Now showing items 297-316 of 438

 • Přívěs za traktor pro přepravu palivového dřeva a sypkého materiálu 

  Šetka, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednonápravového nebržděného sklopného přívěsu za traktor, určeného k převozu a sklopení partikulárních materiálů a palivového dřeva. Konstrukce přívěsu je založena na navrženém ...
 • Racionalizace provozu testování pohonů dveří pro kolejová vozidla 

  Grulichová, Jana
  Tato práce se věnuje možné racionalizaci provozu testování dveřních pohonů kolejových vozidel. Cílem je navrhnout řešení vedoucí ke zvýšení produktivity a redukci provozních nákladů. První část stručně popisuje historii a ...
 • Racionalizace technologie vrtání 

  Rozum, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na racionalizaci technologie vrtání děr v ložiskových kroužcích určených pro větrné elektrárny. Práce obsahuje přehled vrtacích nástrojů, rozbor stávajícího stavu a návrh racionalizačních opatření. ...
 • Racionalizace technologie výroby 

  Konečný, Petr
  Diplomová práce se zabývá racionalizací technologie výroby vybrané součásti. Úvodní část práce obsahuje krátké seznámení s firmou NTS Prometal Machining s.r.o. a stručný popis daného výrobku. V následující kapitole je ...
 • Racionalizace technologie výroby forem 

  Kalous, Ondřej
  Diplomová práce na téma Racionalizace technologie výroby forem se skládá ze dvou částí. V první části je popsán proces vstřikování plastických materiálů a rozbor stávajícího stavu výroby vstřikovacích forem. Druhá část ...
 • Racionalizace výrobního systému v podniku Prodia 

  Jakubec, Jan
  Práce se zabývá optimalizací výrobního systému ve strojírenském podniku Prodia s.r.o. V úvodu je provedena literární studie technologického projektování, představeny jsou metody rozboru, návrhové metody a kapacitní propočty. ...
 • Racionalizace výroby tělesa brusky 

  Mišelnický, Lukáš
  Práce je zaměřena na racionalizaci výroby Tělesa brusky, jakožto speciálního příslušenství pro svislý soustruh s typovým označením BASICTURN 1250 od firmy TOSHULIN, a.s. V práci jsou popsány problémy současné výroby a ...
 • Regálový zakladač pro obráběcí nástroje 

  Hradil, Martin
  V dnešní době existují obrovská obráběcí centra na celém světě, ve kterých se stále častěji využívá automatizace. Díky tomu odpadá nutnost lidského zásahu do výměny obráběcích nástrojů, nebo jejich uložení ve skladu. Všechny ...
 • Rekonstrukce stanice AXMAT 

  Gergel, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou experimentálnej stanice AXMAT, ktorá je určená pre testovanie axiálnych ložísk. Hlavným cieľom je návrh nového hydraulického spôsobu zaťažovania a jeho následná realizácia v podobe ...
 • Rekuperace energie u HPV 

  Bittner, Ivo
  Diplomová práce se zabývá komplexním studiem a návrhem rekuperační soustavy silničního vozidla poháněného lidskou silou. Obsahuje přehled různých typů rekuperačních prostředků, jejich vlastnosti, výhody, nevýhody a ...
 • Robotizované pracoviště pro ukládání 25 kg pytlů maltové směsi na paletu 

  Falta, Libor
  Cílem diplomové práce je návrh robotizovaného pracoviště (RTP) pro ukládání pytlů na paletu s výkonem 600 pytlů za hodinu. Pro úvod do problematiky řešeného zadání se úvodní část práce zabývá všeobecným pojednáním o ...
 • Rozdělení a aplikace matic flexibilního prototypového nástroje 

  Rygl, Ondřej
  V dnešní době jsou ceny nástrojů na výrobu prototypů a malých sérií vysoké, stejně jako dodatečné změny v různých nástrojích prodražují finální produkt. Flexibilní nástroj nabízí vhodnou alternativu k výrobě široké škály ...
 • Řadový čtyřválcový motor sportovního vozu 

  Šopík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem závodního čtyřválcového motoru pro použití v závodech rallye s požadavkem nízké hmotnosti celé konstrukce, a to za použití vybraných pravidel kategorie Super 2000. Výpočtová ...
 • Řešení dynamiky pohonné jednotky ve vozidle 

  Hodas, David
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení a volba nejvhodnější možnosti uložení pohonné jednotky ve vozidle kategorie Formule Student. Hodnotí celkové dynamické chování pohonné jednotky, která má být uložena v rámu vozu ...
 • Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru 

  Lux, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá kmitáním pohonné jednotky na dynamometru. Pro tento problém mi byl přidělen šestiválcový motor, který je spojen pomocí pružné spojky s dynamometrem. Na základě zjednodušeného výpočtového ...
 • Řešení technologie součásti "ventil s kondenzační smyčkou" 

  Jarkovský, Marcel
  Diplomová práce se zabývá technologii výroby tělesa ventilu ve firmě Armaturka Vranová Lhota, a.s. V první části je představení firmy a vyráběného sortimentu. Druhá část je zaměřena na rozbor součásti, kde je řešena ...
 • Řízení lineární pohonů HIWIN 

  Roman, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na lineární pohony s třífázovými lineárními synchronními elektromotory, jejich senzorickou soustavu a řízení. V úvodní části je proveden rozbor principu funkce a klasifikace lineárních motorů, ...
 • Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA 

  Opluštil, Aleš
  Tato diplomová práce se zaobírá posouzením vhodnosti použití originálních pohonů na starším průmyslovém robotu KUKA KR 15/2 s novým řídicím systémem od společnosti KEBA. Z řídicí skříně KR C1 je původní řídicí systém odebrán ...
 • Řízení teploty nanostruktur pomocí absorpce světla 

  Kovács, Roland
  Diplomová práce se zabývá novou metodou rychlého ohříváním nanostruktur pomocí fokusovaného laserového svazku s využitím lokalizovaných plazmonů (kolektivní oscilace elektronů). Pomocí lokální změny teploty může být zahájen ...
 • Řízení výroby zemědělských stacionárních strojů z hlediska bezpečnosti 

  Štancl, Václav
  Hlavní náplní diplomové práce je provedení a vyhodnocení bezpečnostního auditu ve vybrané společnosti pomocí příručky Self-audit Handbook for SMEs. V rámci identifikace bezpečnostních rizik ve firmě je také provedeno ...