Poslední příspěvky

 • Hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. 

  Král, Václav
  Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. na trhu. K jejímu hodnocení jsou využity metody a vybrané ukazatele finanční analýzy. Pro porovnání s konkurencí je vypracována a následně ...
 • Zhodnocení finanční situace Hosovy obchodní společnosti, spol. s r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Pospíchalová, Eva
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci Hosovy obchodní společnosti, spol. s r. o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy v letech 2010 - 2013. V teoretické části budou vymezena teoretická východiska metod finanční ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Jakubec, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí finanční analýzy a dále předpovědět budoucí vývoj ekonomických ukazatelů za stejných podmínek a trendů. Tato práce má dvě hlavní části – teoretickou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Čulenová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Je rozdělena do tří základních částí. První teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, její nástroje a metody. Následuje praktická část, ...
 • Automatická správa emailových účtů v MS Outlook 

  Karlubík, Peter
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace, takzvaného makra, napsaného v jazyce VBA. Toto makro má sloužit k usnadnění a částečné automatizaci každodenní práce ve firmě. Hlavním cílem bylo navrhnout a vytvořit makro tak, aby ...
 • Návrh informačního systému znalostní báze 

  Vavák, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh informačního systému znalostní báze. Popisuje metodiku návrhu informačního systému, definuje požadavky na informace a jejich úlohu v komunikaci podniku. Výsledek vlastní analýzy přináší ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Polčíková, Lucie
  Bakalářská práce řeší průběh zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům procesního řízení. Dále navazuje představení společnosti NEPA spol. s.r.o., kde byly ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Paulová, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre rodinný dom. Vychádza z analýzy architektonického projektu rodinného domu. Ďalej špecifikuje konkrétnu implementáciu zvoleného návrhu a výber prvkov použitých ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vašíček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Fortell s.r.o. za období roku 2008 – 2012. Pro hodnocení budou použity metody a ukazatele finanční analýzy. Navrhovaná doporučení jsou založena na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Urbánek, Michal
  Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Straňanek, Juraj
  Predmetom bakalárskej práce je vytvoriť marketingový plán podniku FESTER REAL s. r. o. Jej úlohou bude analyzovať súčasný stav marketingu vo firme a jej okolí. Následne identifikuje silné a slabé stránky, na základe ktorých ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Martínková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti C SYSTEM CZ, a.s. v letech 2008 - 2012 pomocí metody finanční analýzy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, v první části přináší informace o společnosti, ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Maraczková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace ve společnosti pod fiktivním názvem ABC, s. r. o. pomocí ukazatelů finanční analýzy za posledních pět let. Veškerá data použita pro analýzu vychází z poskytnutých ...
 • Návrh počítačové sítě pro firmu TERAMEX-TRADING, spol. s r. o. 

  Kadlec, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro budovu nového sídla firmy TERAMEX-TRANDIG, spol. s r. o. Návrh vychází z teoretických poznatků dané problematiky, analýzy prostředí a především z požadavků ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Alt, Jan
  Hlavní náplní bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti ZLKL, s.r.o. pomocí vybraných metod. V první části budou zpracována teoretická východiska k dané problematice. V druhé části bude zpracována finanční ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Fidranský, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií. První část se týká teorie finančních trhů a především jednotlivých postupů a metod, které jsou využity v následné praktické části. V praktické části je na základě ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Hrazdírová, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení malého podniku se zaměřením na výrobu nadměrné obuvi. V teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se podnikání, podnikatelského plánu, ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na přípravu technické dokumentace a kalkulace nákladů 

  Thérová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky firmou a primárně se zaměřuje na kalkulaci nákladů a technickou dokumentaci. Obsahuje návrhy pro předcházení a optimalizaci procesů, které jsou stěžejní pro správný průběh ...
 • Optimalizace systému zálohování dat 

  Klvaňová, Anna
  Tématem bakalářské práce je Optimalizace systému zálohování dat. Jsou zde analyzovány stávající problémy společnosti jak už přímo z oblasti zálohování dat, tak i z oblastí, které s tímto tématem úzce souvisí. Dále práce ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-Kohoutovice 

  Menšík, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření městské části Brno-Kohoutovice. První část je zaměřena na teoretické poznatky o rozpočtové soustavě, členěním státu, ...

Zobrazit další