Recent Submissions

 • Vysokoteplotní procesy ve výrobě křemíkových fotovoltaických článků 

  Frantík, Ondřej
  Práce je zaměřena na vysokoteplotní procesy ve výrobě krystalických solárních článků. Hlavním tématem výzkumu je difúze tradičních příměsí fosforu a boru. Difúzní procesy pro vytváření solárních článků jsou odlišné v ...
 • Energeticky efektivní zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce se soustředí na energetickou efektivitu dílčích aspektů při zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě (WSN) a snaží se nalézt cesty pro další snížení spotřeby energie pro výpočetně náročné aplikace WSN. ...
 • Analýza řečových promluv pro IT diagnostiku neurologických onemocnění 

  Mekyska, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem systému analýzy hypokinetické dysartrie, jakožto poruchy motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 90 % pacientů s Parkinsonovou nemocí. Pozornost je zde věnována především ...
 • Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji 

  Ptáček, Michal
  Práce se zabývá principy funkce nízkoteplotního palivového článku s polymerním elektrolytem (PEMFC), fotovoltaického zdroje (FVE) a větrného zdroje energie (VTE) a řeší jejich podrobná matematická vyjádření. V rámci práce ...
 • Rozpoznání emočního stavu z hrané a spontánní řeči 

  Atassi, Hicham
  Dizertační práce se zabývá rozpoznáním emočního stavu mluvčích z řečového signálu. Práce je rozdělena do dvou hlavních častí, první část popisuju navržené metody pro rozpoznání emočního stavu z hraných databází. V rámci ...
 • Transportní a šumové charakteristiky tranzistorů MOSFET 

  Chvátal, Miloš
  Dizertační práce je zaměřená na analýzu transportních charakteristik v submikronových a mikronových tranzistorech MOSFET. Na základě předpokladu, že gradient divergence proudové hustoty v kanálu je nulový, je odvozena ...
 • Termodynamické senzory na principu bilanční rovnováhy 

  Řezníček, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou monitorování výskytu a průběhu minoritních událostí v termodynamických soustavách pomocí termodynamických senzorů založených na principu bilanční rovnováhy. Základem této práce je nalezení ...
 • Kvalita služby v konvergovaných systémech s prvky řízenými neuronovou sítí 

  Polívka, Michal
  Kvalita služby (QoS) je v konvergovaných systémech důležitým parametrem. Disertační práce se zabývá výzkumem její implementace do navrženého nového síťového prvku. Byl navržen a implementován nový protokol inspirovaný IP ...
 • Studium jevů limitujících životnost sekundárních článků Ni-Zn 

  Chladil, Ladislav
  Tato disertační práce se zabývá studiem vlivu vybraných aditiv na kladnou a zápornou elektrodu Ni-Zn sekundárních článků. První skupinu aditiv tvoří anorganické přísady, které umožňují snížení rozpustnosti ZnO v elektrolytu ...
 • Parametry sítí FTTx 

  Münster, Petr
  Tato práce se zabývá parametry sítí FTTx a možnostmi zvýšení limitních hodnot některých vybraných parametrů. První a druhá kapitola popisují nezbytnou teorii pro pochopení výstupů v dalších částech práce. V praktické části ...
 • Modely řídicích kanálů systému LTE 

  Miloš, Jiří
  Dizertační práce se zabývá zpracováním signálu fyzických řídicích kanálů systému LTE a vyšetřováním bitové chybovosti při přenosu řídicí informace z vysílače do přijímače v závislosti na podmínkách příjmu. Práce je rozdělena ...
 • Numerické modelování periodických struktur 

  Nešpor, Dušan
  Práce se zabývá zkoumáním dynamického elektromagnetického pole na periodických strukturách. Pozornost je zaměřena na tři hlavní typy rezonančních struktur, podle možnosti jejich využití. Prvním typem jsou materiály realizující ...
 • Návrh analogových obvodů s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem 

  Alsibai, Ziad
  Disertační práce je zaměřena na výzkum nejběžnějších metod, které se využívají při návrhu analogových obvodů s využití nízkonapěťových (LV) a nízkopříkonových (LP) struktur. Tyto LV LP obvody mohou být vytvořeny díky ...
 • Anténní řady se syntetizovanou kmitočtovou závislostí zisku 

  Všetula, Petr
  V disertační práci popisuji metodu syntézy dipólové anténní řady s definovanou schopností prostorové a spektrální filtrace. Díky prostorové filtraci se směr hlavního laloku a hodnota zisku mění v celém pracovním pásmu jen ...
 • Lineární maticové diferenciální rovnice se zpožděním 

  Piddubna, Ganna Konstantinivna
  V předložené práci se zabýváme hledáním řešení lineární diferenciální maticové rovnice se zpožděním x'(t)=A0x(t)+A1x(t-tau), kde A0, A1 jsou konstantní matice, tau>0 je konstantní zpoždění. Dále se zabýváme odvozením ...
 • Metoda konečných prvků v časové oblasti a její aplikace 

  Cigánek, Jan
  Disertační práce se zabývá modelováním dispersních materiálů metodou konečných prvků v časové oblasti. V práci jsem navrhl matematický model zahrnující dispersní modely a aplikoval jsem na něj metodu konečných prvků. ...
 • Analýza možností využití tepla pro ohřev teplé užitkové vody, vytápění a chlazení domácností 

  Almabrok, Almabrok Abdoalhade
  Rostoucí světová poptávka po méně efektivních zdrojích energie vede ke zvýšení zájmu o kogenerační technologie v sektoru domácností. Pomocí této technologie lze významně snižovat množství znečišťujících látek emitovaných ...
 • Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí 

  Kadlec, Radim
  Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím ...
 • Lokalizace osob založená na využití bezdrátových sítí a inerciálních senzorů 

  Kaňa, Zdeněk
  Tato práce se zaměřuje na vývoj navigačního algoritmu pro systémy vhodné k lokalizaci osob v budovách a městských prostorech. Vzhledem k požadovaným nízkým nákladům na výsledný navigační systém byla uvažována integrace ...
 • Antény pro oblasti (sub)milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Disertační práce se zabývá návrhem a optimalizací kruhově polarizované anténa pro oblast terahertzových kmitočtů. V práci se věnuji zjednodušené teorii terahertzového zdroje a návrhu vhodné antény pro tento zdroj. Návrh ...

View more