Zobrazují se záznamy 139-158 z 159

 • Vizualizace výsledků simulace jízdní dynamiky vozidla 

  Štefanec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vizualizačního prostředí zobrazujícího pohyb vozidla. Dochází zde k propojení virtuální reality s prostředím Matlab/Simulink a jeho toolboxem 3D Animation. Základní parametry vozidla ...
 • Vliv exostóz na přenos zvukových signálů lidským uchem 

  Vališová, Šárka
  Exostózy jsou povrchové kostní výrůstky v zevním zvukovodu lidského ucha. Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit, jaký vliv může mít zúžení zevního zvukovodu exostózami na mechanický přenos zvuku do vnitřního ucha. Úloha ...
 • Vliv kvality povrchu na mechanické vlastnosti a životnost vinutých pružin 

  Vítková, Gabriela
  Vinuté pružiny jsou jednou z důležitých součástí zajišťujících komfort během jízdy automobilem. Na tyto součásti jsou kladeny vysoké nároky na únavovou životnost. Tato práce zkoumá možnosti vlivu kvality povrchu pružinového ...
 • Vliv vlhkosti paliva na parametry regulace kotle 

  Kiša, Michal
  Práce se zabývá ověřením funkčnosti snímače vlhkosti MCT460-WP od firmy Process sensors k měření paliva a produktů z biomasy. Snímač je umístěn na jednom z kotlů firmy Vyncke. V úvodní části práce je představena problematika ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie 

  Krupka, Ondřej
  Tato práce obsahuje teoretický rozbor volby a optimalizace řezných podmínek pro současné proces obrábění se zaměřením na dokončovací proces soustružení. Dále byla pozornost zaměřena na vliv řezných podmínek a jiných vlivů ...
 • Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostni oceli 

  Laštovica, Petr
  Na základě studia materiálů dodaných firmou PWO Unitools a.s. a rad pracovníků konstrukce byl navržen přípravek na tváření průtaží. Tento přípravek byl vyroben a pomocí něj byly prováděny zkoušky výroby průtaží různých ...
 • Využití diskrétních simulací v plánovaní výroby 

  Shylin, Ivan
  Práce se zabývá možností využití výsledků diskrétních simulací pro účely plánování výroby. Je zde popsán způsob propojení normování a plánování výroby. V práci je taktéž popsána metodika tvorby modelu linky, návrh a realizace ...
 • Využití odpadního tepla z prádelenského provozu 

  Križan, Andrej
  Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia odpadného tepla. Jej podstatná časť sa preto zaoberá dostupnými metódami využitia odpadného tepla a ich analýzou, pričom sa vo veľkej miere venuje tepelným ...
 • Výpočtová analýza proudění v bubnové sušičce prádla 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model radiální průmyslové bubnové sušičky prádla, provést výpočet a identifikovat množství vzduchu, které proteče dovnitř samotného bubnu. Výpočet je prováděn pomocí výpočetní dynamiky ...
 • Výpočtové modelování dynamiky pístního kroužku 

  Dlugoš, Jozef
  Pístní kroužky jsou instalovány do pístu a vložky válce, která nemá dokonale kruhový tvar v důsledku výrobních tolerancí a vnejšího zatížení jako například utažení šroubů hlavy motoru. Jestli se kroužek není schopen ...
 • Výpočtový model kotle KWH 

  Koiš, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem stávající konstrukce kotle KWH. Na úvod je v této práci zařazena krátká rešerše, ve které je diskutováno spalované palivo a sledované zařízení. Pro realizaci výpočtu sdílení ...
 • Výroba konektoru 

  Kočka, Jiří
  Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby konektoru z bronzového plechu CuSn6 tloušťky 1,5 mm v sérii 1 600 000 kusů za rok. Z možných variant řešení způsobů výroby byla zvolena technologie stříhání, ohýbání a ...
 • Výroba složitých tvarových ploch pomocí CNC/Heidenhain iTNC 530 

  Břínek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vhodnost využití jednotlivých strategií frézování pro obrobení složitých tvarových ploch s využitím tříosého obráběcího centra a operačního systému Heidenhain iTNC 530. V průběhu experimentu ...
 • Výroba součásti garážového automatického zamykání sdruženým nástrojem 

  Vaverka, Ivo
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie je zaměřena na výrobu součásti garážového automatického zamykání sdruženým nástrojem. Součást je vyrobena ze svitku plechu z materiálu ...
 • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Toman, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. V první části je vytvořen stručný přehled metod, sloužících k měření těžiště a momentů setrvačnosti vozidel. Dále jsou navrženy a analyzovány ...
 • Zavedení principů štíhlé výroby do výroby komponent pro plynem izolované rozvodny velmi vysokého napětí (GIS) 

  Franc, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zavádění metod štíhlé výroby. Počátek se věnuje její historii a teoretickému popisu nástrojů. Další část pojednává o společnosti ABB a plynem izolovaných rozvodnách velmi vysokého napětí. ...
 • Závodní zážehový přeplňovaný motor 

  Kopeček, Martin
  Diplomová práce se zabývá úpravou zážehového přeplňovaného motoru pro závodní použití. Hlavním cílem bylo navrhnout typ vhodného turbodmychadla a potřebné změny pro správnou funkci motoru. Pro úpravu se vycházelo z motoru ...
 • Zdroj na biomasu v Teplárně Brno - sever 

  Saňka, Marek
  Tématem diplomové práce je projektová studie výstavby nového zdroje na biomasu v teplárně Brno-sever. Úvodní část práce se zaměřuje na historický a současný stav a budoucí rozvoj tepelné distribuční sítě a zdrojů města ...
 • Získání 3D informací o struktuře vyvíjeného materiálu Si3N4 pro válcovávání legovaných drátů 

  Lövy, Vít
  Diplomová práce se věnuje využití metody 3D EBSD rekonstrukce pro analýzu keramického materiálu nitridu křemíku, určeného na válcovací stolice pro tažení drátů. Díky aplikaci této metody je možné zrekonstruovat zrnovou ...
 • Zjištění síťové architektury u poplachového přenosového systému LAN-RING 

  Mikšíček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komplexního řešení pro vizualizaci síťové topologie. V první části popisuje princip činnosti protokolu LLDP, který byl vybrán jako nástroj pro získávání informací ze síťového provozu ...