• Segmentace optického disku ve snímcích sítníce 

  Vymazal, Bronislav
  Cílem této práce bylo vytvořit kompaktní algoritmus sloužící k lokalizaci, segmentaci a sledování optického disku v sekvencích obrazů sítnice. Pro účely lokalizace byla použita nová metoda založena na „fast radial transform“. ...
 • Určení pozice útočníka při pokusu o neoprávněný přístup do operačního systému 

  Pokorný, Josef
  Předkládaná diplomová práce se zabývá určením fyzické polohy potenciálního útočníka na operační systém. Ve své práci zmiňuji základní způsoby útoku na operační systém: spam a viry, zjišťování informací o síti dostupných ...
 • Modelování diferenčního proudového zesilovače 

  Polák, Josef
  Cílem moji diplomové práce bylo programování měřících systémů pro stejnosměrná, střídavá a impedanční měření. Každý měřící systém měří vybrané charakteristiky proudového zesilovače s řiditelným zesílením DACA_N. Ovládací ...
 • Návrh a testování stochastické navigace v TRASI 

  Erben, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem a implementací algoritmů hledání trasy v dopravním simulátoru TRASI. Tyto algoritmy jsou schopny naplánovat trasu vozidla sestávající ze seznamu křižovatek, kterými musí vozidlo projet. Dále se práce ...
 • Výrobní logistika výroby desek plošných spojů 

  Susko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového provozu na výrobu desek plošných spojů s kapacitou 40 000 m2 ročně. Popisuje základní principy návrhu nové výroby, principy výrobní logistiky a technologického projektování, postup ...
 • Vysokorychlostní optický spoj pro krátké vzdálenosti 

  Pučálka, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem, návrhem a realizací vysokorychlostního optického spoje pro krátké vzdálenosti. V úvodu práce je rozebrána problematika optických bezkabelových spojů, jejich vlastnosti, parametry a ...
 • Afinní lícování nativních a postkontrastních CT snímků mozku 

  Chmelík, Jiří
  Tato práce se zabývá řešením problému registrace obrazů mozku pořízených rentgenovou výpočetní tomografií. Úvodem práce je seznámení s metodami geometrických transformací obrazů, zejména pak afinní transformací. Dále se ...
 • Cyklovací režimy olověných akumulátorů 

  Mičák, Tomáš
  Hlavním cílem diplomové práce zkoumat problematikou olověného akumulátorů a jejích cyklovácími režimy v různém nastavení. Teoretické část popisuje historii, typy bezúdržbových akumulátorů, degradační mechanismy a jejích ...
 • Modelování technologických kroků kontaktování čipu mikrodrátkem 

  Houserek, Jiří
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem kontaktování polovodičových čipů metodou wire-bonding. Jsou zde zmíněny základní typy pouzder polovodičových čipů a metoda jejich kontaktování. Dále je zde popsáno pracovní prostředí ...
 • Využití tlustých vrstev v moderní elektronice 

  Somer, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá technologií tlustých vrstev a jejím možným použitím pro nekonvenční aplikace. První část práce je rešeršní a zaměřuje se především na aplikace tlustovrstvé technologie v různých oblastech ...
 • Systém pro monitorování a nastavení signálového procesoru v digitálním reproduktorovém systému 

  Laník, Jakub
  Projekt se zabývá teoretickým návrhem digitálního reproduktorového systému a jeho nadřazeným ovládacím softwarem s GUI. Tento digitální systém je složen z jedné hlavní jednotky Master, která má za úkol digitalizovat různé ...
 • Centrální řidicí systém inteligentního domu 

  Novotný, Jan
  Práce pojednává o řízení inteligentního domu. Dělí se na tři části. První část pojednává o obecné teorii inteligentních domů. Druhá část popisuje teoretický rozbor problému. Poslední část se zabývá samotnou realizací.
 • Studie efektivnosti chodu fotovoltaické elektrárny 

  Kozumplík, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá studií efektivnosti chodu fotovoltaické elektrárny. V teoretické části jsou popsány legislativní kroky, které vedly k rozvoji výstavby fotovoltaických elektráren nejen u nás, ale i v celé Evropě. ...
 • Metody akvizice pro DCE-MRI 

  Kudlička, Petr
  V této diplomové práci popisuji základy měření magnetickou resonancí. Zamě-řuji se především na metody DCE-MRI s T1 váhováním o¬brazu. Zmiňuji základní kon-trastní látky užívané v MRI zobrazování. Popisuji vybrané pulsní ...
 • Iontoměničové membrány na bázi polyvinylalkoholu pro palivové články s polymerním elektrolytem 

  Benčik, Ondřej
  Palivové články jsou perspektivním alternativním zdrojem energie. Dosud používané kvalitní polymerní membrány Nafion® jsou velice drahé, proto se hledá náhrada. Tato práce se zabývá výrobou a zkoumáním vlastností Iontoměničových ...
 • Meteostanice 

  Beneděla, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací koncepce domácí meteostanice, která se skládá ze tří částí, a to měřicí centrály, zobrazovací stanice a bezdrátového přijímacího modulu USB. Měřicí centrála se zabývá sběrem základních ...
 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí rekurentního diagramu 

  Franěk, Pavel
  Cílem této diplomové práce je popsání variability srdečního rytmu a seznámení se s metodami její analýzy, tedy sledováním změn srdečního rytmu v záznamu signálu elektrogramu a to pomocí metod v časové oblasti a pomocí ...
 • Víceúčelový informační systém založený na PHP frameworku 

  Kašparec, Michal
  Tato práce porovnává několik známých PHP frameworků a jejich hlavní vlastnosti. Tvorbu redakčního systému s využitím propracovaného administračního rozhraní a přístupových práv. Dále realizaci modulu pro objednání a správu ...
 • Dynamická viskozita elektroizolačních kapalin 

  Míka, Petr
  Diplomová práce se zabývá perspektivními elektroizolačními kapalinami šetrnými k životnímu prostředí. V práci jsou uvedeny důležité vlastnosti v současnosti používaných elektroizolačních kapalin. Je popsána fyzikální ...
 • Určení výšky osob z řečového projevu 

  Pelikán, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na určení výšky osob z řečové nahrávky. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. Byla vybrána studie, ...