním provedení a možnostmi jejich nasazení do praxe. Je zde vyhodnocena studie hlavních výrobců GHP jednotek v České Republice a ...
 • Počítačové simulace dvouosých tahových zkoušek měkkých biologických tkání 

  Slažanský, Martin
  V rámci řešení diplomové práce byl vytvořen výpočtový model dvouosé tahové zkoušky měkkých biologických tkání. Testovaný vzorek tkáně může být uchycen pomocí svorek nebo háčků. Počet i rozměr svorek a háčků nezanedbatelně ...
 • Podzemní pneumatický akumulátor energie 

  Pochylý, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o akumulaci energie pomocí stlačeného vzduchu. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do několika částí. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor, který popisuje, proč začleňujeme ...
 • Pohon vřeten pětivřetenového soustružnického automatu 

  Pavelka, Radomil
  Předmětem diplomové práce je konstrukce zkušebního zařízení pro testování nového konceptu pohonu pětivřetenového automatu nově vznikající řady MORI-SAY TMZ 520 CNC společnosti TAJMAC-ZPS. Práce představí zástupce výrobního ...
 • Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá optimalizací svozu odpadu pro středně velká města. Model úlohy zohledňuje požadavky vzešlé z praxe. K jejímu řešení byl navržen původní memetický algoritmus, který byl implementován v jazyce C++.
 • Polská energetika s důrazem na potenciál břidličného plynu a návrh sušící stanice na břidličný plyn 

  Balák, Jan
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s aktuální energetickou situací Polska a pravděpodobnou budoucností jeho energetického sektoru. Dále se zabývá břidličným plynem, jeho zásobami ve světě a v Polsku, metodami jeho těžby ...
 • Popis napjatosti a deformace na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech 

  Žák, Stanislav
  Cílem této práce je porovnání velikosti plastické zóny na čele trhliny, určené analytickým lineárním a elasto-plastickým řešením za využití metody konečných prvků (program ANSYS). Výpočty jsou prováděny pro trhlinu zatíženou ...
 • Popis residuálních napětí v polymerních trubkách 

  Poduška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou reziduálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem reziduálního napětí na její životnost. Na základě experimentálních dat získaných pomocí metody rozříznutých kroužků ...
 • Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy 

  Jiskra, Milan
  Vývoj svařovací technologie je hnán neustále kupředu především z důvodu snižování výrobních nákladů a nákladů na dodatečné rovnání svařenců vlivem tepelných deformací. Proto přední výrobci svařovacího zařízení přichází s ...