Zobrazují se záznamy 433-452 z 495

 • Vanová nástavba s otevíracím zadním čelem pro jednoúčelový vůz MEGA EASY 

  Sehnal, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vanové nástavby a zadního výklopného čela pro jednoúčelový traktorový návěs MEGA EASY. Cílem této práce je zpracování rešerše a vytvoření koncepčního návrhu korby i zadního čela, ...
 • Velkoobjemový překládací vůz se šnekovým dopravníkem 

  Peterka, Jaroslav
  Práce se zabývá rozborem konstrukčních řešení velkoobjemových překládacích vozů používaných v dnešní době. V první části je proveden vlastní návrh konstrukce velkoobjemového překládacího vozu. Dále je proveden návrh šnekového ...
 • Ventilace tlakové obálky reaktoru GFR 

  Koryčanský, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem ventilace tlakové obálky demonstrátoru GFR. V první části je stručná rešerše projektu GFR a přehled vlivů teplot na vnitřní struktury. V části následující části je spočtena bilance tepelných ...
 • Verifikace modelu pro predikci vlastností spalovacího procesu 

  Horsák, Jan
  Tato práce se zabývá detailním rozborem již dříve vytvořeného výpočtového modelu pro predikci charakteristických parametrů spalovacího procesu ve zkušební spalovací komoře. Odstraňuje nedostatky modelu, které byly rozborem ...
 • Vizualizace výsledků simulace jízdní dynamiky vozidla 

  Štefanec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vizualizačního prostředí zobrazujícího pohyb vozidla. Dochází zde k propojení virtuální reality s prostředím Matlab/Simulink a jeho toolboxem 3D Animation. Základní parametry vozidla ...
 • Vlastnosti nízkolegovaných ocelí za snížených teplot 

  Doležal, Petr
  Cílem práce byl výzkum v oblasti struktury a vlastností nízkolegovaných ocelí používaných za snížených teplot. Práce byla zaměřena zejména do oblasti tepelného zpracování a chemického složení kovu a jejich vlivu na hodnoty ...
 • Vliv délky lopatky virové turbíny na její charakteristiku 

  Pavlíček, Jan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením měření vírové turbíny, které byla postupně snižo-vána délka lopatek. Předmětem zájmu byl vliv délky lopatky, především na účinnost měřené turbíny, a posouzení charakteru proudění na ...
 • Vliv exostóz na přenos zvukových signálů lidským uchem 

  Vališová, Šárka
  Exostózy jsou povrchové kostní výrůstky v zevním zvukovodu lidského ucha. Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit, jaký vliv může mít zúžení zevního zvukovodu exostózami na mechanický přenos zvuku do vnitřního ucha. Úloha ...
 • Vliv kvality povrchu na mechanické vlastnosti a životnost vinutých pružin 

  Vítková, Gabriela
  Vinuté pružiny jsou jednou z důležitých součástí zajišťujících komfort během jízdy automobilem. Na tyto součásti jsou kladeny vysoké nároky na únavovou životnost. Tato práce zkoumá možnosti vlivu kvality povrchu pružinového ...
 • Vliv modifikace a očkování na strukturu a mechanické vlastnosti slitin hliníku 

  Janošťák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem očkování a modifikace na vnitřní strukturu a vlastnosti hliníkových slitin typu Al-Si. V experimentální části je zkoumán efekt očkování pomocí kombinace titanu a bóru, modifikace pomocí ...
 • Vliv podstatných parametrů na velikost radiální vůle a deformačně napěťové stavy v kuličkovém ložisku 

  Šperka, Václav
  Diplomová práce se zabývá výzkumem vlivu vybraných podstatných parametrů na deformačně napěťové stavy v jednořadém radiálním kuličkovém loţisku. Je kvantifikován vliv zatíţení, velikosti a řady loţiska, dále pak ověřen ...
 • Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu konstrukce podvozku traktoru na jeho užitné vlastnosti. K hodnocení byly použity traktory John Deere řady 8 s kolovým a pásovým podvozkem, vybavené shodným motorem i převodovkou, s ...
 • Vliv stočení oběžného kola na charakteristiku čerpadla 

  Jelen, Richard
  Diplomová práce se zabývá změnou geometrie výstupní části oběžného kola u radiálních odstředivých čerpadel a jejímu vlivu na charakteristiku čerpadla. Při použití těchto radiálních odstředivých čerpadel v praxi je možno ...
 • Vliv vlhkosti paliva na parametry regulace kotle 

  Kiša, Michal
  Práce se zabývá ověřením funkčnosti snímače vlhkosti MCT460-WP od firmy Process sensors k měření paliva a produktů z biomasy. Snímač je umístěn na jednom z kotlů firmy Vyncke. V úvodní části práce je představena problematika ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie 

  Krupka, Ondřej
  Tato práce obsahuje teoretický rozbor volby a optimalizace řezných podmínek pro současné proces obrábění se zaměřením na dokončovací proces soustružení. Dále byla pozornost zaměřena na vliv řezných podmínek a jiných vlivů ...
 • Vyjížděcí stůl hydraulického zapracovávacího lisu 

  Kozelek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vyjížděcího stolu hydraulického zpracovávacího lisu s ochrannou roletou spodního příčníku. Hydraulický zapracovávací lis slouží ke zkoušení sady nástrojů. Vyjížděcí stůl ...
 • Vysokovýklopná lopata pro teleskopický manipulátor LM1345 TURBO 

  Dragan, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řešením konstrukčního návrhu vysokovýklopné lopaty pro teleskopický manipulátor LM1345 TURBO firmy New Holland. Úvodem jsou zpracovány základní vlastnosti a parametry stroje a materiálu, k ...
 • Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostni oceli 

  Laštovica, Petr
  Na základě studia materiálů dodaných firmou PWO Unitools a.s. a rad pracovníků konstrukce byl navržen přípravek na tváření průtaží. Tento přípravek byl vyroben a pomocí něj byly prováděny zkoušky výroby průtaží různých ...
 • Vytvoření aplikace pro získání modálních parametrů při experimentální modální analýze 

  Ondra, Václav
  Cílem této práce je tvorba aplikace pro získání modálních parametrů z naměřených dat. Modální parametry (vlastní frekvence, tlumení a vlastní tvary) jsou používané v mnoha další analýzách a jejich přesné určení velmi ...
 • Využití diskrétních simulací v plánovaní výroby 

  Shylin, Ivan
  Práce se zabývá možností využití výsledků diskrétních simulací pro účely plánování výroby. Je zde popsán způsob propojení normování a plánování výroby. V práci je taktéž popsána metodika tvorby modelu linky, návrh a realizace ...