Now showing items 581-600 of 676

 • Variantní příprava stavební zakázky 

  Burianová, Nikola
  Cílem diplomové práce je vytvoření možnosti variantního nahrazení materiálu a tím zjistit vliv na změnu nabídkové ceny u prováděného stavebního objektu. Tato změna ceny slouží investorovi jako důležitý podklad při rozhodování ...
 • Variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička 

  Kovářová, Veronika
  Předmětem mé diplomové práce je, variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička. Trasa navržené komunikace, byla v části stávající komunikace zachována, pro její plné využití. Byly vypracovány 4 navržené varianty ...
 • Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem 

  Šmerdová, Ludmila
  Přírodní pucolánové materiály hrály významnou roli již v antickém stavitelství. V posledních desetiletích a dnes nacházejí své uplatnění zejména umělé pucolány, které se přidávají jako příměs do malt a betonů za účelem ...
 • Velkoplošné solární systémy 

  Králová, Martina
  Zadání diplomové práce se zaměřuje na velkoplošné solární systémy. Velkoplošný solární systém bude použit na ohřev vody veřejného bazénu. Bazén je situován do oblasti Brno - venkov. Bazén je provozován celoročně. Velký ...
 • Veterinární klinika 

  Vojtová, Alena
  Diplomová práce Veterinární klinika je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je umístěn v městě Pardubice. Objekt je zděný ze systému POROTHERM s provětrávanou fasádou se zateplením z minerální tepelné izolace. ...
 • Věznice Hrotovice 

  Vítámvásová, Lenka
  Diplomová práce Věznice Hrotovice se skládá z projektové dokumentaca pro vězeňský blok 1 a budovy kuchyně. Blok 1 má tři nadzemní podlaží a budova kuchyně má jedno nadzemní podlaží. Objekty jsou zastřešeny plochou střechou. ...
 • Vinařské centrum Šidleny 

  Neduchal, Tomáš
  Diplomová práce řeší prováděcí projekt novostavby vinařského centra. Objekt je samostatně stojící, třípodlažní, se sedlovou střechou. Svislé zděné a vodorovné stropní konstrukce jsou ze systému Heluz. Stavba je založena ...
 • Vinařský dům s ubytováním 

  Tuček, Lukáš
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro novostavbu dvoupodlažního, částečně podsklepeného vinařského domu s ubytováním v podkroví. Objekt zahrnuje 5 ubytovacích jednotek, vinotéku, prodejnu vinařských potřeb, ...
 • Vinný sklep ve Vlkoši 

  Špaček, Jaroslav
  Diplomová práce, „Vinný sklep ve Vlkoši, je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt se nachází na parcele č. 2468. Jedná se o zděný objekt z prvků Porotherm, betonových tvárnic BTB, z dřevěného trámové ...
 • Visutá lávka pro pěší 

  Černý, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh visuté lávky. Lávku tvoří visutá konstrukce předpjatého pásu o jednom poli. Mostovka je na okrajích prostě podepřena a je vedena v parabolickém oblouku. Visuté kabely jsou vedeny ve ...
 • Vícepodlažní budova 

  Jetonický, Pavel
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce administrativní budovy. Jedná se o osmipodlažní budovu s půdorysnými rozměry 54x15m. Návrh je řešen ve třech variantách. V jedné z nich se ...
 • Vícepodlažní dřevostavba 

  Macháčková, Eva
  Diplomová práce řeší kompletní projektovou dokumentaci novostavby knihovny a mediatéky na pozemku v Českých Budějovicích. Jedná se o třípodlažní objekt členěný do tří částí, jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. Je ...
 • Víceúčelový dům v Šumperku 

  Matýs, Zdeněk
  Projekt se zabývá stavbou víceúčelového domu v Šumperku se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Má 4 byty a 2 provozovny v přízemí. Objekt se nachází na okraji města Šumperk na rovinatém terénu. Dům je navržen ve zděném ...
 • Víceůčelové obchodní centrum ve Vsetíně 

  Mužná, Alena
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce víceúčelového obchodního centra. Konstrukce se skládá ze dvou částí, budova A je dvoupodlažní a budova B je jednopodlažní. Hlavními nosnými prvky jsou příčné vazby tvořené ...
 • Vícezdrojové financování realizace investice v obci 

  Drmotová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování investičních projektů na úrovni obce. V souladu s rozvojovou strategií obce je vybrán konkrétní investiční záměr. Cílem práce je navržení vhodného způsobu financování ...
 • Vlastnosti portlandských cementů s ohledem na ekonomickou a ekologickou efektivitu výroby 

  Walter, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu složení a postupu výpalu belitického slínku. Dále se zabývá shrnutím poznatků o chemii a technologii výroby portlandských cementů s ohledem na ekologii a jeho ekonomičnost.
 • Vliv druhu a dávky rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu. 

  Láníková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlivu množství a typu rozptýlené výztuže v referenčním betonu na fyzikálně mechanické parametry výsledného kompozitu. Mezi zkoumané vlastnosti kompozitu patří pevnost v tlaku, pevnost ...
 • Vliv jemnozrnných příměsí na charakter pórového systému betonu 

  Elfmarková, Veronika
  Literatura neposkytuje uspokojivou odpověď na to, jaká je velikost částic hrubé fáze nebo velikost částic v maltové části a to především pro dosažení optimální mezerovitosti betonu. Za účelem překonání nedostatků návrhových ...
 • Vliv obsahu kalcitu v cihlářských zeminách na vlastnosti vypáleného střepu 

  Šafaříková, Hana
  Diplomová práce je orientována na využívání primární suroviny (zeminy) v cihlářské výrobě. Tyto zeminy se liší především obsahem CaO a to nejčastěji ve formě kalcitu. Odlišnost zemin se projevuje především v mineralogickém ...
 • Vliv prosklení na vnitřní mikroklima objektů 

  Dvořáková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu prosklení na vnitřní mikroklima objektů. Především jsem se zaměřila na stínící součinitel a na různé vlivy, které ho ovlivňují. V diplomové práci dále najdeme i původ a ...