Now showing items 378-397 of 438

 • Udržitelnost systémů odpadového hospodářství 

  Bravený, Adam
  Tato diplomová práce navrhuje způsob, kterým lze hodnotit udržitelnost systémů odpadového hospodářství. V úvodní části je uvedeno zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v ČR a jsou představeny perspektivní ...
 • Ueharův tepelný oběh 

  Soška, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem výpočtového modelu Ueharova tepelného oběhu, který používá jako pracovní médium směs amoniaku a vody. První část práce je věnována problematice určení termodynamických vlastností pracovní ...
 • Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných Mg slitin 

  Hlavnička, Radek
  Tato práce se zabývá posouzením vlivu zjemnění zrna metodou ECAP na únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ 91. V rámci práce byly na vzorcích, v litém stavu a ve stavu po zpracování metodou ECAP, provedeny tahové a únavové ...
 • Úprava izolace v zadní části autobusu 

  Pešina, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena ...
 • Úprava oxidačních vlastností TiAl intermetalik kovovými multivrstvami na bázi Al-Y 

  Handrk, Jiří
  Mechanické vlasnosti intermetalika na bázi titan hliník Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni jsou konstatní do teploty 700 °C. Nad touto teplotou slitina oxiduje. Cílem této práce bylo zlepšit oxidační vlastnosti pomocí kovové ...
 • Úprava oxidačních vlastností TiAl intermetalik přetavováním povrchu v řízené atmosféře 

  Prehradná, Jana
  Rešerše se zabývá teorií technologického způsobu zpracování materiálů, tzv. povrchového tavení. V první části rešerše je popsána samotná technologie a základní parametry ovlivňující proces tavení. Ve druhé části je uvedeno ...
 • Úprava zavěšení zadního kola formulového vozu 

  Okáník, František
  Práce se zabývá návrhem konstrukce zavěšení kola lehkého závodního vozidla kategorie Formule Student, konkrétně návrhem těhlice, náboje kola a dalších dílů sestavy. Konstrukce je zpracována v softwaru PTC Creo 2.0. Uvádí ...
 • Ventilace tlakové obálky reaktoru GFR 

  Koryčanský, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem ventilace tlakové obálky demonstrátoru GFR. V první části je stručná rešerše projektu GFR a přehled vlivů teplot na vnitřní struktury. V části následující části je spočtena bilance tepelných ...
 • Verifikace modelu pro predikci vlastností spalovacího procesu 

  Horsák, Jan
  Tato práce se zabývá detailním rozborem již dříve vytvořeného výpočtového modelu pro predikci charakteristických parametrů spalovacího procesu ve zkušební spalovací komoře. Odstraňuje nedostatky modelu, které byly rozborem ...
 • Vizualizace výsledků simulace jízdní dynamiky vozidla 

  Štefanec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vizualizačního prostředí zobrazujícího pohyb vozidla. Dochází zde k propojení virtuální reality s prostředím Matlab/Simulink a jeho toolboxem 3D Animation. Základní parametry vozidla ...
 • Vlastnosti nízkolegovaných ocelí za snížených teplot 

  Doležal, Petr
  Cílem práce byl výzkum v oblasti struktury a vlastností nízkolegovaných ocelí používaných za snížených teplot. Práce byla zaměřena zejména do oblasti tepelného zpracování a chemického složení kovu a jejich vlivu na hodnoty ...
 • Vliv exostóz na přenos zvukových signálů lidským uchem 

  Vališová, Šárka
  Exostózy jsou povrchové kostní výrůstky v zevním zvukovodu lidského ucha. Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit, jaký vliv může mít zúžení zevního zvukovodu exostózami na mechanický přenos zvuku do vnitřního ucha. Úloha ...
 • Vliv kvality povrchu na mechanické vlastnosti a životnost vinutých pružin 

  Vítková, Gabriela
  Vinuté pružiny jsou jednou z důležitých součástí zajišťujících komfort během jízdy automobilem. Na tyto součásti jsou kladeny vysoké nároky na únavovou životnost. Tato práce zkoumá možnosti vlivu kvality povrchu pružinového ...
 • Vliv modifikace a očkování na strukturu a mechanické vlastnosti slitin hliníku 

  Janošťák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem očkování a modifikace na vnitřní strukturu a vlastnosti hliníkových slitin typu Al-Si. V experimentální části je zkoumán efekt očkování pomocí kombinace titanu a bóru, modifikace pomocí ...
 • Vliv podstatných parametrů na velikost radiální vůle a deformačně napěťové stavy v kuličkovém ložisku 

  Šperka, Václav
  Diplomová práce se zabývá výzkumem vlivu vybraných podstatných parametrů na deformačně napěťové stavy v jednořadém radiálním kuličkovém loţisku. Je kvantifikován vliv zatíţení, velikosti a řady loţiska, dále pak ověřen ...
 • Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu konstrukce podvozku traktoru na jeho užitné vlastnosti. K hodnocení byly použity traktory John Deere řady 8 s kolovým a pásovým podvozkem, vybavené shodným motorem i převodovkou, s ...
 • Vliv vlhkosti paliva na parametry regulace kotle 

  Kiša, Michal
  Práce se zabývá ověřením funkčnosti snímače vlhkosti MCT460-WP od firmy Process sensors k měření paliva a produktů z biomasy. Snímač je umístěn na jednom z kotlů firmy Vyncke. V úvodní části práce je představena problematika ...
 • Vyjížděcí stůl hydraulického zapracovávacího lisu 

  Kozelek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vyjížděcího stolu hydraulického zpracovávacího lisu s ochrannou roletou spodního příčníku. Hydraulický zapracovávací lis slouží ke zkoušení sady nástrojů. Vyjížděcí stůl ...
 • Vysokovýklopná lopata pro teleskopický manipulátor LM1345 TURBO 

  Dragan, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řešením konstrukčního návrhu vysokovýklopné lopaty pro teleskopický manipulátor LM1345 TURBO firmy New Holland. Úvodem jsou zpracovány základní vlastnosti a parametry stroje a materiálu, k ...
 • Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostni oceli 

  Laštovica, Petr
  Na základě studia materiálů dodaných firmou PWO Unitools a.s. a rad pracovníků konstrukce byl navržen přípravek na tváření průtaží. Tento přípravek byl vyroben a pomocí něj byly prováděny zkoušky výroby průtaží různých ...