Show simple item record

Specific Conditions for the Participation of Motorcycles in Road Traffic

dc.contributor.advisorCoufal, Tomášcs
dc.contributor.authorSuchá, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:42Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:42Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSUCHÁ, K. Specifické podmínky účasti motocyklů v silničním provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2941
dc.description.abstractAbstrakt Tématem této práce je pojednat o specifických podmínkách účasti motocyklů v silničním provozu. Primárně autor zpracováním statistických dat týkajících se silničních dopravních nehod zjistí nejčastější příčiny vedoucí ke vzniku dopravních nehod motocyklů, vytyčí přehled jejich typických nebezpečných situací a zpracuje možnost jejich zabránění, resp. navrhne opatření pro jejich snižování, přičemž vizuální zpracování je řešeno pomocí programu Virtual CRASH. Sekundárně je pak zpracován přehled moderních prvků aktivní a pasivní bezpečnosti motocyklů a jejich vliv na snížení vzniku dopravních nehod, popř. snížení zdravotních rizik jako následků silničních dopravních nehod. Statistická data jsou následně konfrontována se subjektivním vnímáním přímých účastníků silničního provozu, tzn. s řidiči motocyklů. Jejich názory jsou interpretovány pomocí nejčastějších odpovědí z dotazníků, jehož výsledky jsou zahrnuty v poslední části práce. Cíl této práce je ve srovnání obou pohledů – statistických údajů a názorů motocyklistů - na dopravní situaci v ČR. Výsledkem práce je pak reálnější pohled na danou problematiku.cs
dc.description.abstractAbstract The main theme of this thesis is to discuss the specific conditions of motorcycles participation in traffic. Primarily the author of the processing of statistical data relating to road traffic accidents found the most frequent causes leading to the accident of motorcycles, set out a list of typical hazardous situations and provide an opportunity to prevent them, respectively propose the concrete steps for their reduction, while visual processing is done using by the Virtual CRASH software. Secondarily, it is then processed an overview by modern elements of active and passive safety of motorcycles and their effect on the reduction of traffic accidents, or reduce health risks as the consequences of road traffic accidents. Statistical data are then confronted with the subjective perception of participation in traffic, concretely with motorcycle riders. Their opinions are interpreted by the most frequent responses from the questionnaires, the results are included in the last part of this thesis. The objective of this work is in the comparison of both perspectives - statistical data and the opinions of motorcyclists - about the traffic situation in the Czech Republic. The result of this work is the more realistic view on the issue.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlíčová slova Dopravní nehody. Nehodovost motocyklistů. Aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnostcs
dc.subjectKeywords Traffic accident. Accidents rate of motorcyclists. Active safety. Passive safetyen
dc.titleSpecifické podmínky účasti motocyklů v silničním provozucs
dc.title.alternativeSpecific Conditions for the Participation of Motorcycles in Road Trafficen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-08-05-10:45:06cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37012en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:45:49en
sync.item.modts2019.05.18 08:15:49en
dc.contributor.refereeVémola, Alešcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record