• Komerční a obytný objekt, ul. Brněnská, Kuřim, stavebně technologická příprava stavby. 

  Humelič, Robin
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby komerčního a obytného objektu v Kuřimi. Práce obsahuje studii realizace všech prováděných prací, zařízení staveniště, časový a finanční plán, návrh hlavních ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Němec, Ondřej
  Diplomová práce vychází z návrhu energeticky efektivní horské chaty v horském středisku Čenkovice. Na zadaném pozemku se v současné době nachází stávající objekt horské služby. Pozemek je většího rozměru, středně svažitý, ...
 • Analýza dynamických účinků působících na výhybky se zaměřením na stav konstrukce 

  Hajniš, Jan
  Titul a jméno autora: Bc. Jan Hajniš Instituce: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební Ústav železničních staveb Veveří 331/95, 602 00 Brno Obor: Konstrukce a dopravní stavby Název práce: Analýza dynamických účinků ...
 • Nízkohlučné vozovky 

  Bárta, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou nízkohlučných vozovek. V teoretické části je popsán dopravní hluk, zdroje hluku, nízkohlučné povrchy vozovek. Praktická část se zabývá dvěma konkrétními návrhy - nízkohlučného ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Bobková, Martina
  Tato diplomové práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky z pohledu investora. Teoretická část se koncepčně zabývá projektovým řízením, včetně potřebné legislativy. V praktické části je popsána příprava a řízení ...
 • Medicínské centrum 

  Valentová, Jana
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci Medicínského centra. Jedná se o novostavbu o čtyřech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Objekt je obdélníkového tvaru s plochou střechou. Fasáda je navržena s ...
 • Sdružený objekt ČOV 

  Holoubek, Jan
  Diplomová práce řeší návrh a statické posouzení nosných konstrukcí hlavní podzemní železobetonové nádrže sdruženého objektu ČOV v obci Kořenec. Nádrž má rozměry 9,5 x 9,5 m a je vnitřními stěnami rozdělena na čtyři dílčí ...
 • Realizace podnikatelského záměru ve stavebnictví 

  Pech, Jiří
  Hlavní motivací podnikání je tvorba zisku. Pro tvorbu zisku je potřeba mít podnikatelský záměr. Abychom měli úspěšný podnikatelský záměr, musíme jej správně připravit a poté řídit. Celá práce je zaměřená na tvorbu, uvedení ...
 • Tenkovrstvé emulzní úpravy 

  Koudelka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii emulzních kalových vrstev. Teoretická část práce přibližuje moderní trendy v technologii barevných úprav a popisuje použití technologie emulzních mikrokoberců v systému Flexiplast®. ...
 • Průzkum a hodnocení historického kamenného mostu 

  Šarounová, Pavla
  Práce se zabývá problematikou hodnocení existujících konstrukcí z kamene, konkrétně kamenných mostů. Obsahuje přehled nejčastěji používaných typů konstrukcí a materiálů historických mostů a pojednává také o dobových ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu existujícího objektu 

  Kopečková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků objektu bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném ...
 • Bytový dům, Náchod - Tepenská 

  Mňuk, Václav
  Předmětem diplomové práce je Bytový dům, Náchod - Tepenská. Objekt je situován nedaleko centra města Náchod. Jedná se o šestipodlažní budovu. V prvním nadzemním podlaží jsou dvě prodejní jednotky, technické zázemí a kryté ...
 • Bytový dům v Horních Loučkách 

  Šmídková, Michaela
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Horních Loučkách. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o ...
 • Posouzení železobetonového prvku použitím pravděpodobnostního přístupu 

  Sigmund, Václav
  Diplomová práce se zabývá posouzením železobetonového prvku pomocí plně pravděpodobnostního přístupu a jeho porovnáním s metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. Tento přístup posouzení mezního stavu únosnosti bude ...
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Král, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem hlavní částí nosné konstrukce železobetonového skeletu administrativní budovy. Řešenými prvky jsou lokálně podepřená stropní deska, ztužující obvodové žebro, vnitřní sloup, stěna a základový ...
 • Založení železobetonové budovy 

  Prokop, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá založením železobetonové monolitické skeletové budovy a provedením předběžných návrhů konstrukcí horní stavby. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, ve kterém byla konstrukce ...
 • Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso-stavebně technologický projekt 

  Kučma, Ľubomír
  Předložená práce pojednává o dostavbě a přestavbě objektu Smrek, sloužícímu jako obytný dům na Novém Štrbském Plesu. V práci se řeší hlavní technologické etapy výstavby a procesy jim předcházející jako je budování zařízení ...
 • Lehčené podlahy na bázi pěnobetonů a plynobetonů s využitím druhotných surovin 

  Kapčuk, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem nové lehčené hmoty pro průmyslové podlahy založené na bázi pěnobetonu a neautoklávovaného pórobetonu s možným využitím druhotných plniv a přírodních lehčených plniv namísto klasického ...
 • Novostavba výrobní haly 

  Vyskočil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nové výrobní haly ve Slapech u Tábora. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na ...