Poslední příspěvky

 • Mateřská škola, Brno - Lesná 

  Račan, Václav
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci budovy mateřské školy v Brně, na sídlišti Lesná. Tvarové a architektonické řešení stavby vychází z kombinace několika vzájemně se protínajících kvádrů, přičemž v prostorovém ...
 • Penzion pro seniory, Šumperk 

  Ondráček, Jan
  Diplomová práce řeší návrh penzionu pro seniory v Šumperku. Jedná se o třípodlažní dům na parcele č. 142/2 zapsána v katastrálním území Horní Temenice. Dům je zasazen do mírně svahovitého terénu. K tomu bylo přihlédnuto v ...
 • Použití speciálních pojiv při recyklaci asfaltových směsí na obalovně 

  Pěch, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou použití speciálních asfaltových pojiv při výrobě asfaltových směsí na obalovně s obsahem recyklovaného materiálu. Aby bylo možné porovnat vlastnosti a chování speciálního pojiva ve ...
 • Numerická analýza přesypávaných mostních konstrukcí 

  Krtek, Jiří
  Námětem diplomové práce je studie chování přesypávaných ocelových mostních konstrukcí během jejich provádění a za provozu. Cílem je analyzovat chování konstrukce v důsledku nerovnoměrného poklesu podpor a pozice přitížení ...
 • Víceúčelový dům 

  Jakubcová, Monika
  Diplomová práce řeší projekt víceúčelového objektu s šesti nadzemními podlažími. Budova je umístěna v mírně svažitém terénu v centru města Blanska, na parcele číslo 2840. První nadzemní podlaží je určeno pro služby a další ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Jindra, Viktor
  Diplomová práce se zabývá urbanistickým řešením nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči, jeho návazností na centrum města a obnovou městské části Stařečka, původního historického jádra osídlení, částečně asanovaného v 80. letech ...
 • Studium vlastností betonů s „green cementy“ 

  Matyk, Tomáš
  Práce je zaměřena na sumarizaci dostupných informací o možnostech použití a případných omezeních portlandských směsných cementů a portlandských cementů s vápencem pro výrobu betonu. Experimentální část popisuje chování ...
 • Novostavba věznice s ostrahou v Brně 

  Sáňka, Robert
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie novostavby vězení s ostrahou v Brně. Jedná se o typ zařízení, plnící funkci trestu vyloučením osob, které se dopustili protispolečenských činů, ze společnosti, která ...
 • Skladová a expediční hala včetně rekonstrukce-stavebně technologický projekt 

  Toman, Jan
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projek skladové a expediční haly v Třebíči. Tato práce obsahuje technickou zprávu, návrh zařízení staveniště, časový a finanční plán, rozpočet, studie realizace hlavních ...
 • Základní škola v Moravanech u Brna 

  Strouhalová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je novostavba základní školy. Základní škola je koncipována pro 390 dětí ve věku od šesti do patnácti let. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku v Moravanech u Brna. Skládá ...
 • Studie okružní křižovatky před hlavním vstupem do Výstaviště v Brně 

  Vajbar, Svatopluk
  Cílem této diplomové práce je navrhnout okružní křižovatku před hlavním vstupem do Výstaviště v Brně na křížení ulic Veletržní, Křížkovského a vjezdu do BVV. Práce počítá s přestavbou Mendlova náměstí, čemuž se vybízí řešit ...
 • Obecní dům 

  Pecková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je návrh Obecního domu v obci Habrovany u Vyškova. Budova je navržena v mírném svahu, půdorys je nepravidelný, výška objektu v jednotlivých částech rozdílná. Konstrukční system budovy je stěnový ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Holešovská, Anna
  Města se neustále rozpínají a zdroje je ztenšují, tím vyvstává otázka jak v budoucnosti co nejekonomičtěji a efektně stavět a to i se zachováním standardů života a bydlení ve městě. Jednou z možností by mohly být intenzivní ...
 • Přestavba Janečkova mlýna 

  Owczarzy, Denis
  Úkolem diplomové práce bylo vypracování stavební dokumentace pro realizaci stavby a to včetně projektu specializace. Jedná se o přestavbu objektu stávajícího mlýna a jeho konverzi na objekt penzionu. Navržená rekonstrukce ...
 • Diskrétní modelování štěrku pro železniční svršek 

  Dubina, Radek
  Pro modelování částicových materiálů se dnes používá převážně metoda diskrétních prvků (DEM), která vnímá každou částici jako samostatné těleso. Těleso železničního svršku sloužící k pojíždění drážního vozidla je typickým ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního bytového domu 

  Hromník, Lukáš
  Stavebně technologický projekt polyfunkčního bytového domu SO 107, řeší realizaci železobetonové monolitické stropní konstrukce s finančním a časovým plánem, technologickým předpisem betonáže, návrhem strojní mechanizace, ...
 • Energetické hodnocení občanských staveb 

  Pliska, Roman
  Tato práce se zabývá popisem možných úsporných opatření u rodinného domu. Pozdější aplikací úsporných opatření a revizí systému na administrativní budově, výpočet návratnosti variant na základě vyhlášky 480/2012 Sb. Dále ...
 • Rezidence "Nová Líšeň" 

  Velín, Petr
  Diplomová práce zpracovává ve formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se novostavbu bytového domu na parcele č. 5049/24 v katastrálním území Brno – Líšeň. Pozemek se nachází ...
 • Požadavky na zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce 

  Seidlová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se požadavků veřejného zadavatele obsažené v zadávací dokumentaci veřejných zakázek na stavební práce. V první části práce se objasňují základní pojmy z oblasti veřejných ...
 • Nosná ŽB konstrukce bytového domu 

  Janisch, Filip
  Projekt řeší spodní část konstrukce bytového domu. Ve třech podzemních podlažích se nacházejí garážová stání. V nadzemní části objektu se nachází pět pater. Objekt je založen na převrtávaných milánských stěnách po obvodu. ...

Zobrazit další