Zobrazují se záznamy 302-321 z 348

 • Variantní příprava stavební zakázky 

  Burianová, Nikola
  Cílem diplomové práce je vytvoření možnosti variantního nahrazení materiálu a tím zjistit vliv na změnu nabídkové ceny u prováděného stavebního objektu. Tato změna ceny slouží investorovi jako důležitý podklad při rozhodování ...
 • Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem 

  Šmerdová, Ludmila
  Přírodní pucolánové materiály hrály významnou roli již v antickém stavitelství. V posledních desetiletích a dnes nacházejí své uplatnění zejména umělé pucolány, které se přidávají jako příměs do malt a betonů za účelem ...
 • Velkoplošné solární systémy 

  Králová, Martina
  Zadání diplomové práce se zaměřuje na velkoplošné solární systémy. Velkoplošný solární systém bude použit na ohřev vody veřejného bazénu. Bazén je situován do oblasti Brno - venkov. Bazén je provozován celoročně. Velký ...
 • Vinařský dům s ubytováním 

  Tuček, Lukáš
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro novostavbu dvoupodlažního, částečně podsklepeného vinařského domu s ubytováním v podkroví. Objekt zahrnuje 5 ubytovacích jednotek, vinotéku, prodejnu vinařských potřeb, ...
 • Vinný sklep ve Vlkoši 

  Špaček, Jaroslav
  Diplomová práce, „Vinný sklep ve Vlkoši, je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt se nachází na parcele č. 2468. Jedná se o zděný objekt z prvků Porotherm, betonových tvárnic BTB, z dřevěného trámové ...
 • Vícepodlažní dřevostavba 

  Macháčková, Eva
  Diplomová práce řeší kompletní projektovou dokumentaci novostavby knihovny a mediatéky na pozemku v Českých Budějovicích. Jedná se o třípodlažní objekt členěný do tří částí, jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. Je ...
 • Víceúčelový dům v Šumperku 

  Matýs, Zdeněk
  Projekt se zabývá stavbou víceúčelového domu v Šumperku se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Má 4 byty a 2 provozovny v přízemí. Objekt se nachází na okraji města Šumperk na rovinatém terénu. Dům je navržen ve zděném ...
 • Víceůčelové obchodní centrum ve Vsetíně 

  Mužná, Alena
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce víceúčelového obchodního centra. Konstrukce se skládá ze dvou částí, budova A je dvoupodlažní a budova B je jednopodlažní. Hlavními nosnými prvky jsou příčné vazby tvořené ...
 • Vlastnosti portlandských cementů s ohledem na ekonomickou a ekologickou efektivitu výroby 

  Walter, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu složení a postupu výpalu belitického slínku. Dále se zabývá shrnutím poznatků o chemii a technologii výroby portlandských cementů s ohledem na ekologii a jeho ekonomičnost.
 • Vliv druhu a dávky rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu. 

  Láníková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlivu množství a typu rozptýlené výztuže v referenčním betonu na fyzikálně mechanické parametry výsledného kompozitu. Mezi zkoumané vlastnosti kompozitu patří pevnost v tlaku, pevnost ...
 • Vliv provzdušnění a ošetřování na vývoj modulu pružnosti betonu 

  Bartulíková, Radka
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých činitelů na pevnost betonu v tlaku a modul pružnosti. Zejména se soustředí na vliv ošetřování v rané fázi a provzdušnění betonu. Součástí práce je vyhodnocení laboratorního měření, ...
 • Vliv přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonů 

  Svozil, Jaroslav
  Práce se zabývá posouzením vlivu přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonu. Jedním z hlavních prvků je porovnání různých povrchových úprav polypropylenových vláken bez statické funkce včetně plazmové úpravy ...
 • Vliv silničních záchytných systémů na počet a druh dopravních nehod 

  Šťastná, Barbora
  Cílem diplomové práce je provést rozbor typů silničních záchytných systémů, popis zkoušení silničních záchytných systémů a použití lanových svodidel v zahraničí a ČR. Dále je proveden rozbor stavu na rychlostní komunikaci ...
 • Vliv světové ekonomické krize na stavebnictví v ČR 

  Tuscher, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem světové ekonomické krize na stavebnictví v České republice. Popisuje vznik, průběh a dopady novodobé světové ekonomické krize na světovou ekonomiku. Zároveň porovnává první ekonomickou ...
 • Vliv vnějšího prostředí na kvalitu vnitřního prostoru 

  Zemánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá kvalitou vnějšího a vnitřního prostředí a možností vzájemného ovlivňování. Řeší složky, škodliviny a zdroje škodlivin, které jsou obsaženy ve vnějším i vnitřním vzduchu a ovlivňují tak okolí nás ...
 • Vliv vnitřního stínění na tepelnou stabilitu místnosti 

  Kantor, Robert
  Tato diplomová práce pojednává o vnitřních stínících zařízeních a jejich vlivu na tepelnou stabilitu v místnosti. Dále porovnává rozdíly v chování odlišných použitých materiálů. V poslední řadě srovnává naměřené hodnoty s ...
 • Vliv změny požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení stavby gymnázia 

  Kaczyński, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem změn požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení gymnázia. Na tento objekt je vypracováno požárně bezpečnostní řešení. Cílem tohoto řešení je prokázat, zda tento ...
 • Vodohospodářské řešení ochranné vodní nádrže v povodí Kobylího potoka 

  Šourek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh vodohospodářského řešení ochranné vodní nádrže v povodí Kobylího potoka. Diplomová práce se skládá z části textové, hydrotechnických výpočtů a grafické.
 • Vybrané části stavebně technologického projektu bioplynové stanice v Herálci 

  Píštěk, Kamil
  Diplomová práce s názvem Vybrané části stavebně technologického projektu bioplynové stanice v Herálci řeší přípravu a realizaci stavby. Cílem diplomové práce je návrh časových, finančních a věcných zdrojů. Práce obsahuje ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu realizace obloukového mostu 

  Gurgul, Roman
  Diplomová práce zabývá stavebně technologickou přípravou mostního objektu SO-201. Most o délce 86m se nachází v extraviláně na území města Nitra na Slovensku. Mostní objekt je součástí stavby Rychlostní cesta R1 Nitra, ...