Now showing items 1-20 of 495

 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Henzl, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem štípacího stroje na dřevo včetně pevnostních a kontrolních výpočtů a návrhu jeho hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální rozměry dřevěné kulatiny, které ...
 • Termodiagnostika - dotykové a bezdotykové měření teploty 

  Mikula, Martin
  Diplomová práce se zabývá termodiagnostikou v průmyslové praxi, která je v dnešní době značně důležitá pro posuzování technického stavu objektu na základě teploty. Obsahuje přehled metod dotykového, bezdotykového měření ...
 • Návrh a implementace SW architektury bezpilotního letounu 

  Kuchař, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací SW architektury řízení bezpilotního letounu za účelem sběru letových dat, integrace automaticky generovaného kódu autopilota z nástroje Matlab Simulink a komunikace s pozemní stanicí.
 • Návrh mechanického a elektrického subsystému bezpilotního letounu 

  Kraus, David
  Tato práce se zabývá vytvořením platformy pro testování stabilizačních a řídicích algoritmů pro UAV. Byl vybrán vhodný model letadla, do kterého byla navržena struktura řídicí a výkonové elektroniky. Byla provedena rešerše ...
 • Koncepce pro 5 nápravový přívěs / 4 nápravový návěs s výměnnými nástavbami 

  Šeda, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce 5 nápravový přívěs / 4 nápravový návěs s výměnnými nástavbami. Úvodním bodem práce je rešerše možných řešení obou variant. Druhou částí je zdůvodněný výběr vlastní koncepce ...
 • Simulační modelování bezpilotního letounu 

  Příleský, Libor
  Bezpilotních prostředků a možností jejich uplatnění stále přibývá. Pokud chceme navrhnout systém jejich autopilota, potřebujeme počítačový model, na kterém tento návrh budeme moct vyzkoušet a odladit. Tato práce se zabývá ...
 • Přesuvna elektromechanická 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh přesuvny pro přemisťování svazků plechů s rozvahou konstrukce elektromechanické a elektrohydraulické a provést důležité technické výpočty. Úvod práce obsahuje popis ...
 • Výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu 

  Kukačka, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu průhybu a kritických otáček rotoru elektrických strojů. V práci jsou použity dvě metody výpočtu. První je metoda přenosových matic, se kterou je spojeno prostředí Matlab. ...
 • Návrh nového autoservisu 

  Bejda, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit návrh nového autoservisu v nové lokalitě na základě stávajících zkušeností firmy. První část této práce tvoří rozbor stávající situace firmy, analýza stávajícího provozu, ekonomický průzkum v ...
 • Návrh vhodné technologie výroby pro součást "patka sloupku" 

  Langr, Aleš
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia, předkládá návrh vhodné technologie výroby pro součást “patka sloupku“, která slouží k uchycení filtrační jednotky k zemi. Materiálem je ocelový plech ...
 • Obrábění žáruvzdorných keramických materiálů frézováním 

  Reiter, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění keramických materiálů. V teoretické části je popsáno rozdělení keramických materiálů, jejich struktura, výroba a vlastnosti. Dále je v této kapitole uvedeno rozdělení žáruvzdorných ...
 • Vliv podstatných parametrů na velikost radiální vůle a deformačně napěťové stavy v kuličkovém ložisku 

  Šperka, Václav
  Diplomová práce se zabývá výzkumem vlivu vybraných podstatných parametrů na deformačně napěťové stavy v jednořadém radiálním kuličkovém loţisku. Je kvantifikován vliv zatíţení, velikosti a řady loţiska, dále pak ověřen ...
 • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

  Sejkora, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby unášecího čepu z oceli 17 021 pomocí objemového tváření za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Pro výrobu byly navrţeny 2 varianty technologického postupu, z nichţ ...
 • Návrh konstrukce elektrické koloběžky 

  Lamberský, Václav
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh elektrokoloběžky. V první části práce je provedena rešerše používaných řešení konstrukcí a typů pohonů. V dalších kapitolách práce jsou počítány a voleny elektromotor, akumulátor ...
 • Aplikace stereovize a počítačového vidění 

  Bubák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá využitím softwarového nástroje Computer Vision System Toolbox pro vytvoření aplikací v počítačovém vidění. Na začátku práce je provedena rešerše snímání obrazu a jeho reprezentace pomocí ...
 • Návrh mikropojezdu pro harvestor H 40 

  Jonák, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydrostatického pojezdu pro harvestor. Jsou v ní počítány parametry stávajícího pojezdu jako rychlost, hydraulické ztráty a tažná síla stroje. Protože nyní jsou tyto parametry ...
 • Výroba konektoru 

  Kočka, Jiří
  Diplomová práce zpracovává návrh technologie výroby konektoru z bronzového plechu CuSn6 tloušťky 1,5 mm v sérii 1 600 000 kusů za rok. Z možných variant řešení způsobů výroby byla zvolena technologie stříhání, ohýbání a ...
 • Návrh nového systému balancování montážních linek dveřních pohonů kolejových vozidel 

  Kolečkář, Jan
  Tato práce se zabývá měření časových snímků a následně balancování montážní linky ve firmě IFE-CR, a.s. v segmentu pohonů dveří kolejových vozidel. V první části jsou uvedeny metody měření práce, metoda zlepšování kvality ...
 • Technologie výroby vysokotlakého zásobníku paliva a její kontrola 

  Attasek, Radek
  Práce je zaměřena na rozbor stávajícího stavu technologie výroby a kontroly kvality vysokotlakého zásobníku paliva. Zaměřuje se zejména na makro-metalografickou zkoušku kvality a polohy svaru, možnosti jejího provedení, ...