Now showing items 278-297 of 438

 • Posouzení tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje 

  Kuhejda, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá strukturální analýzou tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje. Téma je navrženo firmou Vítkovice Gearworks a.s. Cílem práce je stanovit velikosti sil v ozubení, ...
 • Posuvná a zvedací plošina 

  Kučo, Stanislav
  V této diplomové práci je proveden návrh mobilního scénického zařízení pro koncertní turné hudební skupiny Lucie. V počáteční fázi je vypracována charakteristika zadaného úkolu, popis a funkce samotného zařízení. Dalším ...
 • Použitelnost Simulinku pro modelování prádelenského procesu 

  Sobočík, Robert
  Práce je rozdělená do dvou částí. První část má rešeršní charakter. Obecně popisuje matematické modelování a simulace, program MATLAB Simulink a prádelenský proces. Druhá část je věnována matematickému modelu průmyslové ...
 • Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem 

  Bazalová, Lucie
  Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a ...
 • Povrchový kondenzátor 

  Janíček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tepelným a hydraulickým výpočtem, výpočtem by-passů a rozměrů dump-tube. Dále také výpočtem hmotnosti, odhadem ceny a porovnáním dvou variant povrchových kondenzátorů s axiálním vstupem páry, které ...
 • Predikce koroze trubek pece s využitím provozních dat 

  Kolomazník, Milan
  Práce se zabývá problematikou modelování a predikce koroze radiačního trubkového hadu ohřevné pece. Konkrétně je řešena vertikální válcová pec, která je zařazena na jednotce katalytického hydrokrakování a slouží k ohřevu ...
 • Prediktivní řízení založené na modelu pro aplikaci plynulého odlévání oceli 

  Zemanová, Hana
  V diplomové práci je odvozena rovnice vedení tepla zahrnující fázové a strukturální změny, včetně různých okrajových podmínek, jak po matematické stránce pomocí parciálních diferenciálních rovnic, tak i čistě z pohledu ...
 • Problematika zavádění Continuous descent approach a jejich dopad na kapacitu vzdušného prostoru 

  Zouhar, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na postup přiblížení k letišti technikou continuous descent approach a vliv postupu na kapacitu vzdušného prostoru. První část práce je věnována teoretickému popisu postupu a zhodnocení současné ...
 • Projekční návrh ohříváků topné vody pro výměníkovou stanici 200 MW 

  Vašíček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na projekční návrh ohříváků topné vody pro výměníkovou stanici o celkovém výkonu 200 MW. Cílem práce je koncepční návrh výměníkové stanice, tepelný a hydraulický návrh jednotlivých ohříváků a ...
 • Projekt ORC cyklu 

  Černý, Jakub
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektu kogenerační jednotky na biomasu s použitím ORC cyklu a následným využitím tepelné energie k sušení dřevní biomasy pro briketovací linku. Úvodní části práce jsou věnovány ...
 • Pružné spojky na principu tekutin 

  Machů, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá pružnými hřídelovými spojkami, zejména novou kategorií spojek na principu tekutin. V práci je odvozen matematický model plynové pružiny a rotorové soustavy o dvou stupních volnosti. Poslední část ...
 • Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů 

  Ilichman, Ondřej
  Práce se zabývá problematiku konstrukce, řízení, přesnosti a dynamikou lineárních piezoelektrických motorů od firmy PiezoMotor Uppsala AB. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost zapůjčeného motoru v ...
 • Přesuvna elektromechanická 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh přesuvny pro přemisťování svazků plechů s rozvahou konstrukce elektromechanické a elektrohydraulické a provést důležité technické výpočty. Úvod práce obsahuje popis ...
 • Příprava a charakterizace elektrických vlastností CVD grafenových monokrystalů 

  Hulva, Jan
  Chemická depozice grafenu z plynné fáze (CVD) je metoda schopná produkovat grafenové monovrstvy velkých velkých rozměrů. Část experimentální práce v rámci této diplomové práce je zaměřena na depozici a analýzu grafenových ...
 • Příprava a použití exfoliovaných grafitových/grafenových vrstev v oblasti nanosenzoriky 

  Hrabovský, Miloš
  Tato diplomová práce se věnuje výrobě vrstev grafitu/grafenu a meření jejich transportních vlastností v závislosti na relativní vlhkosti. Grafenové šupinky byly nanášeny pomocí mechanického odlupování . Pro kontaktování ...
 • Příprava a vlastnosti pěnových materiálů na bázi Bioskla 

  Nedbalová, Radka
  Práce se zabývá přípravou a mechanickými vlastnostmi povlakovaných porézních struktur s otevřenou porozitou z práškového biokompatibilního materiálu Bioglass® 45S5. Tyto vzorky byly vyrobeny replikačních metodou s využitím ...
 • Příprava keramických materiálů se zvýšenou tepelnou vodivostí pro jaderné aplikace 

  Roleček, Jakub
  Oxid uraničitý (UO2) je v současnosti nejčastěji používaným materiálem jakožto palivo v komerčních jaderných reaktorech. Největší nevýhodou UO2 je jeho velmi nízká tepelná vodivost, a protože se při štěpení UO2 v jaderném ...
 • Příprava nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků 

  Gregor, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků. Literární rešerše je zaměřena na rozbor charakteristik hliníku a jeho slitin. Pozornost je dále věnována ...
 • Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách 

  Lednický, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy ...
 • Přívěs za traktor pro přepravu palivového dřeva a sypkého materiálu 

  Šetka, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednonápravového nebržděného sklopného přívěsu za traktor, určeného k převozu a sklopení partikulárních materiálů a palivového dřeva. Konstrukce přívěsu je založena na navrženém ...