Now showing items 125-144 of 676

 • Facility management - efektivní správa stavebních objektů 

  Helekalová, Denisa
  Diplomová práce „ Facility management – efektivní správa stavebních objektů“ je zaměřena na stavební objekty a přínos pro ně při využívání služeb facility managementu. Práce se snaží přiblížit, co je facility management ...
 • Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku 

  Dočekal, Luboš
  Anotace práce Cílem práce bude popsat a vysvětlit pojem Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku. Dále chci zjistit, jakým způsobem je FM uplatněn při správě majetku Vysokého učení technického ...
 • Financování developerských projektů 

  Svoboda, Petr
  Tato práce pojednává o realitních developerských projektech. Mezi hlavní cíle patří analýza současné situace na poli realitního developmentu a možné způsoby financování takovýchto projektů. Jako výstup tento text přináší ...
 • Finanční posouzení stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Klimentová, Veronika
  Cílem mojí diplomové práce je finanční posouzení vybraného stavebního podniku prostřednictvím finanční analýzy. Teoretická část zahrnuje charakteristiku stavebního podniku, účetních výkazů a popis finanční analýzy a jejích ...
 • Finanční proveditelnost a ekonomická efektivnost protipovodňových opatření 

  Stolařová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou efektivnosti a financovatelností protipovodňových opatření v České republice. V první části práce řeší základní pojmy spojené s ekonomickými výpočty. Jsou zde rozebrány metody ...
 • Finanční zajištění veřejného investičního projektu 

  Bartošová, Hana
  V diplomové práci je popsáno finanční zajištění veřejného investičního projektu. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti veřejných projektů. Dále jsou popsány způsoby, kterými je možné veřejné ...
 • Fosfor v sedimentech drobných vodních toků 

  Zborovská, Jarmila
  Tato práce se zabývá hodnocením stavu dvou drobných toků Leskavy a Troubského potoka. Potoky jsou hodnoceny ze dvou hledisek a to obsahem tří forem fosforu TP, Panorg a Porg a hydromorfologickým hodnocením stavu toku. ...
 • Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí 

  Karas, Jindřich
  Cílem této diplomové práce je měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně - Kohoutovicích. Vlastní práce se zabývá měřením další etapy, zpracováním naměřených dat, ...
 • Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin" 

  Kováč, Michal
  Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie posunov a deformácii nosnej konštrukcie a spodnej stavby železničného mostu Gagarin v etape 7 s následným spracovaním meraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom ...
 • Geodetické práce při rekonstrukci městské silniční křižovatky v Uherském Hradišti 

  Lovecký, Marek
  Diplomová práce se zabývá geodetickými pracemi, které souvisí se zkapacitněním silnice II/497 a úpravou křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti. Práce se z větší části věnuje oblasti inženýrské geodézie. Řeší ...
 • Geodynamická mapa Moravy a okolí 

  Rajnoha, Milan
  Výsledkom tejto diplomovej práce je Geodynamická mapa Moravy v mierke 1:500 000. Na zostavenie mapy boli využité dostupné údaje z GPS meraní, seizmické, gemorfologické a ďalšie dáta. Mapa je spracovaná v prostredí GIS ...
 • GIS využití krajiny obce Jinačovice 

  Kelblová, Kristýna
  Diplomová práce se věnuje zpracování GIS katastrálního území Jinačovice se zaměřením na Land use. Práce vychází z leteckých snímků od roku 1950. Data jsou doplněna dalšími mapami, především katastrálními mapami, daty ZABAGED ...
 • GNSS měření posunů v síti Sněžník 

  Sobek, Josef
  Tato práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením GNSS měření v geodynamické síti Sněžník uskutečněných v letech 2001 - 2012. Cílem práce je detekce případných horizontálních a vertikálních posunů bodů v této síti. Práce se ...
 • Hala společnosti SAND TEAM Holubice - stavebně technologický projekt 

  Pivoňka, Josef
  Tato diplomová práce zpracovává přípravu a organizaci přístavby průmyslové haly společnosti SAND TEAM v Holubicích, která se zabývá výzkumem v oblasti formovacích materiálů. Práce se zaměřuje hlavně na technologický postup ...
 • Hasičská stanice Brno 

  Lakota, Radek
  Předmětem projektu je návrh novostavby hasičské stanice. Objekt se skládá ze dvou dílčích částí - administrativní dvoupodlažní objekt zastřešený plochou pultovou střechou a jednopodlažní objekt garáže zastřešený plochou ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Coufalová, Martina
  Navrhovaná hasičská zbrojnice typu JPO II/1 je situovaná v obci Měřín v mírně svažitém terénu. Jedná se o zděný, nepodsklepený, v provozní části dvoupodlažní objekt. Budova je složena ze dvou obdélníků o rozměrech – provozní ...
 • Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav 

  Kozubík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti a efektivnosti navrhovaných protipovodňových opatření v zájmové lokalitě toku Dyje od spodní nádrže Nové Mlýny po jez Pohansko. Hodnocení bylo provedeno metodou rizikové analýzy ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti EPC projektů 

  Vlčová, Zuzana
  Problematika energetických úspor budov je aktuálním tématem současnosti. Zvyšující se náklady na provoz stavebních objektů snižují ekonomickou efektivnost provozu organizací. Velkou část provozních nákladů tvoří právě ...
 • Horská chata 

  Patera, Vojtěch
  Diplomová práce „Horská chata“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Cílem práce je návrh nových objektů na místě původních objektů Petrových bud ve Špindlerově ...
 • Horský hotel 

  Jurčo, Pavel
  Diplomová práca rieši návrh novostavby horského hotela v obci Kvilda, okres Prachtice. Horský objekt slúži pre ubytovanie a stravovanie hostí a jeho ubytovacia kapacita je 50 hostí. Objekt je čiastočne podpivničený s troma ...