• Administrativní budova Brno-Bystrc 

  Dokulil, Martin
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací administrativní budovy s fitness centrem v Brně-Bystrci. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Půdorys objektu ...
 • Analýza dynamických parametrů železničního svršku 

  Holemý, Ondřej
  Moje diplomová práce se zabývá provozním testováním vybraných konstrukcí kolejového svršku „in situ“. Pro účely měření byly vybrány dva úseky bez a s podpražcovými podložkami, na kterých se prováděla měření. Tato měření ...
 • Bytový dům v Horních Loučkách 

  Šmídková, Michaela
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Horních Loučkách. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o ...
 • Centrum výzkumných institutů a doktorských studií v Brně - příprava a organizace výstavby 

  Hejna, Vladimír
  Tento stavebně technologický projekt je vypracován z důvodu stavebně technologické přípravy realizace novostavby Centra výzkumných institutů a doktorských studií v Brně – Poříčí. Projekt obsahuje technickou zprávu stavebně ...
 • Ceny pozemních staveb 

  Vostrčil, Michal
  Cílem této diplomové práce je seznámení s cenami, které se vyskytují ve stavebnictví, dále také to, jak se cena staveb určuje za pomocí využití výpočetní techniky. Základní pricipy, postupy a pojmy stanovení cen pozemních ...
 • Energeticky uvědomělá rekonstrukce rodinného domu 

  Bohutínský, Zdeněk
  Cílem práce je návrh nejlepšího opatření z energetického hlediska pro rodinný dům. Pro objekt je proveden nejprve energetický posudek a podle výsledků posudku jsou vypracovány varianty opatření. Dále je na základě výsledků ...
 • Informačně vzdělávací středisko 

  Filipčík, Tomáš
  Projekt dvoupodlažní nepodsklepené budovy s výukovými a administrativními prostory. Objekt se nachází v lokalitě Karlovy Vary-Dvory.
 • Nadjezd nad dálnicí 

  Jetmar, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh mostní konstrukce přes dálnici. Konstrukce je navržena s ohledem na estetické a ekonomické hledisko. Jsou navrženy dvě varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta integrovaného ...
 • Návrh okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 při silném levém odbočení 

  Mahdal, Jan
  Práce se zaměřuje na řešení problému nedostatečné kapacity okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 v obci Valašské Meziříčí. Práce dokládá provedení inženýrského průzkumu, navržení základních tří variant stavebního ...
 • Návrh plovoucí betonové konstrukce 

  Páleník, Branislav
  Projekt byl zaměřen na seznámení se s problematikou plovoucích konstrukcí, podle pořízených podkladů a znalostí získaných během studia, byla provedena studie existující plovoucí konstrukce. Byl proveden posudek konstrukce ...
 • Návrh předpjaté mostní konstrukce 

  Tylčer, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu v Trutnově přes místní komunikaci. Je navržena předpjatá dvoutrámová konstrukce o dvou polích s dvojcí šikmých vzpěr. Je zpracován podrobný statický výpočet a most je ...
 • Nová synagóga v Brně 

  Flodrová, Helena
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie Nová synagoga v Brně. Cílem studie je vytvořit uzavřený celek budov, který bude využíván židovskou náboženskou obcí a jejich členy. Stavební program je proto vytvořen ...
 • Ochrana obce Račice před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou extravilánových vod v povodích a jejich nepříznivým dopadem na intravilán obcí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich jsou popsány možnosti technických zásahů do povodí, ...
 • Polyfunkční dům - příprava a organizace výstavby 

  Krč, Jan
  Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby polyfunkčního objektu. Základem práce je rozpočet objektu a časové plány, které se věnují provádění železobetonového skeletu a jednotlivých navazujících činností realizace ...
 • Polyfunkční dům, Brno 

  Klimecký, Václav
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v Brně. Objekt má pět nadzemních podlaží a suterén. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy obchodní plochy a kavárna. V třetím až pátém nadzemním podlaží se nacházejí ...
 • Považské vojnové múzeum 

  Všelko, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh moderného Považského vojnového múzea. Budova je situovaná v centre mesta Považská Bystrica. Jedná sa o reprezentatívny 4 podlažný objekt s plochými jednoplášťovými strechami, určený pre širokú ...
 • Rekonstrukce historického objektu 

  Strnadová, Ludmila
  Ve své diplomové práci se zabývám rekonstrukcí fary. Nevyužívané prostory budovy budou sloužit jako denní stacionář, společenská místnost, byty a kanceláře pro kněží. Fara, kterou jsem si vybrala se nachází v Pardubickém ...
 • Sportovní zařízení v Holešově 

  Lánský, Petr
  Diplomová práce „Sportovní zařízení v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se o komplex dvou propojených budov. V první části se ...
 • Stavebně technologický projekt objektů posklizňové linky 

  Bahulíková, Pavla
  Předmětem diplomové práce je soubor objektů posklizňové linky v obci Horní Moštěnice u města Přerov. Diplomová práce řeší pro celou stavbu časový plán, společně s finančním plánem. Ve výkresu zařízení staveniště je řešeno ...
 • Studium vlastností cementových kompozitních materiálů s polypropylenovými vlákny upravenými nízkoteplotním plasmatem 

  Žižková, Lucie
  Plazmová úprava polypropylenových vláken představuje novou progresivní metodu, jak zvýšit užitné vlastnosti těchto vláken. Diplomová práce je zaměřena na ověření efektu úpravy povrchu polypropylénových vláken do betonu ...