• Optimalizace tvorby cenové nabídky 

  Svoboda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací cenových nabídek. Úvodní teoretická část uvádí členění nákladů a jejich stanovení, vysvětluje rozdělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty a podmínky kvalifikace ...
 • Poruchy mostních vozovek a jejich příčiny 

  Kubová, Simona
  V rámci mé diplomové práce jsem provedla vizuální prohlídku se záznamem poruch mostních vozovek na vybraných mostech pozemních komunikací dálnice D47, D3 a D8 a fotodokumentaci, která je součástí přílohy. Dále jsem na ...
 • Využití zrychlených testů trvanlivosti lepených spojů dřeva pro predikci životnosti spoje 

  Šmíra, David
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přístupy, kterými lze popsat trvanlivostní aspekty lepených dřevěných spojů. Hlavní náplň práce je zaměřena na postupy, které zahrnují především hygrotermální namáhání působící ...
 • Pravděpodobnostní optimalizace konstrukcí 

  Slowik, Ondřej
  Práce demonstruje čtenáři význam optimalizace a pravděpodobnostního posuzování konstrukcí pro problémy stavebního inženýrství. Ve 2. kapitole je blíže popsáno propojení dříve navržených optimalizačních technik s ...
 • Vývoj správkové malty s odolností proti vysokým teplotám 

  Šottl, Jiří
  V současnosti přibývá železobetonových a betonových konstrukcí, které vyžadují opravu v podobě sanačního zásahu. Práce se zabývá vývojem správkových malt s odolností proti vysokým teplotám, které by umožnily reprofilaci ...
 • Teplotně-vlhkostní posouzení prvků krovu s nadkrokevním systémem zateplení 

  Soudek, Pavel
  Tato práce se zabývá teplotně-vlhkostním posouzením dřevěných prvků u střech s nadkrokevním systémem zateplení. V rámci tohoto systému se pak zaměřuje především na detaily vytvoření přesahu střechy, neboť právě zde dochází ...
 • Ocelové konstrukce objektů kotelny a strojovny 

  Krompolc, František
  Pro stavební objekt výrobního bloku bioelektrárny je navržena nosná ocelová konstrukce členěná do dvou částí pro dva oddělené prostory kotelny a strojovny. Kvůli specifickému zatížení od provozního zařízení, aparátu a ...
 • Projektové řízení realizace historické stavby se současnými zdroji 

  Lesonická, Lenka
  Cílem diplomové práce je zpracovat návrh možného řešení realizace Cheopsovy pyramidy s použitím současných zdrojů a technologií 21. století. V úvodu práce je objasněno, co je řízení staveb, popsány základní předpisy a ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Ondráček, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá navržením a vytvořením geografického informačního systému se zaměřením na cykloturisty. Pro účely této práce byla zpracována jižní část Znojemské vinařské stezky. GIS poslouží pro zobrazení ...
 • Průzkum a návrh rekonstrukce zděného objektu v Medlicích 

  Košárek, Jan
  Diplomová práce se zabývá průzkumem a rekonstrukcí novogotické kaple v Medlicích. Je zpracován přehled zkušebních metod vhodných pro danou konstrukci. Při diagnostice byla provedena vizuální prohlídka celé konstrukce. Byla ...
 • Autosalon 

  Bár, Radek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu autosalónu ve městě Kopřivnice. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Navrhovaný ...
 • Zpracování snímků pořízených pomocí UAV 

  Ptáček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením snímků pořízených pomocí bezpilotních leteckých prostředků – UAV. Úvodní část se věnuje definici, využití, aplikacím a typům UAV, především pro fotogrammetrické účely. ...
 • Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 

  Sviták, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace víceúčelového domu Brno – Klíčova. Obsahem práce je stavebně technologická studie, na kterou navazuje stavebně technologický projekt. Cílem diplomové práce je určit zdroje ...
 • Vývoj pokročilých zdicích prvků pro novodobé obvodové konstrukce 

  Novák, Vítězslav
  Práce se věnuje zlepšení tepelně technických vlastností současných keramických tvarovek pro obvodové zdivo užitím integrování tepelné izolace. V praktické části byly navrženy směsi z PUR pěny a odpadního PUR granulátu. Na ...
 • Cena stavby v průběhu životního cyklu 

  Hůlková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Cena stavby v průběhu životního cyklu stavby“ a na konkrétním příkladu stavby uvést přehled vývoje cenových a nákladových údajů. Práce se tedy především zabývá ...
 • Vysokoškolské koleje s menzou, Brno 

  Unar, Dalibor
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci vysokoškolských kolejí s menzou a hromadnou garáží. Budova je nepodsklepena, má sedm nadzemních podlaží a ploché střechy ...
 • Založení objektu v Karlových Varech 

  Hrdý, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá založením polyfunkčního domu v Karlových Varech. Cílem je navrhnout bezpečné, hospodárné a funkční řešení pro pažení podzemních pater budovy a návrh základových konstrukcí.
 • Vnitřní tepelné zisky a tepelná bilance budov 

  Dyčka, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá vnitřními tepelnými zisky a tepelnou bilancí budov. Zahrnuje nejběžnější vnitřní zisky především od osob, osvětlení a elektrických spotřebičů. V druhé části se pak zabývá návrhem ...
 • Modelování obrazů proudění 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá modelováním obrazů proudění v simulačním softwaru Star-CCM+ Version 8.04.007. Celkem jsou modelovány 3 navržené varianty. První varianta se zabývá modelováním vířivých vyústek, druhá a třetí ...
 • Dokumentace kostela v Dolních Věstonicích 

  Kovářová, Anna
  Cílem této práce je vytvoření dokumentace kostela sv. Michaela archanděla v Dolních Věstonicích, která obsahuje polohopisnou situaci objektu, výkres prvního nadzemního podlaží, příčný a podélný svislý řez a venkovní pohledy ...