Poslední příspěvky

 • Aplikace mikrofonního pole 

  Toman, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem problematiky snímání zvukových signálů v prostoru pomocí mikrofonního pole. Na základě popisu vybrané koncepce mikrofonního pole je charakterizována základní metoda beamformingu (Delay and ...
 • Analýza GSM sítě pomocí open source SW rádia 

  Kilian, Petr
  Tato práce se zabývá budováním a analýzami GSM sítí pomocí open-source projektů. Pro budování se používá softwarově definované rádio – zde kit USRP1, na kterém je pomocí GNU Radia zprovozněn software OpenBTS. Jako ústředna ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Umělá neuronová síť RCE 

  Maceček, Aleš
  Práce se zabývá umělou neuronovou sítí RCE, zvláště popisem topologie, vlastností a algoritmem učení sítě. Práce obsahuje popis vytvořeného programu uTeachRCE pro učení RCE sítě a programu RCEin3D, vytvořeného pro vizualizaci ...
 • Automatická anotace obrazu 

  Hegmon, Jiří
  Rozeznávání a porovnávání obrazu je jedním z hlavních problémů a okruhů oboru počitačového vidění. Tato práce k těmto dvěma problémům připojuje třetí, rozpoznání semantiky, významu obrazu, tzv. anotaci nebo label. Práce ...
 • Statický model scény 

  Sikora, Jan
  Práce se zabývá různými metodami detekce pozadí a s tím související detekcí pohybu ve scéně. Je postupováno od nejjednodušších metod k složitějším. U každé jsou zhodnoceny možnosti použití, její nedostatky. V úvodu jsou ...
 • Kladné elektrody pro lithno-iontové akumulátory na bázi LiCoO2 

  Krištof, Petr
  Tato práce se věnuje materiálům používaných při výrobě katod Li-ion baterií. Zejména se jedná o materiál LiCoO2 a jeho dotování alkalickými kovy. První část se zabývá charakteristikou Li-ion baterií, používanými materiály, ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při paralelním provozu uzlových oblastí R Čebín a R Sokolnice 

  Múdry, Peter
  V súčasnosti v distribučnej sieti 110 kV spoločnosti E.ON je uzlová oblasť rozvodni Čebín a rozvodni Sokolnice prevádzkovaná samostatne. Na kaţdú uzlovú oblasť pripadá jeden napájací transformátor 400/110 kV. V prípade ...
 • Brána pro překlad signalizačních zpráv pro videokonference 

  Seifert, David
  Obecně se pod pojmem brána (Gateway) v počítačových sítích myslí uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Tato diplomová práce se zabývá překladem mezi 2 protokoly, protokolem SIP a protokolem WebSocket. Tento ...
 • Segmentace a modelování cévního stromu ve snímcích sítnice 

  Václavík, Jan
  Studie cévního stromu v obrazech sítnice mají využití nejen na poli medicíny, ale také biometrie. Matematický popis cévního řečiště sítnice by mohl pomoci k ulehčení a vylepšení diagnóz některých chorob, k jejich automatické ...
 • Návrh a optimalizace spínaného zdroje řízeného mikrokontrolérem 

  Smejkal, Vít
  Tato práce se v úvodu věnuje topologii spínaných zdrojů a vlastnostem magnetických materiálů. Zvláštní pozornost je věnována nanokrystalickým materiálům. Dále se věnuje problematice simulace chování feromagnetika a měření ...
 • Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí 

  Zembol, Filip
  Tématem této diplomové práce je statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí pomocí fylogenetických stromů. V teoretické části vypracujeme literární rešerši metodologie odhadu průběhu fylogeneze na základě ...
 • Řízený zdroj pulzního elektrického pole 

  Burian, Josef
  Cílem diplomové práce je návrh výkonového zdroje určeného pro generování pulsního elektrického pole pro potřeby technologického procesu elektroporace ovocných moštů a rmutů. Na základě požadovaných impulsů dále navrhnout ...
 • Výzkum spolehlivosti statických elektroměrů 

  Voborník, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá stanovením spolehlivosti statických elektroměrů. Po prvních dvou kapitolách pojednávajících o elektroměrech a spolehlivosti obecně, jsou zde presentovány tři možné cesty k získání ...
 • Webová aplikace na platformě JAVA pro odevzdávání dat a jejich vyhodnocení 

  Zelenka, Pavel
  Práce se týká především využití programovacího jazyka Java pro tvorbu webové aplikace pro pořádání soutěží s biomedicínskými daty. Je zaměřena na zhodnocení a výběr nástrojů pro vývoj a provoz takovéto aplikace. Součástí ...
 • Adaptivní rozdělovač datového toku 

  Kazelle, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro použití sériového rozhraní SGMII (serial gigabit multimedia independent interface) v adaptivním rozdělovači datového toku rámců pro sítě Gigabit Ethernet standard ...
 • Přenos informací po síti Ethernet 

  Kutílek, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá přenosem informací po síti Ethernet. V této práci byl vybrán vhodný mikrokontrolér a komunikační modul, který zajištuje přenos dat z Ethernetu na SPI sběrnici, dále bylo zvoleno optimální ...
 • Algoritmy bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem 

  Mališ, Martin
  Cílem této diplomové práce je porovnání algoritmů pro bezsnímačové řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Pozornost je zaměřena zejména na deterministické metody estimace stavů, ověření jejich dynamických ...
 • Skener elektromagnetických polí a jeho využití při měření elektromagnetické kompatibility 

  Chupáč, Michal
  Cieľom diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou EMC a možnosťami využitia skeneru elektromagnetických polí RS321 na predcertifikačné merania. V úvodnej časti je na základe zistených vlastností dostupného vybavenia ...
 • Řízení a vizualizace provozních veličin fytotronových komor 

  Baudyš, Adam
  V této práci došlo k nastínění principů a způsobů regulace fyzikálních veličin za cílem co nejefektivnějšího pěstování rostlin. Na základě zjištěných faktů byl zvolen a naprogramován způsob ovládání fytotronové komory v ...

Zobrazit další