Now showing items 21-40 of 494

 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pešina, František
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Na základě účetních výkazů je provedena finanční analýza za období čtyř let, od roku 2009 do roku 2012. Pomocí výsledků je posouzena ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení rodinné farmy s agroturistikou 

  Navrátil, Radek
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro založení společnosti farma NAVRÁTIL. Předmětem podnikání této společnosti bude rostlinná výroba, živočišná výroba, pronájem konferenčních prostor a ...
 • Komparace daňové evidence a účetnictví 

  Kohoutková, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je komparace daňové evidence a účetnictví. V teoretické části budou popsány hlavní principy obou metod evidování v souladu s platnými právními normami České republiky. Dále budou definovány ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kučera, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku SQS spol. s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii spojenou s finanční analýzou. V analytické části práce bude vypracována samotná finanční analýza za období ...
 • Návrh 3D katalogu pro firmu 

  Hubert, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice internetových 3D katalogů. Obsahuje teoretické základy počítačové grafiky a 3D modelování. Analyzuje současný stav společnosti S&K KONTAKT a jejího aktuálního katalogu produktů. ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Klepáčová, Helena
  Tato bakalářská práce analyzuje možnosti pořízení dlouhodobého majetku v konkrétním podniku a u konkrétní investice. Na základě výsledků analýzy provedené pomocí moderních metod je navržen ekonomicky efektivnější způsob pořízení.
 • Návrh síťové infrastruktury pro novostavbu rodinného domu 

  Krčmář, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro novostavbu rodinného domu. Vychází z analýzy architektonického projektu domu, na jehož základě bude počítačová síť navržena. Následná implementace bude podle ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Šimko, Dávid
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh marketingového plánu pre vybranú spoločnosť HEMATIT Košice, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom šperkov. Analýzami vonkajšieho a vnútorného prostredia sa zistí súčasná situácia ...
 • Vyhodnocení finanční situace podniku pomocí nejpoužívanějších metod a ukazatelů finanční analýzy 

  Maršálek, Vít
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci společnosti Enbra a.s. v letech 2009-2012. V teoretické části jsou vysvětleny metody a ukazatelé finanční analýzy. Po stručném představení společnosti jsou v praktické části na ...
 • Zhodnocení finanční situace Hosovy obchodní společnosti, spol. s r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Pospíchalová, Eva
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci Hosovy obchodní společnosti, spol. s r. o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy v letech 2010 - 2013. V teoretické části budou vymezena teoretická východiska metod finanční ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti Phoenix Contact, s.r.o. 

  Horňáková, Pavla
  Tato bakalářská práce je věnována návrhu komunikačního mixu společnosti PHOENIX CONTACT, s.r.o., vycházející z analýz současného stavu. Práce má sloužit jako podklad, při zavedení efektivnějšího komunikačního mixu, a ...
 • Strategie získávání finančních prostředků pro vybranou sportovní akci 

  Pernicová, Kateřina
  Úkolem bakalářské práce je snaha o získání finančních prostředků, které použiji na výdaje, které budou spojeny s pořádáním fotbalového soustředění pro ženské týmy. Prostřednictvím určitých aktivit, které vymyslím a zrealizuji, ...
 • Návrh zlepšení distribuční logistiky ve společnosti Ryor, a. s. 

  Gajdová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá českou kosmetickou firmou Ryor, a. s. V teoretické části je popisována logistika a procesy spojené s ní. V praktické části je analyzován expediční sklad. Cílem bakalářské práce je návrh na zlepšení ...
 • Návrh financování bydlení s dopady na rodinný rozpočet 

  Jedlička, Marek
  Bakalářská práce se zabývá hledáním vhodného způsobu pro financování bydlení souběžně s přípravou důchodového zajištění. Specifikuje, jaké jsou možnosti k dosažení těchto cílů a jak je vhodně zakomponovat do osobního či ...
 • Podnikatelský záměr pro založení restaurace 

  Khachatryan, David
  V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský plán pro založení arménské restaurace v centru Brna. Jsou v něm definované jednotlivé jeho náležitosti a cíle, pro které je vypracován tak, aby posloužil jako návod, jak ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Kovačičová, Miroslava
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou zpracování podkladů pro vytvoření žádosti o získání finanční pomoci ze strany Evropské unie. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. V teoretické části je shrnutý postup pro správné ...
 • Návrh virtualizace a konsolidace serverů 

  Kočíbová, Iveta
  Tato Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci virtualizace v prostředí pobočky mezinárodní společnosti. Analyzuje stav IT infrastruktury v organizaci a snaží se nalézt co nejlepší řešení pro modernizaci stávající infrastruktury. ...
 • Studie dopravní logistiky společnosti Považská cementáreň, a. s. 

  Uríčková, Petra
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu dopravnej logistiky spoločnosti Považská cementáreň, a. s. V prvej časti vymedzuje teoretické poznatky o dopravnej logistike. Ďalšia časť analyzuje súčasný stav dopravnej logistiky ...
 • Daňová kriminalita v oblasti DPH 

  Kubíková, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daňové kriminality v České republice. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska a vymezeny základní pojmy související s danou problematikou. Dále jsou zde analyzovány ...
 • Online e-mail marketing systém 

  Šmigura, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu požadavků reklamní agentury na vytvoření systému pro online rozesílání e-mailových kampaní. Následné zhodnocení současného stavu se stává společně s výsledkem analýzy požadavků ...