Poslední příspěvky

 • Zajištění hlubokého zářezu v sesuvné oblasti 

  Pargač, Martin
  Diplomová práce s názvem Zajištění hlubokého zářezu v sesuvné oblasti se soustředí na základní rozbor problematiky sesuvů a zabezpečování svahů s konkrétním řešením daného problému, ve kterém se pojednává o stabilitě svahu, ...
 • Variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička 

  Kovářová, Veronika
  Předmětem mé diplomové práce je, variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička. Trasa navržené komunikace, byla v části stávající komunikace zachována, pro její plné využití. Byly vypracovány 4 navržené varianty ...
 • Vzduchový kolektor v tepelné bilanci budovy 

  Dosedlová, Anna
  Předmětem předkládané diplomové práce je využití solární tepelné techniky pro výrobu nízkopotenciálního tepla. Teoretická část je věnována solární technice, variantám pasivního využití solární energie. Blíže popisuje solární ...
 • Mateřská školka 

  Žáková, Kateřina
  Jedná se o novostavbu mateřské školky v částečně zastavěném území. Stavba se nachází v Jižních Čechách v obci Strakonice. Mateřská školka je dělena na dva stavební objekty, na zahradní domek a mateřskou školku. Objekt má ...
 • Mateřská škola 

  Macháček, Pavel
  Předmětem projektu je mateřská škola v obci Sokolnice. Objekt zahrnuje provoz čtyř oddělení, zázemí personálu a provoz kuchyně. Stavba je řešena jako nepodsklepená dvoupodlažní budova. Objekt je založen na betonových ...
 • Sportovní centrum Brno 

  Lokajíček, Adam
  Diplomová práce se zabývá vybudováním nového sportovního centra v brněnské oblasti Za Lužánkami. Návrh komplexně řeší urbanistické vazby, silniční dopravu, parkování a volnočasové možnosti v dané lokalitě. Na území vzniknout ...
 • Rekonstrukce žst. Opatov 

  Korkeš, Ondřej
  Diplomová práce spočívá v rekonstrukci železniční stanice Opatov. Práce řeší nedostatky, týkající se prioritně nástupišť ve stávajícím stavu. Navrhuje nové uspořádání nástupišť, které odpovídá současným parametrům a ...
 • Doplnění protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka 

  Stolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá doplněním protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka. Práce úzce navazuje na předešlou bakalářskou práci na téma Protipovodňová ochrana v povodí Salašského potoka. Podrobněji se zabývá ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Eis, Jan
  Diplomová práce se věnuje systému řízení projektu výstavby a zpracování nabídkové ceny z pohledu dodavatele stavebního díla. Cílem této diplomové práce je seznámení s konkrétními principy, postupy a metodami, které jsou ...
 • Sportovní centrum s mateřskou školou 

  Schwarz, Vojtěch
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci ke sportovnímu centru s mateřskou školou. Objekt má tři kaskádovitě jdoucí podlaží. Funkčně je objekt rozdělen na dvě části, sportovní halu a mateřskou školu s kuchyní. ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu železobetonového mostu v obci Mostkovice 

  Procházka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá vybranými částmi STP železobetonového mostu v obci Mostkovice. Jedná se o nahrazení stávající zděné konstrukce novým, železobetonový rámem plošně založeným. Součástí práce jsou kromě jiného časový ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Kučera, Ondřej
  Téma diplomové práce je rozvoj území "V Aleji“ v Brně. Projekt řeší návrh bydlení na okraji města, reflektujícího aktuální potřeby jeho obyvatel.
 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Kopytov, Daniil
  Předmětem diplomové práce je architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně. Objekt pouzíva území brownfieldu. Stavba je řešena jako oblené chodba s vybavenou na to objemů různých funkcí. Konstrukční system ...
 • Zastřešená tribuna sportovního stadionu 

  Vild, Martin
  V diplomové práci je řešena nosná ocelová konstrukce zastřešené tribuny sportovního stadionu. Vnitřní síly a posudky prvků jsou řešeny pomocí programu Scia Engineer. Výpočtový model je navržen jako prostorová prutová ...
 • Rekreační objekt Kouty nad Desnou - stavebně technologický projekt 

  Halouzka, Jakub
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt výstavby apartmánového domu v Koutech nad Desnou. Diplomová práce bude obsahovat výkresy zařízení staveniště,rozpočet,tři technologické předpisy k řešeným ...
 • Energetická bilance čistíren odpadních vod 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá energetickým posouzením vybrané městské čistírny odpadních vod a to konkrétně ČOV Polička. V první, úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola je věnována ...
 • Domov pro seniory v Telnici 

  Konečná, Petra
  Téma mojí diplomové práce je domov pro seniory v Telnici. Projekt byl zpracován přímo pro obec Telnice podle jejích požadavků. Jedná se o třípodlažní objekt, „vesnického vzhledu“. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou. ...
 • Administrativní budova JmP 

  Žwaková, Vendula
  Předmětem této diplomové práce byl přepočet a návrh dvou variant řešení stávající nosné ocelové konstrukce objektu patrové administrativní budovy v areálu Jihomoravské plynárenské a.s. v centru města Brna. Rozměry a dispozice ...
 • Změna trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí 

  Stavař, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí. O odolnosti betonové konstrukce rozhoduje povrchová vrstva betonu, přes kterou pronikají agresivní plynné a ...
 • Vícezdrojové financování realizace investice v obci 

  Drmotová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování investičních projektů na úrovni obce. V souladu s rozvojovou strategií obce je vybrán konkrétní investiční záměr. Cílem práce je navržení vhodného způsobu financování ...

Zobrazit další