Now showing items 1-2 of 2

  • Studie variant čištění specifických odpadních vod 

    Pernička, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi čištění odpadních vod s nízkým množstvím organického znečištění u malých zdrojů znečištění. V rešeršní části práce bude proveden popis objektů s nízkým množstvím organického znečištění ...
  • Zákal vody ve vodovodních sítích 

    Janča, Štěpán
    Cílem této práce je shrnutí dostupných poznatků v oblasti analýzy výskytu zákalu ve vodovodní síti a následný návrh metody měření potenciálu vzniku zákalu na případové studii. V první části práce je zpracována formou rešerše ...