Now showing items 563-582 of 676

 • Technické zhodnocení budovy 

  Vyhnánková, Kristýna
  Ve své práci se snažím vysvětlit technické zhodnocení po stránce právní, účetní, daňové a určit hodnotu technického zhodnocení budovy v Kč. Teoretická část je věnována popisu technického zhodnocení budovy a jeho právním ...
 • Teorie vnitřního prostředí 

  Blažková, Klára
  Cílem diplomové práce je najít optimální řešení po stránce stínících součinitelů okna při utváření vnitřního prostředí v interiéru. V rámci této práce byl využit počítačový program Teruna pro vytvoření matematického modelu ...
 • Tepelná čerpadla ve vytápění 

  Zaťková, Miroslava
  Diplomová práce řeší návrh vytápění novostavby třípodlažní administrativní budovy v Brně Pisárkách. Systém vytápění je navržen jako nízkoteplotní soustava s nuceným oběhem vody s použitím převážně deskových otopných těles. ...
 • Teplovzdušné vytápění 

  Rohlíková, Věra
  Tématem diplomové práce je teplovzdušné vytápění. Úkolem je aplikovat dané téma na zadané budově a navrhnout technické řešení ve dvou variantách v této specializaci. Rozpracovanost rozšířeného projektu je pro stavební ...
 • Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje 

  Vaculíková, Barbora
  Ve své diplomové práci řeším návrh přestavby stávajícího terminálu VHD Nemocnice – Bohunice. Úprava terminálu zahrnuje převedení tramvajové trati ze zastávky Osová do přestupního uzlu, zastávka tramvajové trati je konečná ...
 • Testování systému pro astronomické určování polohy MAAS-1 

  Kremser, Christian
  Diplomová práce se zabývá testováním astronomického měřícího systému MAAS-1, který byl vyvinut na Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně. Během tohoto testování bylo provedeno několik referenčních měření na terase ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Ilavský, Branislav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce trojlodního skladového objektu v lokalitě Frýdek-Místek. Objekt tvoří prostorová rámová konstrukce s tuhými styčníky,která je kloubově uložena na ...
 • Tvorba vnitřního mikroklima v domu s "téměř nulovou spotřebou" energie 

  Fibich, Marek
  Návrh vytápění v objektu s téměř nulovou spotřebou energie. První část popisuje analýzu objektu a jeho vytápění, teorii tepelného čerpadla a hodnocení soustav s tepelným čerpadlem. V druhé části najdeme tři varianty ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Ševčíková, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá tématikou určovania priestorových vzťahov žeriavových dráh a spracovaním nameraných údajov. Pred samotným meraním boli zistené presnosti použitého meračského vybavenia pre zvýšenie presnosti ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Příhoda, Martin
  Diplomová práce se zabývá navržením vhodných postupů ke zjištění geometrických vztahů konkrétních jeřábových drah, které jsou ověřeny rozborem přesnosti. Dále popisuje vyzkoušení navržených postupů praktickými měřeními, ...
 • Určení průběhu kvazigeoidu na profilu Velká Bíteš - Uherské Hradiště 

  Kratochvíl, Richard
  Práce pojednává o užití astronomicko-geodetické a astronomicko-gravimetrické nivelace pro výpočet kvazigeoidického profilu. Hlavními vstupními daty do výpočtu jsou elipsoidické a astronomické zeměpisné souřadnice a ...
 • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

  Dörrer, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...
 • Úprava křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic 

  Friedel, David
  V diplomové práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic v Jihomoravském kraji. Jedná se o průsečnou křižovatku, ve které je hlavní komunikace čtyřpruhová, směrově rozdělená. Je ...
 • Úprava křižovatky v Trnavě u obchodního centra 

  Sekaninová, Viola
  Cílem diplomové práce je návrh dopravního připojení nově vznikajícího obchodně- průmyslového centra v Trnavě na Nitranskou cestu v Trnavě. Požadavkem byla spirálová okružní křižovatka typu TURBO. Dále jsou řešena parkovací ...
 • Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš 

  Odstrčil, Petr
  Diplomová práce řeší dopravní situaci na průtahu městem Velká Bíteš v ulici Pod Hradbami. Navržené řešení zahrnuje úpravu přilehlých křižovatek. Jsou navrženy dvě okružní křižovatky společně se směrovou úpravou jednotlivých ...
 • Úprava toku – Luha v Jeseníku n/Odrou 

  Tkáč, Matěj
  Diplomová práce se zabývá úpravou toku Luha v Jeseníku nad Odrou. Práce je rozdělena do několika částí. Obsahuje teoretický úvod, kde jsou diskutovány otázky splaveninového režimu toku, drsnosti v otevřených korytech toku ...
 • Úprava toku – návrh migrační cesty pro vodní faunu (rybího přechodu) 

  Špaček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Mohelce u obce Chocnějovice. V první části jsou popsány obecné charakteristiky povodí a vybraného úseku. Dále je napsán úvod do problematiky navrhování, konstruování a ...
 • Variantní příprava stavební zakázky 

  Burianová, Nikola
  Cílem diplomové práce je vytvoření možnosti variantního nahrazení materiálu a tím zjistit vliv na změnu nabídkové ceny u prováděného stavebního objektu. Tato změna ceny slouží investorovi jako důležitý podklad při rozhodování ...
 • Variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička 

  Kovářová, Veronika
  Předmětem mé diplomové práce je, variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička. Trasa navržené komunikace, byla v části stávající komunikace zachována, pro její plné využití. Byly vypracovány 4 navržené varianty ...