Show simple item record

Short fiber reinforced composites in dental applications

dc.contributor.advisorPoláček, Petrsk
dc.contributor.authorMatysová, Dorotask
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:17Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:17Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMATYSOVÁ, D. Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67625cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30907
dc.description.abstractTáto diplomová práca za zaoberá štúdiom krátkovláknových kompozitov pre stomatologické aplikácie. Do matrice na báze dimetakrylátov bolo pridané časticové bárnaté plnivo, krátke polyakrylonitrylové vlákna alebo krátke sklenené vlákna a bol skúmaný ich vplyv na vlastnosti kompozitného materiálu. Použitými metódami na charakterizáciu kompozitných materiálov boli termogravimetrická analýza (TGA), diferenčná kompenzačná fotokalorimetria (DPC), dynamicko-mechanická analýza (DMA), ohybová skúška v trojbodovom usporiadaní, rastrovacia elektrónová mikroskopia (SEM) a konfokálna laserová mikroskopia (CLSM). Vytvrdzovanie matrice bolo charakterizované teplom polymerácie, stupňom konverzie a polymeračnou rýchlosťou. U testovaných vzoriek boli zistené teplota skelného prechodu, dynamický modul pri teplotách 35 °C a 100 °C, modul pružnosti, pevnosť, kritická hodnota faktoru intenzity napätia, kritická hodnota rýchlosti uvoľňovania energie a bola sledovaná morfológia lomových plôch.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with short-fibre reinforced composites for dental applications. Particulate barium filler, short polyacrylonitryle fibres or short glass fibres were added to the dimethacrylate matrix to study their effect on the composite material properties. Methods used for this study were thermogravimetric analysis (TGA), differential compensation photocalorimetry (DPC), dynamic mechanical analysis (DMA), three point bending, scanning electron microscopy (SEM) and confocal laser scanning microscopy (CLSM). The matrix curing was defined by heat of polymerisation, degree of conversion and polymerisation rate. Composite materials were characterized by the glass transition temperature, storage moduli at 35 °C and 100 °C, elastic modulus, strength, the critical value of stress intensity factor and the critical value of energy release rate. Fracture surface investigation is also included in this thesis.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkompozitný materiálsk
dc.subjectkrátke vláknask
dc.subjectdentálne materiálysk
dc.subjectlomová húževnatosťsk
dc.subjectcomposite materialen
dc.subjectshort fibersen
dc.subjectdental materialsen
dc.subjectfracture toughnessen
dc.titleKrátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikacesk
dc.title.alternativeShort fiber reinforced composites in dental applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-03cs
dcterms.modified2014-06-05-11:29:29cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67625en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:06en
sync.item.modts2019.05.19 01:38:44en
dc.contributor.refereeVladimír, Pavelkask
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record