Now showing items 364-383 of 438

 • Technologie CNC výroby součásti z hliníkové slitiny 

  Novotný, Michal
  Diplomová práce Technologie CNC obrábění součásti z hliníkové slitiny je zpracována na základě konkrétního zadání firmy FP cz s.r.o. Jádro celé práce spočívá v návrhu technologie výroby zadané součásti z hliníkové slitiny ...
 • Technologie svařování součásti „palivový článek“ 

  Vaculka, Jakub
  Tento projekt je zaměřen na výběr optimální metody svařování pro součást „palivový článek“ v podmínkách strojírenské firmy VN-Ú s.r.o. Cílem je srovnání metod, které má tato společnost k dispozici tedy: TIG, MIG/MAG, a ...
 • Technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu 

  Vrána, Petr
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studijního programu (M2I – K Strojní inženýrství) předkládá návrh řešení technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu z polymerního materiálu PBT GF30. V ...
 • Technologie výroby víka tvářením 

  Hansen, Petra
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh technologie výroby komplikované součásti s přechodem eliptického pláště v hranatý tvar. Materiálem je hliník EN: AW-3003 o tloušťce 2 mm. ...
 • Technologie zhotovování drážek do pláště kotvy 

  Brdečková, Zuzana
  Cílem diplomové práce je návrh výrobního postupu a nástroje pro výrobu dvou drážek do plášťů kotev do betonu. Pláště kotev jsou vyráběny z podélně svařovaných trubek z korozivzdorné oceli 17 240. Velikost produkce všech ...
 • Tepelně-mechanická analýza brzdových kotoučů 

  Bačovský, Marek
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy tří typů běžně užívaných vozidlových brzdových kotoučů z hlediska jejich teplotní a mechanické odolnosti při definovaném brzdném manévru. Dalším cílem je posouzení jednotlivých ...
 • Terénní čtyřkolový motocykl pro seniory 

  Mihálik, Boris
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom konštrukcie a realizáciou výroby funkčnej vzorky terénneho štvorkolesového vozidla pre seniorov. Prvá časť práce pozostáva z rešerše súčasných komerčných vozidiel pre seniorov, ako ...
 • Termické zpracování kalů z ČOV 

  Švehlová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku kalů z čističek odpadních vod a jejich následným termickým zpracováním. Cílem bylo porovnat možnosti energetického využití mechanicky odvodněného kalu a kalu s předchozí ...
 • Termodiagnostika - dotykové a bezdotykové měření teploty 

  Mikula, Martin
  Diplomová práce se zabývá termodiagnostikou v průmyslové praxi, která je v dnešní době značně důležitá pro posuzování technického stavu objektu na základě teploty. Obsahuje přehled metod dotykového, bezdotykového měření ...
 • Testování a optimalizace iontového zdroje 

  Glajc, Petr
  V diplomové práci je detailně popsán proces testování iontového zdroje se sedlovým polem doplněný nejdůležitějšími výsledky experimentů. Mezi ně lze zařadit měření příčného profilu proudu iontového svazku a energiového ...
 • Torzní tuhost rámu Formule Student 

  Jurnečka, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá zjištěním torzní tuhosti rámu studentské formule s použitím fotogrammetrického zařízení TRITOP a následným porovnáním s vytvořeným výpočtovým modelem v MKP softwaru. Měření a výpočty jsou provedeny ...
 • Transtibiální protéza pro rekreační plavání 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí aktivní transtibiální protézy pro rekreační plavání. Jejím cílem je vytvořit funkční vzorek takovéto protézy. Zařízení bude pacientovi primárně sloužit k pohybu ve vodě – bude ho mít ...
 • Tříválcový řadový zážehový motor 

  Balash, Ievgen
  Práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí přeplňovaného tříválcového řadového zážehového motoru dle zadaných parametrů. V práci jsou představeny tři varianty vyvážení momentu odstředivých sil klikového hřídele a vyvažovací ...
 • Tvorba výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru 

  Sedláček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru. Výpočtový model je parametrický a umožňuje použití různých variant geometrie hřídele i rotorových plechů. ...
 • Udržitelnost systémů odpadového hospodářství 

  Bravený, Adam
  Tato diplomová práce navrhuje způsob, kterým lze hodnotit udržitelnost systémů odpadového hospodářství. V úvodní části je uvedeno zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v ČR a jsou představeny perspektivní ...
 • Ueharův tepelný oběh 

  Soška, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem výpočtového modelu Ueharova tepelného oběhu, který používá jako pracovní médium směs amoniaku a vody. První část práce je věnována problematice určení termodynamických vlastností pracovní ...
 • Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných Mg slitin 

  Hlavnička, Radek
  Tato práce se zabývá posouzením vlivu zjemnění zrna metodou ECAP na únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ 91. V rámci práce byly na vzorcích, v litém stavu a ve stavu po zpracování metodou ECAP, provedeny tahové a únavové ...
 • Úprava izolace v zadní části autobusu 

  Pešina, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena ...
 • Úprava oxidačních vlastností TiAl intermetalik kovovými multivrstvami na bázi Al-Y 

  Handrk, Jiří
  Mechanické vlasnosti intermetalika na bázi titan hliník Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni jsou konstatní do teploty 700 °C. Nad touto teplotou slitina oxiduje. Cílem této práce bylo zlepšit oxidační vlastnosti pomocí kovové ...
 • Úprava oxidačních vlastností TiAl intermetalik přetavováním povrchu v řízené atmosféře 

  Prehradná, Jana
  Rešerše se zabývá teorií technologického způsobu zpracování materiálů, tzv. povrchového tavení. V první části rešerše je popsána samotná technologie a základní parametry ovlivňující proces tavení. Ve druhé části je uvedeno ...