• Aplikace nanotechnologií pro detekci biomolekul 

  Váňa, Rostislav
  Tato práce se zabývá použitím kovových nanostruktur k detekci biomolekul. Byl vytvořen postup pro stabilizaci roztoků zlatých nanočástic pro lepší použitelnost v biologických vzorcích a biochemických procesech, kde mohou ...
 • Návrh konstrukce omílácího stroje 

  Coufal, Martin
  Diplomová práce se ve své první části zaměřuje na popis technologie omílání a přehled jednotlivých aplikací, ve kterých je možné tuto technologii použít. Na toto téma navazuje popis omílání na mokro s použitím keramických ...
 • MEMS termoelektrický generátor v letecké aplikaci 

  Janák, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem autonomního zdroje elektrické energie založeného na MEMS termoelektrickém generátoru. Uvažovaný generátor bude následně použit pro napájení autonomní senzorické jednotky pro letecké ...
 • Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy 

  Jiskra, Milan
  Vývoj svařovací technologie je hnán neustále kupředu především z důvodu snižování výrobních nákladů a nákladů na dodatečné rovnání svařenců vlivem tepelných deformací. Proto přední výrobci svařovacího zařízení přichází s ...
 • Modernizace ST-NT dílu parní turbiny 300 MW 

  Pavlik, Richard
  Cílem této diplomové práce je modernizace kondenzační třítělesové parní turbíny s přihříváním typu K300-170 o výkonu 300 MW. V první části je uveden tepelný výpočet bilančního schématu, který vychází z parametrů ze zadání ...
 • Studie rozmístění dílů SCR systému na traktoru s pevnostní analýzou vybraných komponentů 

  Polnický, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou výfukového systému pro splnění emisních norem Stage IV. Jsou probrány mechanismy vzniku emisních složek a systémy nutné pro jejich snížení. Součástí je analýza umístění komponent ...
 • Využití odpadního tepla z prádelenského provozu 

  Križan, Andrej
  Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia odpadného tepla. Jej podstatná časť sa preto zaoberá dostupnými metódami využitia odpadného tepla a ich analýzou, pričom sa vo veľkej miere venuje tepelným ...
 • Šroubový lis 50t 

  Švábenský, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení lisu, který slouží pro laboratorní zkoušky materiálu metodou ECAP. V práci je obsažen návrh jednotlivých konstrukčních skupin a jejich popis, včetně tvorby 3D modelu.
 • Deformačně-napěťová analýza sklápěcího mechanismu předního sedadla 

  Gergeľ, Erik
  Diplomová práca sa zoberá vytvorením výpočtového modelu pre deformačne - napäťovú analýzu sklápacieho mechanizmu predného sedadla osobného automobilu. Výpočet bol realizovaný metódou MKP pre statický a dynamický prípad ...
 • Napjatostní, deformační a spolehlivostní analýza přední kompozitní nápravy lehokola 

  Ondrejka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitní nápravy lehokola – tříkolky firmy AZUB pro analýzu deformačně napěťových stavů. Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část obsahuje seznámení ...
 • Příprava a vlastnosti pěnových materiálů na bázi Bioskla 

  Nedbalová, Radka
  Práce se zabývá přípravou a mechanickými vlastnostmi povlakovaných porézních struktur s otevřenou porozitou z práškového biokompatibilního materiálu Bioglass® 45S5. Tyto vzorky byly vyrobeny replikačních metodou s využitím ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Merenus, Ondřej
  Tato práce se bude věnovat návrhu konstrukce multifunkčního obráběcího centra. Práce vzniká ve spolupráci s kolegy Bc. Michalem Kunorzou, který řeší rotační stůl stroje, a Bc. Tomášem Grëtzem, který má zadán návrh obráběcího ...
 • Závodní zážehový přeplňovaný motor 

  Kopeček, Martin
  Diplomová práce se zabývá úpravou zážehového přeplňovaného motoru pro závodní použití. Hlavním cílem bylo navrhnout typ vhodného turbodmychadla a potřebné změny pro správnou funkci motoru. Pro úpravu se vycházelo z motoru ...
 • Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů 

  Poláková, Annamária
  Hlavnou náplňou práce je popísanie technológií odstraňovania znečisťujúcich látok so zameraním na ťažké kovy. S tým súvisia kapitoly popisujúce vznik znečisťujúcich látok a ich účinok na ľudské zdravie. Práca je zameraná ...
 • Popis napjatosti a deformace na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech 

  Žák, Stanislav
  Cílem této práce je porovnání velikosti plastické zóny na čele trhliny, určené analytickým lineárním a elasto-plastickým řešením za využití metody konečných prvků (program ANSYS). Výpočty jsou prováděny pro trhlinu zatíženou ...
 • Návrh čerpací stanice pro dopravu hydrosměsi 

  Béreš, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou prúdenia hydrozmesí v potrubí. V prvej časti práce sa zaoberám vlastnosťami disperzných sústav, používaných čerpadiel a dopravných potrubí. Zvláštna pozornosť je venovaná bagrovacím ...
 • Čištění bioplynu pomocí metody PSA (adsorpce za měnícího se tlaku) 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je problematika zušlechťování bioplynu. Jako směs plynů vyprodukovaná během anaerobní digesce, obsahuje energeticky hodnotný metan ale i další látky, které chceme odstranit. Uvedeme motivaci ...
 • Optimalizace vyhodnocování testů sloupku řízení 

  Janda, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá studií postupu vyhodnocování crash testů sloupku řízení automobilu a jeho následné optimalizování v podobě vytvoření vyhodnocovací sekvence, která značně urychlí proces vyhodnocení. V teoretické ...
 • Návrh porézních struktur pro aditivní výrobu technologií selective laser melting 

  Vrána, Radek
  Kovová aditivní technologie nám umožňuje vytvářet tvarově velmi složité objekty, které jsou konvenčními technologiemi jen velmi obtížně vyrobitelné. Příklad takového dílu je porézní struktura, která je tvořena pravidelně ...
 • Laserově svařovaný tlakový zásobník systému Common Rail 

  Vyskočil, Lukáš
  Tato práce se zabývá změnou ve výrobním procesu tlakového zásobníku za účelem zvýšení kvality výsledného produktu za současného snížení kvalitativních a technických výpadků. Mimo to je v práci zahrnuta rešerše systému ...