Now showing items 647-666 of 676

 • Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 

  Hloucal, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na vysvětlení pojmů týkající se veřejné stavební zakázky a to dělení zakázek podle hodnoty. Hlavním cílem je analýza průběžných výší hodnot veřejných zakázek na stavební práce výběrových řízení ...
 • Zajištění hlubokého zářezu v sesuvné oblasti 

  Pargač, Martin
  Diplomová práce s názvem Zajištění hlubokého zářezu v sesuvné oblasti se soustředí na základní rozbor problematiky sesuvů a zabezpečování svahů s konkrétním řešením daného problému, ve kterém se pojednává o stabilitě svahu, ...
 • Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt 

  Bárta, František
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby digitálního modelu terénu. Cílem práce je přiblížit řešení zahraniční zakázky od sběru dat po tvorbu a vizualizaci digitálního modelu terénu dané lokality. Pro modelování ...
 • Zapojení ulice Korejské do ulice Hradecké v Brně 

  Nohel, Čeněk
  Předmětem práce je řešení nárůstu intenzit dopravy v oblasti mezi ulicemi Korejská a Zborovská. Jako nejvhodnější se jeví propojení ulic Korejská a Hradecká. Dalším cílem je vytvoření přestupního terminálu pro trolejbusové ...
 • Zařízení pro sport a relaxaci 

  Doupal, Ondřej
  Projekt zpracovává návrh multifunkčního centra pro volný čas a sportovní vyžití. Centrum je situováno ve městě Šternberk a jeho kapacita je asi 150 lidí. Je zde mimo jiné obsaženo wellness centrum, se saunovým světem a ...
 • Zastřešená tribuna sportovního stadionu 

  Vild, Martin
  V diplomové práci je řešena nosná ocelová konstrukce zastřešené tribuny sportovního stadionu. Vnitřní síly a posudky prvků jsou řešeny pomocí programu Scia Engineer. Výpočtový model je navržen jako prostorová prutová ...
 • Zastřešení objektu pro společenské účely 

  Bašista, Ján
  Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná ...
 • Zastřešení sportoviště 

  Chalupa, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení tribuny fotbalového stadionu. Stadion je umístěn do lokality Brno. Hlavní nosný systém tvoří 16 radiálně uspořádaných ...
 • Zastřešení sportovního stadionu 

  Pijáčková, Jana
  Předmětem diplomové práce bylo vypracovat přepočet a variantní řešení stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Třinci. Objekt má obdélníkový půdorys o stranách 90 m x 60 m, minimální světlá výška uvnitř ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Koteš, Mário
  Úlohou diplomovej práce je vypracovať návrh a posúdenie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Viacúčelová športová hala má pôdorys o rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 m. Hala je tvorená priečnymi väzbami z oceľových ...
 • Zatížení střechy vzdušným proudem vrtulníku při montážních pracích 

  Fidler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá modelováním vzdušného proudu generovaného hlavním rotorem vrtulníku a analýzou jeho účinků na střešní konstrukci. Na začátku je teoreticky popsána problematika definice vzdušného proudu od rotoru ...
 • Zatížení větrem lehké mostní konstrukce 

  Hrubý, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na obtékání lehké lávky pro pěší vzdušným proudem. Zvláštní pozornost je věnována ztrátám aerodynamické stability. Práce začíná teoretickým popisem zkoumaných jevů. Další část se ...
 • Zákal vody ve vodovodních sítích 

  Janča, Štěpán
  Cílem této práce je shrnutí dostupných poznatků v oblasti analýzy výskytu zákalu ve vodovodní síti a následný návrh metody měření potenciálu vzniku zákalu na případové studii. V první části práce je zpracována formou rešerše ...
 • Základní škola 

  Forman, Daniel
  Téma diplomové práce je základní škola, konkrétně se jedná o přístavbu ZŠ Havlíčkův brod, Konečná 1884. Navrhuji pavilon I. stupně a pavilon školní jídelny s kuchyní. Pavilony jsou založeny na základových pasech. Navrženy ...
 • Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín - stavebně technologický projekt 

  Hrdlička, Michal
  Tato diplomová práce řeší vybrané části stavebně-technologického projektu novostavby Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín, mezi které patří hlavně studie realizace hlavních technologických ...
 • Zástavba proluky v Brně 

  Švajda, Radim
  Cílem diplomové práce je vytvoření čtyřpodlažního polyfunkčního domu bez podkroví. Jedná se o zástavbu volné proluky v Brně. Dům je navrhnut pro bydlení a administrativu. V přízemí jsou situovány obchody a kanceláře, ve ...
 • Zázemí fotbalového klubu Lučina 

  Kohut, Lukáš
  Projekt řeší zázemí fotbalového klubu Lučina. Nachází se v centru obce Lučina. Objekt je třípodlažní. V suterénu se nachází technická místnost, sklad, prádelna a rehabilitační zázemí pro fotbalové hráče (posilovna, sauna, ...
 • Zděný bytový dům 

  Šotkovský, David
  Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci bytového domu, nároky na požární bezpečnost a tepelně technické a akustické vlastnosti konstrukcí. Zděný objekt je samostatně stojící, má tři nadzemní podlaží bez ...
 • Zděný bytový dům 

  Recmanik, David
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci bytového domu. Dokumentace je zpracována pro provedení stavby. Důraz je kladen na konstrukční, prostorové, požárně bezpečnostní, tepelně technické a akustické požadavky. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v tělocvičně 

  Křoustek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá tématem zdravotně technické a plynovodní instalace v tělocvičně.V teoretické části je řešena úspora vody při použití úsporných armatur v budově. Následně je provedeno finanční zhodnocení. Dále se ...