Now showing items 1-20 of 494

 • Návrh komunikačního mixu pro event Hip Hop Kemp 

  Škrlant, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix konkrétního festivalu společnosti Festivalpark. První část práce obsahuje vysvětlení teoretických poznatků, které souvisejí s danou problematikou. Druhá část práce je ...
 • Zhodnocení hospodaření zvolené obce 

  Micek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Horní Újezd v letech 2010 – 2013. Teoretická část práce vymezuje postavení obcí v České republice, rozpočtovou skladbu, rozpočtovou soustavu včetně rozpočtu obce. Analytická ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Jánošíková, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků, která se zaměřuje na průmyslovou firmu OLZA, spol. s. r. o. Pomocí dotazníku bude zjištěna současná spokojenost zákazníků a získané informace budou analyzovány ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a Rusku 

  Trögnerová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Rusku. Bakalářská práce popisuje daňové soustavy porovnávaných zemí s akcentem na systém zdaňování příjmů fyzických osob. V praktické ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Svoboda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro malý podnik. Předmětem podnikání vybrané firmy je výroba klíčů, prodej domácích elektrospotřebičů a montáž satelitní techniky. Podnikatelský plán se bude týkat ...
 • Komunikační mix společnosti Horimex cars, s.r.o 

  Czabeová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Horimex cars, s.r.o. Cílem je navrhnout opatření ke zlepšení komunikačního mixu, které by měly vést ke zvýšení povědomí zákazníků o firmě a zlepšení postavení firmy ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pavlíčková, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů z oblasti financování dlouhodobého majetku. Praktická část informuje o finančním ...
 • Návrh marketingového mixu podniku 

  Bui, Viktor
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu společnosti MADUS Company s. r. o. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá základními termíny marketingu a definicí nástrojů ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Oulehla, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby bytového domu v Brně a následné zhodnocení projektu, zda bude pro společnost výnosným. V literární rešerši nejprve objasním základní pojmy související ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-Kohoutovice 

  Menšík, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření městské části Brno-Kohoutovice. První část je zaměřena na teoretické poznatky o rozpočtové soustavě, členěním státu, ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Jasanská, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na měření výkonnosti podniku. Specifikuje, co je finanční analýza a ekonomická přidaná hodnota a srovnává teoretické poznatky o tématu se skutečností. Práce hodnotí výkonnost podniku a obsahuje ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro Cukrárnu Piccolo 

  Sedláková, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Teoretická část je věnována marketingu a marketingovému výzkumu. V další části je analyzován současný stav ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení - Ammann Czech Republic, a. s. 

  Procházka, Jakub
  Hodnocení finanční situace podniku Ammann Czech Republic a. s. v této bakalářské práci je založeno na finanční analýze vycházející z účetních dat za roky 2010 - 2012 poskytnutých firmou (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Izák, Filip
  Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti investice společnosti s ručeným omezeným STAMACO engineering na základě vybraných metod hodnocení investičních projektů včetně formulace doporučení o realizaci. ...
 • Návrh univerzální kabeláže pro firmu AGRAKOM, s.r.o. 

  Greguš, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom univerzálnej kabeláže v administratívnej budove a časti pracovnej haly, ktorá je využívaná firmou AGRAKOM, s.r.o. na ich činnosť. Na základe analýzy, teoretických východísk a ...
 • Návrh počítačové sítě pro ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod 

  Čapek, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je analýza současného stavu a návrh nové počítačové sítě pro ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodě. Nová počítačová síť by měla sloužit ke zlepšení a zefektivnění práce učitelů v prostorách nových ...
 • Podnikatelský záměr na založení malého podniku 

  Potoček, Mário
  Moja bakalárska práca sa zaoberá spojením dvoch fenoménov dnešnej modernej doby. Prvý, ktorý hrá hlavnú rolu v dnešnom uponáhľanom svete je internet. Druhý fenomén je hnací motor svetovej výroby, Čína. Spojením týchto dvoch ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Hanyk, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro podnik PORTABELL s.r.o. V práci jsou popsány teoretická východiska, metody, analýzy a technologie, které souvisejí s informačním systémem. Na ...
 • Návrh podnikatelského záměru - Založení palačinkárny 

  Brabencová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Vostřel, Marek
  Bakalářská práce zkoumá finanční situaci podniku Cimbria HMD, s.r.o. pomocí zvolených metod finanční analýzy. Vybrané metody jsou aplikovány na účetní výkazy společnosti. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena opatření, ...