Now showing items 1-20 of 638

 • Administrativní budova s komerčními provozy, Šumperk 

  Urban, Kamil
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci čtyř-podlažní administrativní budovy se dvěma komerčními provozy v prvním nadzemním podlaží. Budova je nepodsklepená, ...
 • Vlastivědná mapa malého územního celku 

  Karlíková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou mapového obsahu vybraných historických a současných kartografických děl, zobrazujících území Blovicka a tvorbou vlastivědné mapy této oblasti. V teoretické části je, kromě základů kartografie ...
 • GIS obce Dolní Újezd. 

  Klusoňová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá geografickými informačními systémy (GIS), které jsou v současné době běžnými nástroji pro výkon státní správy a samosprávy. Teoretická část je zaměřena na bližší charakteristiku těchto systému ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Kobližek, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce bylo vytvoření cykloturistického geografického informačního systému (GIS) severní části Znojemské vinařské stezky. Hlavním cílem je GIS, který informuje především o parametrech trasy a ...
 • Tvorba digitálního modelu terénu zadané části lokality Jedovnice 

  Klusák, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního modelu terénu (DMT). Přidělená data byla zpracována, aktualizována, sjednocena a následně na jejich základě vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500. Zájmová oblast se ...
 • Dostavba duchovního centra v lokalitě Brno, Lesná 

  Makyča, Marek
  Diplomová práce se zabývá dostavbou Duchovního centra v Brně – Lesné. Je zde velká účast na bohoslužbách a tak vznikla potřeba přistavit kostel s kapacitou pro 400 věřících. Objekt duchovního centra se nachází v blízkosti ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Kadlecová, Sylva
  Zadáním diplomové práce je urbanistický návrh nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči, která protéká středovou částí města, a stává její součástí. Vnitřní město i povodí řeky je vklíněno do údolí, které je tvořeno skalnatým terénem. ...
 • Urbanistické řešení areálu Výstaviště Brno 

  Mainclová, Kateřina
  Urbanistická studie diplomová práce řeší efektivnější využití areálu brněnského výstaviště v dlouhodobějším časovém horizontu. Přirozené hranice areálu v údolní nivě tvoří na severovýchodě ulice Hlinky se Žlutým kopcem, z ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Kejdová, Veronika
  Lokalita se nachází v Brně, na okraji městské části Brno – střed. Území je vymezeno ze severu ulicí Zderadovou, v západní části se nachází ulice Masná, z jižní strany území uzavírá ulice Hladíkova a z východu nábřeží řeky ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Klimek, Jiří
  Kritické zhodnocení stavu nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči s návrhy nejpřínosnějších nápravných opatření. Především zprůchodnění obou břehů v přímé návaznosti na tok v co největší možné délce. Dále návrh nové nábřežní čtvrti ...
 • GPS měření na polygonu Tetčice 

  Darmopilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá etapovým měřením na polygonu Tetčice za účelem potvrzení geologické aktivity způsobené geologickým zlomem, který prochází středem obce. V rámci práce byla zaměřena v létě roku 2013 třetí etapa ...
 • Využití programových prostředků GIS a CAD pro tvorbu digitálního modelu terénu 

  Čička, Peter
  Diplomová práca je zameraná na tvorbu digitálneho modelu terénu. Cieľom je zoznámiť sa s problematikou teórie modelovania terénu od samotného zberu dát až po vytvorenie digitálneho modelu terénu záujmového územia. Výsledkom ...
 • Geometrické parametry zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Brátová, Kateřina
  Předmětem práce je popis zařízení vyvíjeného pro absolutní kalibraci GNSS antén na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu geodézie. Pomocí kalibrace jsou zjišťovány parametry GNSS antény, o které je opraveno měření a je tak ...
 • Tvorba 3D modelu hradu Kumburk 

  Andrle, Jan
  Předmětem této diplomové práce je tvorba dokumentace zříceniny hradu Kumburk formou digitálního 3D modelu fotogrammetrickou metodou s využitím optické korelace. Textová část práce popisuje způsob budování bodového pole, ...
 • Nová synagóga v Brně 

  Cahová, Barbara
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je novostavba synagogy pro Židovskou obec Brno. Parcela je na místě původní Velké synagogy, která byla vypálena nacisty roku 1939. ...
 • Zpracování snímků pořízených z UAS 

  Roubal, Pavel
  Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit snímky pořízené technologií UAS a především otestovat přesnost této metody na kontrolních bodech různého typu. K tomuto testování sloužily kontrolní body, které byly zaměřeny geodetickou ...
 • Výškový objekt Brno 

  Caha, Jakub
  V rámci studie je řešen výškový objekt v Brně v městské části Veveří. Navržený objekt je členěn na 2 výškové věže o výškách 177 a 57 metrů, které navazují na okolní výškovou zástavbu administrativního centra na ulici ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Arab, Albara
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie části polyfunkčního objektu, který se nachází mezi ulicemi Masna, Krenova, Zvonařka a nábřeţím řeky Svitavy. Cílem studie bylo navrhnout objekt, který by efektivně vyuţil ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Čejka, Tomáš
  Studie se zabývá návrhem dostavby obchodního domu "Centrum" v centru města Brna. Součástí studie je návrh nového funkčního využití stavby a nové, současné řešení opláštění budovy. Řešené území se nachází v historickém ...
 • Víceúčelový dům 

  Jakubcová, Monika
  Diplomová práce řeší projekt víceúčelového objektu s šesti nadzemními podlažími. Budova je umístěna v mírně svažitém terénu v centru města Blanska, na parcele číslo 2840. První nadzemní podlaží je určeno pro služby a další ...