Poslední příspěvky

 • Studium jevů limitujících životnost sekundárních článků Ni-Zn 

  Chladil, Ladislav
  Tato disertační práce se zabývá studiem vlivu vybraných aditiv na kladnou a zápornou elektrodu Ni-Zn sekundárních článků. První skupinu aditiv tvoří anorganické přísady, které umožňují snížení rozpustnosti ZnO v elektrolytu ...
 • Parametry sítí FTTx 

  Münster, Petr
  Tato práce se zabývá parametry sítí FTTx a možnostmi zvýšení limitních hodnot některých vybraných parametrů. První a druhá kapitola popisují nezbytnou teorii pro pochopení výstupů v dalších částech práce. V praktické části ...
 • Analýza řečových promluv pro IT diagnostiku neurologických onemocnění 

  Mekyska, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem systému analýzy hypokinetické dysartrie, jakožto poruchy motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 90 % pacientů s Parkinsonovou nemocí. Pozornost je zde věnována především ...
 • Výzkum a vývoj moderních emisních senzorů typu MEMS 

  Pekárek, Jan
  Disertační práce je zaměřená na základní výzkum a vývoj moderních emisních senzorů typu MEMS. Moderní emisní senzor na bázi emise z pole nanostrukturovaných materiálů představuje zcela inovativní přístup při snímání tlaku. ...
 • Lokalizace osob založená na využití bezdrátových sítí a inerciálních senzorů 

  Kaňa, Zdeněk
  Tato práce se zaměřuje na vývoj navigačního algoritmu pro systémy vhodné k lokalizaci osob v budovách a městských prostorech. Vzhledem k požadovaným nízkým nákladům na výsledný navigační systém byla uvažována integrace ...
 • Anténní řady se syntetizovanou kmitočtovou závislostí zisku 

  Všetula, Petr
  V disertační práci popisuji metodu syntézy dipólové anténní řady s definovanou schopností prostorové a spektrální filtrace. Díky prostorové filtraci se směr hlavního laloku a hodnota zisku mění v celém pracovním pásmu jen ...
 • Antény pro oblasti (sub)milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Disertační práce se zabývá návrhem a optimalizací kruhově polarizované anténa pro oblast terahertzových kmitočtů. V práci se věnuji zjednodušené teorii terahertzového zdroje a návrhu vhodné antény pro tento zdroj. Návrh ...
 • Metoda konečných prvků v časové oblasti a její aplikace 

  Cigánek, Jan
  Disertační práce se zabývá modelováním dispersních materiálů metodou konečných prvků v časové oblasti. V práci jsem navrhl matematický model zahrnující dispersní modely a aplikoval jsem na něj metodu konečných prvků. ...
 • Numerická analýza vlivu elektromagnetických polí na malá letadla 

  Řezníček, Zdeněk
  Tato disertace se zabývá numerickou analýzou vlivu elektromagnetických polí na malá letadla s kompozitními částmi, a to z hlediska jejího možného inovativního využití jako jedné z cest posouzení inherentní ochrany letounu ...
 • Rozpoznání emočního stavu z hrané a spontánní řeči 

  Atassi, Hicham
  Dizertační práce se zabývá rozpoznáním emočního stavu mluvčích z řečového signálu. Práce je rozdělena do dvou hlavních častí, první část popisuju navržené metody pro rozpoznání emočního stavu z hraných databází. V rámci ...
 • Modely řídicích kanálů systému LTE 

  Miloš, Jiří
  Dizertační práce se zabývá zpracováním signálu fyzických řídicích kanálů systému LTE a vyšetřováním bitové chybovosti při přenosu řídicí informace z vysílače do přijímače v závislosti na podmínkách příjmu. Práce je rozdělena ...
 • Perspektivní obvodové struktury pro modulární neuronové sítě 

  Bohrn, Marek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem nové obvodové struktury pro implementace dopředných neuronových sítí. Navržená struktura využívá nekonvenční uspořádání sběrnic pro propojení dílčích bloků. Přínos navržené struktury ...
 • Nové trendy v oblasti mobility v datových sítích 

  Skořepa, Michal
  Dizertační práce se zabývá návrhem nového algoritmu řízení handoveru v rámci protokolu Mobile IPv6, který umožní nasazení tohoto protokolu v leteckých datových sítích. Existující algoritmy řízení handoveru sice dosahují ...
 • Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji 

  Ptáček, Michal
  Práce se zabývá principy funkce nízkoteplotního palivového článku s polymerním elektrolytem (PEMFC), fotovoltaického zdroje (FVE) a větrného zdroje energie (VTE) a řeší jejich podrobná matematická vyjádření. V rámci práce ...
 • Kvalita služby v konvergovaných systémech s prvky řízenými neuronovou sítí 

  Polívka, Michal
  Kvalita služby (QoS) je v konvergovaných systémech důležitým parametrem. Disertační práce se zabývá výzkumem její implementace do navrženého nového síťového prvku. Byl navržen a implementován nový protokol inspirovaný IP ...
 • Registrace obrazů - aplikace v oftalmologii a ultrasonografii 

  Harabiš, Vratislav
  Registrace medicínských obrazů je v dnešních dnech široce používaná, ale zároveň je i jednou z oblastí zájmu vědeckého výzkumu. Stále nové a vylepšené zobrazovací systémy si žádají stále lepší a výkonnější metody registrace ...
 • Nová struktura modulátoru delta-sigma nízkého řádu s vysokým rozlišením 

  Kledrowetz, Vilém
  Překládaná dizertační práce se zabývá novou strukturou modulátoru delta-sigma (), která potlačuje vlivy vyšších harmonických složek a umožňuje dosáhnout vysokého rozlišení až 16 bitů. Nová navržená struktura kombinuje ...
 • Slabě zpožděné lineární rovinné systémy diskrétních rovnic 

  Halfarová, Hana
  Dizertační práce se zabývá slabě zpožděnými lineárními rovinnými systémemy s konstantními koeficienty. Charakteristická rovnice těchto systémů je identická s charakteristickou rovnicí systému, který neobsahuje zpožděné ...
 • Syntéza moderních struktur kmitočtových filtrů 

  Friedl, Martin
  Perspektivní oblastí, kam se zaměřuje současná pozornost v oboru syntézy moderních kmitočtových struktur, je oblast kmitočtů filtrů do 10 MHz, neboť rychlý rozvoj moderních technologií umožňuje realizaci moderních struktur ...
 • Termodynamické senzory na principu bilanční rovnováhy 

  Řezníček, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou monitorování výskytu a průběhu minoritních událostí v termodynamických soustavách pomocí termodynamických senzorů založených na principu bilanční rovnováhy. Základem této práce je nalezení ...

Zobrazit další