Now showing items 254-273 of 676

 • Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovek 

  Mašek, Jakub
  Tato předložená diplomová práce se zabývá problematikou stanovení míry namrzavosti zemin v podloží pozemních komunikací. V teoretické části jsou porovnány způsoby zkoušení namrzavosti v České republice a ve vybraných zemích ...
 • Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 

  Kozák, Petr
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. ...
 • Navrhování konstrukcí vozovek pomocí dimenzačního programu Alize 

  Grošek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou napětí, únavy a posouzení na účinky mrazu v programu ALIZE podle normy NFP 98-086 a porovnáváním s předpisem TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a programem LayEps.
 • Nádražní hala 

  Dušková, Jitka
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce nádražní haly, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován do intravilánu města Ústí nad Orlicí. Ocelovou konstrukci tvoří střední loď o rozměrech ...
 • Náklady životního cyklu výstavbového projektu - opakování rozpravy 2012 

  Nováková, Petra
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu výstavbového projektu. V teoretické části je definován životní cyklus stavby, projekty spojené s výstavbou a jednotlivé druhy nákladů stavby. V praktické části je podrobněji ...
 • Nárožní polyfunkční dům v Táboře 

  Škodová, Veronika
  Hlavním cílem diplomové práce je zhotovení výkresové dokumentace na téma nárožní polyfunkční budova v Táboře podle urbanistických, architektonických a stavebně technických řešení.
 • Návaznost ÚSES na prvky protierozní a protipovodňové ochrany v KPÚ 

  Strádalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením prvků územního systému ekologické stability, navržené v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav, v návaznosti na prvky protierozní a protipovodňové ochrany. V rámci ...
 • Návrh a posouzení asfaltového betonu pro ložní vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Musílek, Lukáš
  V diplomové práci je proveden návrh asfaltového betonu pro ložní vrstvy s použitím nízkoviskózního a vysokoviskózního asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Na těchto směsích jsou provedeny vybrané funkční laboratorní ...
 • Návrh a posouzení směsi pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL) 

  Coufalík, Pavel
  Tato práce se zabývá možností použití asfaltové směsi se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL). V teoretické části je pojednáno o problematice vrstvy SAL a jsou zde popsány použité zkušební metody. V praktické části ...
 • Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu 

  Lang, Rostislav
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a výpočtu membránové konstrukce zastřešení stadionu. Jedná se o komplexní inženýrský problém, který v sobě zahrnuje mnoho dílčích složek: hledání počátečního tvaru membrány, staticky ...
 • Návrh čistírny odpadních vod v lokalitě s extrémními požadavky na jakost vyčištěných vod. 

  Krupica, Radek
  Diplomová práce se zabývá technologiemi čištění odpadních vod, které dosahují vysoké kvality vyčištěné vody, zejména s ohledem na odstraňování nutrientů. V úvodu práce jsou popsány zvláště chráněná území ČR, kde by měly ...
 • Návrh modernizace žst. Brandýs nad Orlicí 

  Štrumfa, David
  Návrh modernizace železniční stanice Brandýs nad Orlicí. Provedení rekonstrukce obou zhlaví. V hlavních kolejích zvýšení rychlosti na maximální možnou, v předjízdných kolejích zvýšení rychlosti na 60 km/h. Ve stanici dojde ...
 • Návrh mostní konstrukce na rychlostní komunikaci 

  Nádvorník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá podrobným návrhem nosné konstrukce mostu o dvou polích, s náběhem směrem ke střední podpěře a s příčným řezem jedno-trámové konstrukce. Nosná konstrukce je navržena z předpjatého betonu, ztráty ...
 • Návrh nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu 

  Blažek, Jan
  Obsahem diplomové práce je návrh základové desky a železobetonových stěn podzemní části administrativního objektu s ohledem na mezní stav šířky trhlin. Je řešeno provedení styků jednotlivých částí konstrukce proti pronikání ...
 • Návrh parkovišť u městského krematoria Ústředního hřbitova v Brně 

  Podhorná, Iva
  Předmětem diplomové práce je vyřešit problém nedostatku parkovacích míst u městského krematoria Ústředního hřbitova v Brně. Hlavním úkolem je rozmístit nová parkoviště na severní a západní straně Ústředního hřbitova. ...
 • Návrh předpjatého komorového mostu 

  Hofírek, Radovan
  Práce se zabývá přemostěním nížinného údolí a Doľanského potoka na slovenské dálnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov. Byly vypracovány čtyři varianty mostů. Jako nejvhodnější byla vybrána varianta s monolitickým dodatečně ...
 • Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 

  Horák, Ondřej
  V diplomové práci je řešena problematika návrhu sanace stokové sítě v urbanizovaném celku Kamenná čtvrt. Práce je dělena na několik částí. V první části se nachází průvodní zpráva zabývající se popisem základních charakteristik ...
 • Návrh úpravy okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD 

  Vencl, Martin
  Předmětem diplomové práce je úprava stávajícího uspořádání křižovatky, která nevyhovuje současným nárokům dopravy. Úprava se týká dvoupruhové okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD v Hradci Králové. Navržené ...
 • Návrh vakového jezu v Oslavanech 

  Kocman, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá popisem současného stavu na řece Oslavě v městě Oslavany a návrhem rekonstrukce stávajícího pevného jezu v zájmové lokalitě. Jako nejvhodnější variantou rekonstrukce stávajícího pevného jezu byla ...
 • Návrh variantního dopravního připojení rozšiřovaného obchodního areálu v Modřicích 

  Knopp, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu a srovnání variant řešení dopravy v oblasti nákupní zóny na území města Modřice v souvislosti s rozšiřováním této zóny o nové obchodní prostory. V první části práce je obsaženo pojednání o ...