Poslední příspěvky

 • Návrh okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 při silném levém odbočení 

  Mahdal, Jan
  Práce se zaměřuje na řešení problému nedostatečné kapacity okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 v obci Valašské Meziříčí. Práce dokládá provedení inženýrského průzkumu, navržení základních tří variant stavebního ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Hanušovice 

  Veselý, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční stanice Hanušovice. Mezi požadavky na vypracování patří rekonstrukce obou zhlaví stanice, zvýšení rychlosti v hlavní koleji na maximální možnou, dále návrh nástupišť ...
 • Rekonstrukce žst. Hrušovany u Brna 

  Ječmínková, Michaela
  Cílem diplomové práce je návrh úpravy nástupišť respektující požadavky na přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V této souvislosti byly navrženy tři nové nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Dále ...
 • Obchodní galerie 

  Žák, Ondřej
  Diplomová práce řeší návrh a posouzení nosné konstrukce obchodní galerie. Objekt je navržen jako trojpodlažní, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Konstrukce je tvořena ocelovými rámy a spřaženými stropními deskami. ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Lopeňová, Silvia
  Každý podnik, který chce být úspěšný, stojí před otázkou, jak co nejlépe investovat a zhodnotit své finanční prostředky. Z tohoto důvodu je tedy bezesporu nutné, co nejpodrobněji zkoumat a věnovat se hodnocení investičních ...
 • Penzion 

  Daňková, Zuzana
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce stávajících hospodářských stavení. Po celkové rekonstrukci bude objekt sloužit jako penzion se školícím centrem. Součástí zařízení bude restaurace s vlastním zázemím kuchyně a dále ...
 • Polyfunkční dům 

  Klimeš, Michal
  Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu, v Třebíči na parcelách č. 1237, 1238, 1239. Polyfunkční dům se nachází v mírně svažitém terénu a je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Půdorysné ...
 • Polyfunkční dům 

  Novotný, David
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pětipodlažního polyfunkčního domu. Dům se bude skládat ze 22 bytových jednotek a bezbariérového bytu, ke kterým budou příslušet sklepní prostory a ze dvou provozoven. Objekt bude ...
 • Mateřská škola 

  Václavek, Jaroslav
  Téma diplomové práce je mateřská škola se speciální třídou. Jedná se dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením, střecha je jednoplášťová plochá s atikami. Jako nosný systém byly použity obousměrné stěny HELUZ. Stropní ...
 • Domov pro seniory 

  Kupková, Silvie
  V diplomové práci je řešena novostavba samostatně stojícího domu pro seniory. Objekt je řešen v obci Drnovice, okres Blansko. Domov pro seniory má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou navrženy ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Píšek, Pavel
  Diplomová práce řeší návrh a provedení projektové dokumentace pro provedení stavby sportovně relaxačního centra. Stavba je situována v okrajové části města Vsetín ve Zlínském kraji. Konstrukční systém stavby je zděný z ...
 • Mateřská škola 

  Vystrčil, Patrik
  Diplomová práce na téma Mateřská škola je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1840/1 v katastrálním území Brno – Husovice. Jedná se o mateřskou školu s jedním ...
 • Krytý bazén 

  Vašíček, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem krytého plaveckého bazénu v katastru obce Brno. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, technickou zprávu, tepelně technické posouzení, posouzení detailů ve 2D teplotním poli, požárně ...
 • Horský hotel 

  Vandrovec, Aleš
  Diplomová práce řeší projekt horského hotelu. Navržen je podsklepený čtyřpodlažní objekt tradičního vzhledu i rozsahu se sedlovou střechou. Dům je navržen na půdorysu tvaru písmene L. Hlavní část objektu o rozměrech 25,3 ...
 • Horský penzion 

  Soukupová, Alžběta
  Tato práce se zabývá návrhem energeticky úsporného horského penzionu ve městě Jeseník. Hlavní části projektu se nacházejí ve složce C a jsou tvořeny výkresovou dokumentací včetně pěti technických detailů, technickou zprávou, ...
 • Určení přetvoření železničního svršku 

  Suchánek, Zbyněk
  Cílem diplomové práce bylo zaměření a vyhodnocení posunů kolejového pásu na železničním svršku a nosné konstrukce mostního objektu v km 0,206 trati Zábřeh na Moravě – Bludov přes řeku Moravskou Sázavu. Měření bylo provedeno ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Subbotina, Liubov
  Práce se zabývá rozvojem oblasti Brno – Žebětín za účelem zvýšení atraktivnosti daného území a poskytnutí možnosti vyžití obyvatel města Brna a okolí. V práci je nastíněn stávající stav oblasti s jeho výhodami i nedostatky. ...
 • Měření přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku 

  Staněk, Boleslav
  Tato diplomová práce se zabývá etapovým měřením přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku na mostě přes řeku Dyji v Břeclavi a jeho blízkého okolí. Hlavním cílem bylo určení podélných posunů kolejnicového pásu a ...
 • Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice 

  Staněk, Antonín
  Diplomová práce se zabývá sledováním výškových posunů v obci Tetčice, ležící na styku dvou geologických jednotek v oblasti Boskovické brázdy. Teoretická část popisuje geologickou stavbu lokality a technologii velmi přesné ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Souček, Otakar
  Urbanistická studie řeky Jihlavy v Třebíči je zaměřena na oblast od pěší lávky u Sadů na Polance po Smetanův most. Návrh zkoumá možnosti zatraktivnění nábřeží pro pěší a umožnění přístupu k řece Jihlavě v celém řešeném ...

Zobrazit další