Now showing items 571-590 of 676

 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Ševčíková, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá tématikou určovania priestorových vzťahov žeriavových dráh a spracovaním nameraných údajov. Pred samotným meraním boli zistené presnosti použitého meračského vybavenia pre zvýšenie presnosti ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Příhoda, Martin
  Diplomová práce se zabývá navržením vhodných postupů ke zjištění geometrických vztahů konkrétních jeřábových drah, které jsou ověřeny rozborem přesnosti. Dále popisuje vyzkoušení navržených postupů praktickými měřeními, ...
 • Určení průběhu kvazigeoidu na profilu Velká Bíteš - Uherské Hradiště 

  Kratochvíl, Richard
  Práce pojednává o užití astronomicko-geodetické a astronomicko-gravimetrické nivelace pro výpočet kvazigeoidického profilu. Hlavními vstupními daty do výpočtu jsou elipsoidické a astronomické zeměpisné souřadnice a ...
 • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

  Dörrer, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...
 • Úprava křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic 

  Friedel, David
  V diplomové práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic v Jihomoravském kraji. Jedná se o průsečnou křižovatku, ve které je hlavní komunikace čtyřpruhová, směrově rozdělená. Je ...
 • Úprava křižovatky v Trnavě u obchodního centra 

  Sekaninová, Viola
  Cílem diplomové práce je návrh dopravního připojení nově vznikajícího obchodně- průmyslového centra v Trnavě na Nitranskou cestu v Trnavě. Požadavkem byla spirálová okružní křižovatka typu TURBO. Dále jsou řešena parkovací ...
 • Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš 

  Odstrčil, Petr
  Diplomová práce řeší dopravní situaci na průtahu městem Velká Bíteš v ulici Pod Hradbami. Navržené řešení zahrnuje úpravu přilehlých křižovatek. Jsou navrženy dvě okružní křižovatky společně se směrovou úpravou jednotlivých ...
 • Úprava toku – Luha v Jeseníku n/Odrou 

  Tkáč, Matěj
  Diplomová práce se zabývá úpravou toku Luha v Jeseníku nad Odrou. Práce je rozdělena do několika částí. Obsahuje teoretický úvod, kde jsou diskutovány otázky splaveninového režimu toku, drsnosti v otevřených korytech toku ...
 • Úprava toku – návrh migrační cesty pro vodní faunu (rybího přechodu) 

  Špaček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Mohelce u obce Chocnějovice. V první části jsou popsány obecné charakteristiky povodí a vybraného úseku. Dále je napsán úvod do problematiky navrhování, konstruování a ...
 • Variantní příprava stavební zakázky 

  Burianová, Nikola
  Cílem diplomové práce je vytvoření možnosti variantního nahrazení materiálu a tím zjistit vliv na změnu nabídkové ceny u prováděného stavebního objektu. Tato změna ceny slouží investorovi jako důležitý podklad při rozhodování ...
 • Variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička 

  Kovářová, Veronika
  Předmětem mé diplomové práce je, variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička. Trasa navržené komunikace, byla v části stávající komunikace zachována, pro její plné využití. Byly vypracovány 4 navržené varianty ...
 • Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem 

  Šmerdová, Ludmila
  Přírodní pucolánové materiály hrály významnou roli již v antickém stavitelství. V posledních desetiletích a dnes nacházejí své uplatnění zejména umělé pucolány, které se přidávají jako příměs do malt a betonů za účelem ...
 • Velkoplošné solární systémy 

  Králová, Martina
  Zadání diplomové práce se zaměřuje na velkoplošné solární systémy. Velkoplošný solární systém bude použit na ohřev vody veřejného bazénu. Bazén je situován do oblasti Brno - venkov. Bazén je provozován celoročně. Velký ...
 • Veterinární klinika 

  Vojtová, Alena
  Diplomová práce Veterinární klinika je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je umístěn v městě Pardubice. Objekt je zděný ze systému POROTHERM s provětrávanou fasádou se zateplením z minerální tepelné izolace. ...
 • Věznice Hrotovice 

  Vítámvásová, Lenka
  Diplomová práce Věznice Hrotovice se skládá z projektové dokumentaca pro vězeňský blok 1 a budovy kuchyně. Blok 1 má tři nadzemní podlaží a budova kuchyně má jedno nadzemní podlaží. Objekty jsou zastřešeny plochou střechou. ...
 • Vinařské centrum Šidleny 

  Neduchal, Tomáš
  Diplomová práce řeší prováděcí projekt novostavby vinařského centra. Objekt je samostatně stojící, třípodlažní, se sedlovou střechou. Svislé zděné a vodorovné stropní konstrukce jsou ze systému Heluz. Stavba je založena ...
 • Vinařský dům s ubytováním 

  Tuček, Lukáš
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro novostavbu dvoupodlažního, částečně podsklepeného vinařského domu s ubytováním v podkroví. Objekt zahrnuje 5 ubytovacích jednotek, vinotéku, prodejnu vinařských potřeb, ...
 • Vinný sklep ve Vlkoši 

  Špaček, Jaroslav
  Diplomová práce, „Vinný sklep ve Vlkoši, je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt se nachází na parcele č. 2468. Jedná se o zděný objekt z prvků Porotherm, betonových tvárnic BTB, z dřevěného trámové ...
 • Visutá lávka pro pěší 

  Černý, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh visuté lávky. Lávku tvoří visutá konstrukce předpjatého pásu o jednom poli. Mostovka je na okrajích prostě podepřena a je vedena v parabolickém oblouku. Visuté kabely jsou vedeny ve ...