• Vliv provzdušnění a ošetřování na vývoj modulu pružnosti betonu 

  Bartulíková, Radka
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých činitelů na pevnost betonu v tlaku a modul pružnosti. Zejména se soustředí na vliv ošetřování v rané fázi a provzdušnění betonu. Součástí práce je vyhodnocení laboratorního měření, ...
 • Novostavba horského penzionu 

  Chmiel, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby "Novostavba horského penzionu" dle náležitostí příslušných platných norem a předpisů. Projekt se zabývá stavbou čtyřpodlažního ...
 • Polyfunkční dům v Liberci 

  Hůlková, Lucie
  Předmětem mé diplomové práce „ Polyfunkční dům v Liberci“ je návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Liberci. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající uliční zástavbu. Dům má jedno ...
 • Analýza vlivu relativní výšky pravoúhlého přelivu se širokou korunou na součinitel průtoku 

  Knéblová, Michaela
  Diplomová práce pojednává o vlivu relativní výšky přelivu pravoúhlého průřezu se širokou korunou na součinitel průtoku. Na základě měření úrovně hladiny před přelivem při různých průtocích i výškách přelivu P, byly stanoveny ...
 • Problematika zvyšování podílu R - materiálu v asfaltových směsích 

  Urbanec, Luboš
  Předmětem této diplomové práce je problematika asfaltových směsí se zvyšujícím se podílem R-materiálu. V teoretické části práce jsou definovány pojmy recyklace a R-materiál a popsány druhy recyklace. Praktická část se ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Coufalová, Martina
  Navrhovaná hasičská zbrojnice typu JPO II/1 je situovaná v obci Měřín v mírně svažitém terénu. Jedná se o zděný, nepodsklepený, v provozní části dvoupodlažní objekt. Budova je složena ze dvou obdélníků o rozměrech – provozní ...
 • Dálniční estakáda 

  Repta, Michal
  Diplomová práce řeší návrh mostu pro převedení dálnice D47 přes údolí. Ze tří navržených variant je podrobně zpracována varianta dvoutrámové konstrukce. V podélném směru je konstrukce navržena jako spojitá o osmi polích. ...
 • Základní škola 

  Forman, Daniel
  Téma diplomové práce je základní škola, konkrétně se jedná o přístavbu ZŠ Havlíčkův brod, Konečná 1884. Navrhuji pavilon I. stupně a pavilon školní jídelny s kuchyní. Pavilony jsou založeny na základových pasech. Navrženy ...
 • Domov pro seniory 

  Nagy, František
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout stavbu, která by svým architektonickým a stavebně – technickým řešením vytvářela vhodné životní podmínky pro seniory.
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Čermáková, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské zástavby navazující na původní strukturu obce Holásky. Řešené území se nachází v jižní části města Brna na území městské části Brno - Tuřany v katastrálním území Holásky. Cílem ...
 • Multifunkční centrum Hlinsko - příprava a realizace stavby. 

  Šusták, Miroslav
  Diplomová práce Multifunkční centrum Hlinsko – příprava a realizace stavby se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby. Práce se zabývá návrhem časových, finančních a hmotných zdrojů. V práci je obsažen rozpočet ...
 • Rekonstrukce železničních stanic Ledeč nad Sázavou a Chotěboř 

  Sobotka, Lukáš
  Práce se zabývá rekonstrukcí žst. Ledeč nad Sázavou tak, aby vyhovovala současnému provozu a přitom byla splněna platná legislativa, zejména co se týče přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V žst. Chotěboř ...
 • Jeseník, Rejvízský most 

  Dvořák, Jan
  Náplní diplomová práce je návrh křižovatky silnic I/44 a II/453 v intravilánu města Jeseník. Součástí návrhu je řešení pěší dopravy a napojení na přilehlé účelové komunikace.
 • Administrativní objekt 

  Tejkl, Jakub
  Diplomová práce „Administrativní objekt“ je zpracována jako projekt pro realizaci stavby. Objekt je situován na parc. č. 651/1, 652/1 v Brně. Objekt je určen pro administrativu, 1NP je využito jako galerie, cukrárna, trafika ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Omishore, Abayomi
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkopodlažního obytného souboru na území městské části Brno - Tuřany, na katastrálním území Holásek. Lokalita je vymezena ze západu Černovickým potokem s přírodní památkou Holásecká jezera, ...
 • Sakrální stavba 

  Jun, Filip
  jedná se novostavbu Sakrálního typu. Objekt je projektován pro církev protestanského typu. Objekt leží v městě Kutná Hora, na mírně svažitém pozemku. Objekt je navržen jako samostatne stojící. V prvním patře objektu se ...
 • Polyfunkční dům 

  Michalicová, Iva
  Práce řeší projektovou dokumentaci polyfunkčního domu, ve kterém se nachází víceúčelová sportovní hala se zázemím a podkrovní byty. Objekt je navržen jako třípatrový, částečně podsklepený v mírně svažitém terénu. Střecha ...
 • StarCars Autosalon 

  Kretek, Jakub
  Novostavba autosalonu a autoservisu, se dvěma nadzemními podlažími, s pultovou střechou a hliníkovou fasádou. Situována blízko centra Ostravy.
 • Posouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektu 

  Rusínová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektu. Rozhodnutí investora o realizaci projektu závisí na ekonomických výstupech zjištěných analýzou proveditelnosti, ...
 • Dvoukolejný železniční most 

  Loučka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem železničního mostu v Ústí nad Labem. Délka mostu je 200,00 m, výška nosné konstrukce je 32,61 m a šířka nosné konstrukce je 12,10 m. Hlavní nosný systém je tvořen prostorovou příhradovou ...