Poslední příspěvky

 • Stavebně technologický projekt sídla firmy Snowboard Zezula 

  Němec, Martin
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt sídla firmy Snowboard Zezula. Projekt obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby, studii realizace hlavních ...
 • Penzion 

  Gilar, Ondřej
  Projekt čtyřpodlažního penzionu pro 58 osob. První nadzemní podlaží je přizpůsobeno osobám s omezenou schopností pohybu, včetně jednoho bezbariérového pokoje. Objekt má obdélníkový půdorys, plochou střechu a bude vybudován ...
 • Nedestruktivní zjišťování vlastností betonu předpjatých nosníků 

  Mikulec, Jan
  Diplomová práce pojednává o nedestruktivních metodách zkoušení a zjišťování vlastností předpjatého betonu. První část se věnuje úvodu do problematiky předpjatého betonu, jeho podstatě a materiálovým vlastnostem. V další ...
 • Posouzení svislého dopravního značení na vybraných křižovatkách 

  Vaclík, Adam
  Cílem této diplomové práce je ověřit správnost umístění svislých dopravních značek na vybraných křižovatkách a u některých z nich posoudit kolorimetrické a retroreflexní vlastnosti. Pokud některé značky nevyhoví, je třeba ...
 • Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v katastrálním území obce Police. 

  Hadaš, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. První část práce se zabývá průzkumem povodí, získáním podkladů k danému ...
 • Bytový dům 

  Antoš, Jan
  Diplomová práce "Bytový dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící a je nepodsklepený. Dům je obdélníkového rozměru, ...
 • Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie 

  Talač, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky, jejího dimenzování a optimalizací provozu. V první, teoretické části, jsou vysvětleny principy kogenerace a s ní spojené výhody a nevýhody, popsány jsou jednotlivé ...
 • Optimální náklady stavební výroby s ohledem na cenu 

  Vopařil, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá optimálními náklady stavební výroby s ohledem na cenu. V první teoretické části je popsán zákon o zadávání veřejných zakázek, náležitosti zadávací dokumentace, lhůty pro sestavení nabídek. V ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace vybrané obce 

  Ambrož, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá popisem tlakového systému stokových sítí. Především se zaměřuje na statistické vyhodnocení provozu tlakové kanalizace v obci Káraný, kde byl vyhodnocován průtok odpadní vody a tlak na síti.
 • Bytový dům 

  Doležal, Ondřej
  Ve své diplomové práci zpracovávám projekt samostatně stojícího bytového domu terasového typu, z části zasazeného do terénu. Objekt má 3 nadzemní podlaží, jedno podzemní a je zastřešen plochou střechou. V bytovém domě se ...
 • Těžký dřevěný skelet v bytové výstavbě 

  Kodys, Vladimír
  Tématem diplomové práce je Těžký dřevěný skelet v bytové výstavbě. Práce se zabývá návrhem projektu bytového domu, jež má poskytnout možnost ubytování lidem na venkově poblíž většího města. Jedná se o bytový dům s 3 ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Resl, Jan
  Předmětem diplomové práce je rozbor problematiky řízení rizik ve stavebním podniku, především pak v kontextu realizace stavebních zakázek. První část je věnována používané terminologii a obsahovému výkladu příslušných ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy před modernizací 

  Stanislav, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá průzkumem a hodnocením historické zděné budovy. Jedná se o budovu postavenou ve 20. letech 20. století. Nachází se v areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci příprav ...
 • Přepočet a variantní návrh zastřešení zimního stadiónu ve Znojmě 

  Kovář, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu ve Znojmě. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 84 x 63 m. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Honeš, Filip
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nové nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší, která přemosťuje řeku Bečvu v Přerově. Byly vypracovány tři varianty řešení nosné ocelové konstrukce. Výsledná varianta byla ...
 • Wellness centrum Jinačovice, stavebně technologická příprava stavby. 

  Rada, Stanislav
  Předmětem práce je řešení výstavby druhé etapy kongresového a wellness centra v Jinačovicích. Práce obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, technologické předpisy, kontrolní a ...
 • Knihovna 

  Surovcová, Ivana
  Předmětem práce je novostavba knihovny včetně staveb dopravní a technické infrastruktury. Stavba integruje funkci městské knihovny, vzdělávacího centra, knihkupectví a kavárny. Hlavním úkolem zařízení je kulturní, informační ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Back, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je návrh a statický posudek základních prvků trojlodního skladového objektu. Dále je vypracována projektová dokumentace skládající se z technické zprávy, dispozičních výkresů, výrobních výkresu a ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Čejka, Tomáš
  Studie se zabývá návrhem dostavby obchodního domu "Centrum" v centru města Brna. Součástí studie je návrh nového funkčního využití stavby a nové, současné řešení opláštění budovy. Řešené území se nachází v historickém ...
 • Založení mostu 

  Ščudla, Martin
  Tématem této práce je návrh založení mostu o 5 polích v Ostravě Svinov včetně zajištění stavebních jam. Most je založen na skupinách vrtaných velkoprůměrových pilot. Návrh a posouzení bylo provedeno v programu GEO 5. Práce ...

Zobrazit další